13 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32012

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 16/4/2019 tarihli ve 30747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Öğrencilere aşağıdaki esaslara göre teşvik puanı verilebilir:

a) Araştırma faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek amacıyla bilimsel etkinliklere; sözlü bildiri, poster, ulusal ve uluslararası makale ile katılan öğrencilere teşvik puanı verilir. Teşvik puanı, çalışma içeriğinin orijinal araştırma makalesi olması durumunda 10 puan, vaka takdimi olması durumunda 5 puan şeklinde değerlendirilir. Derlemeler kapsam dışında tutulur. Araştırma teşvik puanı birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için seçecekleri dersin final sınavı notuna, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için seçecekleri teorik ya da klinik uygulama dersi final sınavı notuna ilave edilir. Poster ve sözlü bildiride sadece sunum yapan bir öğrenciye teşvik puanı verilirken araştırma makalesinde en fazla üç öğrenciye teşvik puanı verilir ve bu öğrencilerden kongreye katılım şartı aranır. Öğrencinin başvuru yaptığı bilimsel aktivitenin niteliği ve puan katkısı için kabul edilip edilmeyeceğine, araştırmanın niteliği, yayımlandığı dergi, araştırmacı sayısı, etik kurallara uyup uymadığı gibi kriterler üzerinden değerlendirme yapılarak Fakülte Kurulu tarafından karar verilir.

b) Öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek amacıyla bir öğretim üyesi sorumluluğunda sosyal sorumluluk projesi yapılır. Sorumlu öğretim üyesi takdiri ile etkinlikte bulunan öğrencilere 5 teşvik puanı aynı öğretim üyesinin dersinin (teorik derslerde final, klinik uygulama derslerinde klinik uygulama) notuna ilave edilir.

c) Öğrenciye bir yarıyılda/yılda toplamda en fazla 10 teşvik puanı verilebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.