13 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32012

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 6/5/2019 tarihli ve 30766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Dönem I-II-III’te birinci tekrarda derse devam zorunluğu (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri hükümleri çerçevesinde uygulanır. İkinci ve sonraki tekrarda ders devam zorunluluğu yoktur. Dönem IV ve V için ise tekrar edilen her staja devam zorunluluğu vardır ve  (ç) bendi hükümleri çerçevesinde uygulanır.”      

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek amacı ile bilimsel etkinliklere sözlü bildiri, poster, ulusal ve uluslararası makale ile katılan öğrencilere sınav notu teşviki verilir. Tüm yayın çeşitleri için çalışma içeriğinin orijinal araştırma olması zorunludur. Vaka takdimleri ve derlemeler kapsam dışındadır. Araştırma teşvik puanı dönem I, II ve III için final veya bütünleme sınavında, dönem IV ve V için staj sınavı veya bütünleme sınavında kullanılabilir. Sözlü bildiri ve poster bildiri için bildiri ya da posteri sunan sadece bir öğrenci puan alabilir. Bildiri ya da poster TÜBİTAK projesinden üretilmiş ise en fazla 3 öğrenciye kadar puan verilebilir. Ulusal makale ya da uluslararası makale ile katılan en fazla 3 öğrenciye kadar puan verilebilir. Yayında üçten fazla öğrencinin olması durumunda hangi öğrencilerin faydalanacağı isim sırası gözetilerek belirlenir. Bir bilimsel aktivite sadece bir kez kullanılabilir. Bir öğrenci bir eğitim öğretim dönemi içerisinde araştırma teşvik puanından en fazla iki kez faydalanabilir. Araştırma teşvik puanını almayı hak eden dönem I, II ve III öğrencilerinin final notlarına 5 puan eklenir (eğer iki araştırması var ise en fazla 10 puan). Dönem I, II ve III öğrencileri final notuna 5’er puandan en fazla 2 kez katkı alabilir. Dönem IV ve V öğrencilerinin kendi seçecekleri bir staj ya da bütünleme notuna, 5 puan eklenir. Dönem IV ve V öğrencilerinin staj notuna 2 farklı stajda olmak üzere 5’er  puan katkı alabilir (İki farklı stajda olmak üzere bir eğitim öğretim yılında en fazla 5+5=10 puan). Müracaatların değerlendirmeye alınabilmesi ve dönem I, II ve III öğrencilerinin final notuna katkı alabilmeleri için bütünleme sınavı yapılmadan başvuru ve değerlendirme süreçlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Dönem IV ve V öğrencilerinin staj notuna katkı alabilmesi için ise bütünleme sınavından önce süreci tamamlamış olması gerekmektedir. Bütünleme sınavından faydalanmak isteyen bütün öğrencilerin ise bütünleme sınavı gerçekleşmeden önce başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin başvuru yaptıkları bilimsel aktivitenin niteliği ve puan katkısı için kabul edilip edilmeyeceğine, araştırmanın niteliği, yayınlandığı dergi, araştırmacı sayısı, etik kurallara uyulup uyulmadığı gibi kriterler üzerinden değerlendirmeyi yapacak olan Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e)  bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Her stajın; staj bitirme ve bütünleme sınavları hem yazılı hem sözlü olan teorik ve pratik sınavla değerlendirilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.