6 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32005

YÖNETMELİK

Tarsus Üniversitesinden:

TARSUS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarsus Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TARSUS-TÖMER): Tarsus Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Tarsus Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak.

b) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla ve Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Türkçenin anadil veya yabancı dil olarak öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ç) Türkçeyi öğretmek ve yabancılara Türk kültürünü ve Üniversiteyi tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara ve toplantılara katılmak, buralarda tanıtım standı açmak ve bununla ilgili tanıtım materyalleri temin etmek ve hazırlamak.

d) Türkçeyi öğreten film, ses ve diğer görüntülü medyaları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür ve benzeri bilgilendirici ve teşvik edici materyaller yayımlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

e) Türkçe öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.

f) Üniversitenin ve Merkezin yurt içinde ve yurt dışında görünürlüğünü ve saygınlığını arttırmak, uluslararası öğrencilere Türkiye’de eğitim-öğretim olanakları sağlamak için Üniversiteye kabul sınavları, yabancı öğrenci sınavları (YÖS) ve Türkçe Yeterlik Testi (TYT) gibi çeşitli dil sınavları hazırlamak, yurt içinde ve yurt dışında bu sınavları yapmak.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitim gören Türk ve yabancı öğrencilere Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

h) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden Türkçeye ve Türkçeden diğer dillere çeviriler yapmak.

ı) Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.

i) Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek, Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik etmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödüller vermek.

j) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkçenin eğitimi-öğretimi ile ilgili kurslar düzenlemek, seminerler vermek, komisyonlar oluşturmak, ortak projeler geliştirmek, uygun görüldüğü takdirde yapılan faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika ile belgelendirmek.

k) Türkçenin öğretimi ile ilgili çevrimiçi olanaklardan faydalanmak ve bu kapsamda uzaktan eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7- (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve tam zamanlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür; Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın etkinlikleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdür yardımcıları, Merkezin işleyişinde ve çalışmaların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarında görev yapan öğretim elemanları arasından üyeler olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boş kalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak ve bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

c) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve hizmet içi eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

ç) Merkezde birimler oluşturmak, bu birimlerin oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek, bu birimlerde görev yapacak öğretim elemanlarının alımı ve yetiştirilmesiyle ilgili ilkeleri belirlemek, mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler hususunda Rektörlük makamına önerilerde bulunmak.

d) Merkezde eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için çalışma grupları ve eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

e) Merkez kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Üniversite Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

f) Merkezde eğitim-öğretim planlaması kapsamında yeni şubeler açılması ve mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması hususunda Rektöre önerilerde bulunmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi hususunda gerekli işlemleri yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 11- (1) Merkezdeki kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak öğretim araçlarının hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsız uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulama süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim görevlilerinin seçimi ve bunların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Alt birimler

MADDE 12- (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere alt birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.