8 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32007

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3- 31/12/2011 ilâ 23/11/2015 tarihleri arasında diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olanlar, diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere, yardımcı personel olarak çalışabilir.

Yardımcı personel, diş protez teknisyeni/teknikerine aşağıda sıralanan işlerde yardımcı olur:

a) Ölçü dezenfeksiyonu.

b) Kaşık hazırlama.

c) Kutulama.

ç) Base plak.

d) Mum şablon.

e) Artikülatöre/oklüzöre model bağlama.

f) Diş eti modelajı için mum yığma.

g) Muflaya alma.

ğ) Mum atımı ve izolasyonun sağlanması.

h) Akril polimerizasyonu.

ı) Mufladan çıkartma, temizleme.

i) Döküm sonrası kronun temizlenmesi.

Yardımcı personele bu Yönetmelik kapsamında çalışma belgesi düzenlenirken Ek-4’te yer alan Diş Protez Laboratuvarı Personel Çalışma Belgesinde belge düzenlenen personel alanına “yardımcı personel” ibaresi yazılır.

Yardımcı personel, 1219 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta görev tanımları yapılan diş hekimi ve diş protez teknikeri/teknisyeninin görev alanına giren işleri yapamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.