13 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32012

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Ülkemizde sivil toplum bilincinin yaygınlaşması, sivil toplum kuruluşlarının nitelik ve nicelik yönünden gelişmesi için sivil toplum ile ilgili konularda çalışmalar yürütmek; bu amaca yönelik olarak çeşitli araştırmalar, incelemeler, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği geliştirmek, ortak projeler hazırlamak, sivil toplum kuruluşları ile ilgili sorunların çözümü için öneriler sunmak ve katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sivil toplum anlayışının gelişmesi için yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalar, bilimsel etkinlikler, projeler yapmak.

b) Sivil toplum kuruluşlarının gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu kuruluşlarla iş birliği yapmak, projeler ve bunlara dayalı yayınlar üretmek.

c) Kurulacak olan sivil toplum kuruluşlarına, kuruluş aşamasında ve sonrasında eğitim ve danışmanlık desteği vermek; bu kuruluşların daha etkin ve verimli yönetilmesi için personelin ihtiyaç duyacağı alanlarda Üniversite Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin koordinatörlüğünde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitimler düzenlemek; kurs, seminer, toplantı, panel ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek.

ç) Kamunun ve özel sektörün, sivil toplumu konu alan araştırma taleplerine destek vererek danışmanlık hizmeti sunmak, bu kurum ve kuruluşların sivil toplum alanında güçlenmelerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim programları hazırlamak, bunları uygulamaya geçirmek, örgün-yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunmak, disiplinler arası lisansüstü programlar oluşturmak.

d) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili geleneksel ya da dijital bülten, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak.

e) Sivil toplum alanında toplumsal sorumluluk projeleri hazırlamak, iş birliklerinde bulunmak ve bu konuda modeller oluşturmak.

f) Sivil toplum kuruluşlarının Üniversite Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ortak çalışmalarda bulunmasını koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl süreyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program taslağı hazırlayıp Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte, öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen üyeler dahil, toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır ve Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır; gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile de toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programını, yıllık faaliyet planını, çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.

b) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişileri ve çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek.

c) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri ve iş birliği yapılacak sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarını belirlemek; projeleri izlemek ve gerçekleşmesi için önlem almak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

d) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek bunları hayata geçirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte Üniversite öğretim elemanları ve bu konuda çalışmaları olan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişiler arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenen, en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı için salt çoğunluk koşulu aranmaz. Müdür; gerekli gördüğü hallerde, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak üzere Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.