14 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32013

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/3/2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğretim üyeleri arasından Üniversite tarafından belirlenecek usule göre Rektör tarafından önerilen adaylar arasından Üniversite Yönetim Kurulu kararı uyarınca görevlendirilen altı üye dahil olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri sona erer.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.