8 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32007

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET

VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 1/11/2006  tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “yatırım vekâletine sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının ise” ibaresi “yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının ise, vade ve tahmini kâr oranının değişmediği durumlar haricinde,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “vade ve tahmini kâr oranının değişmediği durumlar haricinde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.               

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.