7 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32006

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer danışmanı: Kariyer danışmanı olarak seçilen kişileri,

c) Merkez (UNİKARMER): Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitenin öğrenci ve mezunları ile çalışanlarının kişisel gelişimlerine destek olmak, Üniversitenin saygınlığı ve tercih edilebilirliği ile iş yaşamından gelen ulusal ve uluslararası talepler doğrultusunda öğrenci ve mezunların istihdam edilme imkânlarını arttırmak, bu konuda arz ve talebi etkin bir şekilde bir araya getirerek Merkez bünyesinde mezunlardan ve üye firmalardan oluşan üyelik sistemi geliştirmek, öğrencilerde Üniversitede öğrenimlerine başladıkları ilk yıldan itibaren kariyer bilincini oluşturarak ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda onlara rehberlik etmek, Üniversitenin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine ulusal veya uluslararası düzeyde faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak ve sürdürülebilir bir kariyer platformu oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazanmaları amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal veya uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans ve sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla ulusal veya uluslararası düzeyde iş alanları tanıtım günleri, kariyer günleri, kariyer fuarı gibi etkinlikler düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

ç) Eleman talebinde bulunan ulusal veya uluslararası şirketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak.

d) Üye firma ve mezun bilgi sistemini geliştirmek.

e) Öğrenci ve mezunlarla uzmanların görüşmelerine aracılık ederek öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarını değerlendirmelerini sağlamak.

f) Öğrenci ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma, mülakatta başarılı olma gibi insan kaynakları yönetimi alanında destek olmak.

g) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Üniversite mezunlarının, üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleri ile dayanışma içerisinde olmalarını sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlemek.

h) Üniversite öğrencilerinin, Merkez tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin planlanmasına katkı vermelerini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli ve verimli yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporu ve bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

e) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2)Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkez tarafından planlanan ulusal veya uluslararası etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirmek.

ç) Merkez faaliyetleri için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim etkinlikleri sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

e) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilere kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti vermek.

f) Bilgilendirici ulusal veya uluslararası düzeyde seminer, panel ve konferans düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

g) Öğrencilerin staj veya iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda almak.

Danışma Kurulu ve Görevleri

MADDE 10- (l) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.

b) İlgili alanda çalışan Yönetim Kurulu üyeleri.

c) Üniversite-sanayi iş birliği, kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış ve deneyimli Üniversite öğretim üyeleri.

ç) Öğrenci Konseyi başkanı.

d) Üniversiteden mezun dernek ve vakıf temsilcileri.

e) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.

f) Konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenler.

g) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.

ğ) Meslek örgütleri temsilcileri.

h) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanır. Danışma Kurulu Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanı

MADDE 11- (1) Kariyer danışmanları, Üniversitenin akademik birimlerinden kariyer planlama ve geliştirme konusunda ve/veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite- sanayi iş birliği konusunda uzman kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların kişisel gelişimlerine destek vermek.

b) Öğrencilere ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma konusunda yardımcı olmak.

c) Öğrencilere ve mezunlara yönelik mülakat provaları etkinlikleri düzenlemek.

ç) Öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı yapmak.

d) Öğrencilerin ve mezunların iş hayatına hazırlanmasını sağlamak.

Merkeze bağlı komisyonlar

MADDE 12- (1) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile komisyonlar oluşturulabilir. Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.