13 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32012

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 8/10/2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Dekan, aynı zamanda Merkezin Müdürüdür. Dekanın görev süresi bitince veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılınca, Müdürlük görevi de sona erer.

(2) Müdür (Başhekim) görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütür. Müdür (Başhekim), görevlerin yerine getirilmesinde Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektörlük Makamına sunmak.”

“c) Anabilim Dalı ve Bilim Dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek ve bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlamak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dekanın önerisi üzerine Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yönetim Kuruluna Dekan başkanlık eder.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Dekan ve Müdür (Başhekim)’e” ibaresi “Müdüre” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.