13 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32012

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırıma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Hastane Müdürü: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürünü,

d) Merkez (Hastane): Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Hastane Başhekimi): Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

f) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Ege Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Alanında yüksek lisans ve doktora yaptırmak.

f) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunan toplum ağız ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde iş birliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Hastane Başhekimi).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür (Hastane Başhekimi), Fakültenin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Fakülte anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre performanslarını tespit etmek.

c) İdari personel ihtiyacına ilişkin önerilerini gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.

d) Merkezin enfeksiyon kontrol komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10- (1) Fakültenin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları (hastane başhekim yardımcıları), Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Rektör veya rektör yardımcısı başkanlığında, Dekan, Müdür ve müdür yardımcıları ile Fakültede farklı anabilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Rektör veya rektör yardımcısı başkanlığında, Dekan, Müdür, Fakülte anabilim dalı başkanları, anabilim dalı başkanlarının önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen birer araştırma görevlisi ve Hastane Müdürü ile ilgili birim/ünite sorumluları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla otuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

(3) Danışma Kurulu; Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirir, Merkezin amaçlarına uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve öneriler hakkında prensip kararları alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 14- (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans mezunları ve/veya sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, en az on yıllık Devlet memurluğu tecrübesi olan ya da tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında lisansüstü dereceye sahip ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanlarında Müdür ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 15- (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Rektöre ve Müdüre karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 4/2/2017 tarihli ve 29969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.