7 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32006

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/7/2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hazırlık sınıflarının her birinde öğrenci sayısı, fiziki imkânlar ve öğretim elemanı sayısı göz önünde bulundurularak birim yönetim kurulu kararıyla belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 20'sini geçen öğrencinin yılsonu başarı durumu devamsız (DZ) olarak hesaplanır ve bu öğrenci akademik yıl süresince Arapça Yeterlilik Sınavı dışında yapılan diğer sınavlara giremez.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.