9 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32008

YÖNETMELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 5/7/2006 tarihli ve 26219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile Fonda çalışan personelin hak ve yükümlülükleri ile yeterlik ve yarışma sınavları, çalışma usul ve esasları ve personele ilişkin diğer hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Fon/Kurum: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

c) Fon Personeli/Personel: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (II) ve (III) sayılı cetvellerinde ihdas edilmiş kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personeli,

ç) İdari Hizmet Sözleşmesi: Fon adına Başkan ile idari personel ve destek personeli arasında imzalanan ve sözleşme şartlarının Kurul tarafından belirlendiği, yıllık olarak yapılan sözleşmeyi,

d) İdari personel ve destek personeli: Fonda idari hizmet sözleşmesi ile çalışan, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi ve işçi sayılmayan idari personel ve destek personelini,”

“g) KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,”

“ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,”

“i) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “30 gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek günlük gazetelerden asgari birinde en az bir defa, Fonun internet adresinde ve gerekli görülen diğer yerlerde ilan edilir” ibaresi “en az 30 gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Fonun internet sitesinde ilan edilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversitelerin en az dört yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sayfasından” ibaresi “sitesinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Tezleri” ibaresi “Yazılı sınavı”, “tabii” ibaresi “tabi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek günlük gazetelerden asgari birinde en az bir defa, Fonun internet adresinde ve Başkan tarafından gerekli görülen diğer yerlerde ilan edilir” ibaresi “en az 30 gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Fonun internet sitesinde ilan edilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci” ibaresi “Ölçme,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısım başlığı “İdari Personel ve Destek Personeli” olarak, üçüncü kısımda yer alan birinci bölüm başlığı “İdari Personel ve Destek Personelinin Giriş Sınavı, Atama ve Göreve Başlama” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdari personel ve destek personeli giriş sınavına katılma şartları ve sınavın şekli

MADDE 33- (1) İdari personel ve destek personeli giriş sınavına katılabilmek için, 7 nci maddede yer alan genel şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) İdari personel ve destek personeli B grubu kadroları için yapılan KPSS’de her sınav döneminde Fon tarafından belirlenecek asgari puanı almış olmak.

b) İdari personel için üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Destek personeli için en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

(2) İdari personel giriş sınavı bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu gerçekleştirmiş olan adaylar arasından sözlü olarak gerçekleştirilir. Sözlü sınav; komisyon tarafından adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra hizmetin gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Komisyon üyelerinin her aday için verecekleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavlar (100) puan üzerinden değerlendirilerek en az (70) puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Destek personeli giriş sınavı bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu gerçekleştirmiş olan adaylar arasından sözlü ve/veya uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Sözlü sınav; komisyon tarafından, adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra hizmetin gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Uygulamalı sınav, adayların hizmetin gerektirdiği uygulama yeteneğini haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav notunun (100) puan üzerinden en az (70) puan olması gerekir.

(4) İdari personel ve destek personeli giriş sınavına başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar, sınav yeri ve zamanı, sınavın şekli, sınav konuları ve alan bilgileri, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, atama yapılacak pozisyonların sayısı ve unvanları, sınava girebilmek için gereken asgari KPSS puanı, başvuru esnasında istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, başvurma süresinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Fonun internet sitesinde ilan edilir.

(5) Başvuran adaylar arasından, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday ile KPSS puan türü itibarıyla sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar giriş sınavına çağrılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı “İdari personel ve destek personelinin genel başarı notunun tespiti ve açıklanması” olarak, aynı maddenin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavları notlarının aritmetik ortalaması en az (70) puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılır.”

“(3) Sınav sonuçları Fonun internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “idari personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve destek personeli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ve ikinci fıkrasında yer alan “İdari personel” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve destek personeli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısmında yer alan üçüncü bölüm başlığı “İdari Personel ve Destek Personelinin Fonla İlişiğinin Kesilmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdari personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve destek personeli” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “idari personelin” ibaresi “idari personel ve destek personelinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdari hizmet sözleşmesinin sona ermesi

MADDE 41- (1) Aşağıdaki hallerde idari hizmet sözleşmesi sona erer ve personelin Fonla ilişiği kesilir:

a) Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birinin sonradan kaybedilmesi.

b) İdari hizmet sözleşmesinin personel tarafından tek taraflı feshedilmesi.

c) İdari hizmet sözleşmesinin süresinin sona ermesi.

ç) Emeklilik hükümlerinin uygulanması.

d) Sözleşmenin Fon tarafından tek taraflı feshedilmesi.

e) Personelin ölümü.”

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.