7 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32006

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) BEBAP: Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünü,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BEBTAM): Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlenmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinliğini arttırarak kaynakların daha ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.

c) Yenilikçi bir araştırma ortamı oluşturmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitüler ile iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar ve çalıştaylar düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermek, ortak projeler geliştirmek, bu ortak projelere finans kaynağı bulmak ve bu projeleri fikri mülkiyet hakları çerçevesinde yürütmek.

d) Bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden gelişimine katkı sunmak, genç bilim adamlarının Üniversiteye ilgisini arttırmak.

e) Üniversite ile yapılacak ortak projeler için diğer araştırmacılara Merkezde çalışma imkânı sağlayarak Üniversite ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerini arttırmak.

f) Yapılacak araştırmalarda uluslararası iş birliğini teşvik etmek.

g) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün desteği ile yürütülen proje çalışmalarına uygun ortam oluşturarak bu projelerden sağlanan demirbaş ve sarf malzemeler ile Merkez laboratuvarlarının alt yapısını gelişen teknolojiye uygun yenileyerek, güncelliğini koruyan laboratuvarlar oluşturmak.

ğ) Üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gelen analiz tekliflerini Merkezin imkânları ölçüsünde hızlı bir şekilde yerine getirmek.

h) Sanayi ile anlaşmalı araştırmaların yapılabilmesi için uygun ortam oluşturmak.

ı) Üniversitede geliştirilen bilgi ve teknoloji ile bunların kullanılması için çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Müdürün görevi sona erer ve aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

ç) Merkezin bütçe ve personel ihtiyaçlarını gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak ve Müdüre yardımcı olmak üzere görevlendirilirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Rektör veya Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı başkanlığında, Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili beş Üniversite öğretim elemanından oluşur. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Başkan veya Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma ilkelerini belirlemek ve Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak için gerekli önlemleri almak.

c) Merkezi laboratuvarın işletmeciliği konusunda yararlanıcılarından alınan geri bildirimleri değerlendirip stratejiler geliştirmek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği gündem maddeleriyle ilgili kararlar almak.

d) Danışma Kurulundan gelen raporları değerlendirip kararlar almak.

e) Analiz hizmetlerinin ücretlerini belirlemek.

f) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini belirlemek.

g) Merkezin bir önceki yıl içinde yapmış olduğu faaliyetleri içeren yıllık faaliyet raporunu onaylamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az dokuz, en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir. BEBAP ve ilgili enstitü müdürü kurulun doğal üyeleridir.

(2) Danışma Kurulu; Rektör ya da görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olabilecek görüşler bildirir ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 10/11/2010 tarihli ve 27755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.