11 Kasım 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32010

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (Kİ-SEM):Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato:Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek eğitim programları, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini sağlamak ve Üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenleyeceği tüm eğitim programlarına gerekli ve uygun olduğu kapsamda sürekli eğitim desteği sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar  düzenlemek.

b) Rektörlüğe bağlı birimlerde Merkezin amacı doğrultusunda yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak.

c) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, eğitim programları veya danışmanlık sunmak veya sunulmasına aracılık etmek.

ç) Birimlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak.

d) Birimlere destek olacak alanlarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

e)  İlgili mevzuat hükümleri kapsamında hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek.

f) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.

h) Genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

ı) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya her tür yöntemle eğitim hizmeti sunmak.

i) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yöntemle düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

j) Ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım ve yayımını her tür yöntemle yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

k) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek.

l) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)  Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim elemanlarından bir kişiyi yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

c)Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek

ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdürün önereceği Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkezin amacı, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Üniversitenin tüm birimleriyle Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (l) Danışma Kurulu, Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdür dahil azami beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; gerektiğinde Müdürün daveti üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli planları yapmak, uygulamaları değerlendirmek ve tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü yürütür.