7 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32006

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seçmeli dersler en az 15 öğrenci ile açılabilir. Daha az sayıda öğrenci ile seçmeli derslerin açılabilmesine Senato karar verir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrencinin isteği göz önüne alınarak öğrenci danışmanı tarafından yapılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.