7 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32006

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Normal öğretim süresi: Öğretim süresi iki yıl olan önlisans programı için dört yarıyılı, öğretim süresi dört yıl olan lisans programı için sekiz yarıyılı, öğretim süresi beş yıl olan lisans programı için on yarıyılı, öğretim süresi altı yıl olan lisans programı için on iki yarıyılı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, öğretim süresi iki yıl olan önlisans programı için dört yarıyıl, öğretim süresi dört yıl olan lisans programı için sekiz yarıyıl, öğretim süresi beş yıl olan lisans programı için on yarıyıl, öğretim süresi altı yıl olan lisans programı için on iki yarıyıldır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “fakülte” ibareleri “yüksekokul/fakülte” olarak değiştirilmiştir.

“b) Staj; staj veya mesleki işyeri uygulaması zorunluluğu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esasları belirten yönergeler fakülteler tarafından ilgili bölümlerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulanır. Staj sonucu not; başarılı/başarısız veya not olarak gösterilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “yarıyılın kredi” ibaresi “yarıyıldaki ders adedi” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “arasından” ibaresinden sonra gelmek üzere “yüksekokul ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisans” ibareleri “önlisans/lisans” olarak değiştirilmiş, “fakülte” ibareleri “yüksekokul/fakülte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- (1) Çift anadal ve yandal programına başvuru şekline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın önlisans için en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında; kayıtlı olunan programın lisans için en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir.

b) Yandal programına, kayıtlı olunan programın önlisans için en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında; diğer programlar için en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç altıncı yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir.

c) Öğrencinin çift anadal ve/veya yandal için başvurduğu programın bağlı olduğu yüksekokulun/fakültenin yönetim kurulu yapılan başvuruyu değerlendirip uygun görmesi halinde, öğrencinin anadal programının bağlı olduğu yüksekokula/fakülteye kararını iletir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “fakülte” ibaresi “yüksekokul/fakülte” olarak değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.30’un altına düşebilir. Anadal genel not ortalaması ikinci kez 2.30’un altına düşerse öğrencinin yandal programından kaydı silinir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne” ibaresi “yüksekokul müdürlüklerine/fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisans” ibareleri “önlisans/lisans” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Fakülte Yönetim Kurulu” ibareleri, “yüksekokul/fakülte yönetim kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “fakülte” ibaresi “yüksekokul/fakülte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki tabloda yer alan “Yıl sonu sınavına girip” ibaresi “Yarıyıl sonunda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başlanılan” ibaresi “intibak edilen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “lisans” ibaresi “önlisans/lisans” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.