7 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32006

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/7/2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "örgün eğitimde" ibareleri yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenci olarak kayıtlı olan ve Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden intibak isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde not durum belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili birime başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü madde hükümleri çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. İntibaklarda karşılaşılan güçlükler nedeniyle, muafiyeti ifade eden notlar, harf notu olarak CC’ye dönüştürülür. Öğrenciler bu notu kabul etmemeleri halinde o dersi/dersleri yeniden alırlar. Bu şekilde eş değerliliği kabul edilen derslerin AKTS toplamına göre, hangi sınıfa intibak yapılacağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birimin yönetim kurulu kararında belirtilir.”

“(5) Öğrencilerin açık ve uzaktan eğitim programlarından alıp başardığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve İngilizce derslerinin muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. Uygulamalı dersler hariç, açık ve uzaktan eğitim programlarından alınıp başarılı olunan diğer derslerin muafiyet ve intibak işlemleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.