8 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32007

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN

BULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “yirmi beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “10’dan” ibaresi “25’ten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.