13 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32012

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında (Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi hariç) uygulanacak eğitim, öğretim, ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına (Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi hariç) öğrenci kabulü, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemleri ile ilgili hükümleri kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Birimlerle ilgili eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavı, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası, altıncı fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet GNO baraj sınavı ve azami süre sonu ek sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlar elektronik ortamda da yürütülebilir.”

“ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenci başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilere yapılan sınavdır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince bir kez kullanılır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için birim kurulu tarafından belirlenen zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve birime dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavları, bütünleme sınavları ve yaz okulu notlarının kesinleşmesinden sonra yapılır. Tek ders sınavında alınan puan, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Esaslarına göre harfli nota çevrilir. Tek ders sınavında başarısızlık halinde ders tekrar alınır.

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınav ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. İlgili yönetim kurulu başvuruları inceleyerek mazereti kabul edilen öğrenciler için sınav tarihlerini belirler. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

“(8) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için iki ders saatidir. Ancak, dersin veya sınavın niteliğine göre bu fıkrada belirtilen süreler dışında belirlenecek sınavın süresi ve nasıl yapılacağı ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Ara sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde ilan edilir.

(2) Ara sınav haricinde yarıyıl içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavı sonuçları bütünleme sınavlarının başlama tarihinden önce ilan edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- (1) Öğrenciler değerlendirmeye esas her türlü etkinliğin sonuçlarına itirazlarını sonucun ilanından itibaren beş iş günü içinde dilekçeyle ilgili dekanlığa/müdürlüğe yaparlar.

(2) İtiraz süreçleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ham başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notunun % 40’ı, yarıyıl sonu değerlendirme notunun % 60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu değerlendirme notu yerine geçer.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bildirdiği adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla veya öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adresine yapılır.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.