12 Kasım 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32011

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

KADASTRO GÜNCELLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadastro Güncelleme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Sınırlandırma ve tespitler sırasında ilgili taşınmazın zeminde kullanıcısı olan maliklerden yazılı muvafakati sağlandığı takdirde; dış sınırları çekişmesiz belirlenen bir alan içinde taşınmaz malikleri ve diğer ilgililerin nizasız kullanım durumuna göre oluşturdukları sınırlar esas alınır.”

“(10) Tapulama veya kadastro sonrası açılan ve özel mülkiyete konu olmakla beraber fiilen kamunun kullanımında bulunan yol, dere, ark ve benzeri nitelikteki yerler, aynı niteliği ile ve güzergah boyunca kesintisiz bağlantı sağlanması koşuluyla parsel ilgililerinin muvafakatıyla kamuya terk edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu çalışmalar sırasında yeni muhdesat tespiti yapılmaz. Ancak, tapu kütüğünde tescilli muhdesatın zeminde mevcut olmaması halinde, taşınmazın fiili durumu tutanağın edinme sebebi kısmında ve askı ilan cetvelinin açıklamalar sütununda açıklanır ve askı ilan sonucu kesinleştiğinde tapu kütüğünden terkin edilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.