8 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32007

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen perakende alacaklar sınıfına giren” ibaresi “3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vv) bendinde tanımlanan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) sunulan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.