6 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32005

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilgili anabilim dalını,

ç) Anabilim dalı kurulu: Enstitüde programı açık bulunan, ilgili programlarda Üniversitenin tüm birimlerindeki kadrolu öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Bilim dalı kurulu: Kadrosu Üniversitenin birimlerinde bulunan ve enstitünün ilgili anabilim dalında fiilen eğitim-öğretim yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

e) Bilim sınavı: Anabilim dalı tarafından yapılan yazılı bilim sınavını,

f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

g) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulunu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunu,

ı) Etik kurul: Araştırma, yayın, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla etik ilkelere uyumun sağlanarak kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar hakkında bilimsel ve etik yönden görüş veren Üniversite bünyesindeki kurulları,

i) EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Sınavını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

o) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ö) VUS: Veterinerlikte Uzmanlık Sınavını,

p) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen ve onaylanan akademik takvimde derslerin başladığı tarih ile bütünleme notlarının sisteme son giriş tarihini kapsayan süreyi,

r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5- (1) Lisansüstü programlar, Enstitünün bilim/anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Enstitüde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya bilim/anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir bilim/anabilim dalının program teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile açılır. Bir öğretim üyesi en fazla iki farklı isimli lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora programlarında, ayrıca en fazla bir tane de disiplinlerarası lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora programında görev alabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında bu şartlar aranmaz.

(3) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programlar bilim/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle açılır.

(4) İkinci öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(5) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birbirini tamamlayan ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Enstitünün teklifi, Senatonun onayı, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun uygun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülür.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek asgari öğretim üyesi yeterlikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6- (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilir, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve Üniversite ile Enstitü internet sitelerinde ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Ancak YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan % 50’ye kadar artırılabilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 7- (1) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklardan gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının başvuruları; lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri göz önünde bulundurularak bilim/anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmeleri için yurt içinde veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olmaları ya da Yunus Emre Enstitüsü veya YÖK tarafından onaylanan Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az C1 veya denk puan aldığını gösteren resmi belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde Türkçe yeterlik sınavlarında C1 veya dengi puan alamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler.

(3) Klinik uygulaması gerektiren programlara başvuran adaylardan, YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi istenir. Diğer programlara başvuran adaylardan ise okul tanıma belgesi istenir.

(4) Yabancı dilde öğretim yapan bilim/anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adayların o öğretim dilinde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen yeterli puanı almış olmaları gerekir.

(5) Yabancı uyruklu kontenjanına başvuran adaylar için ALES şartı aranmaz.

(6) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler tezlerini Türkçe yazmak zorundadır.

(7) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların klinik uygulaması olmayan programlara müracaatta YÖK’ten alınacak tanınma belgesini, klinik uygulaması olan programlara müracaatta ise YÖK’ten alınacak denklik belgesini ibraz etmeleri gerekir.

Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri

MADDE 8- (1) Bir sonraki öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile açılacak derslerin ve ders içeriklerinin yer aldığı öğretim planları ve derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, bilim/anabilim dalı akademik kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Mayıs ve Aralık aylarında belirlenir. Bir yarıyıllık öğretim süresi içerisinde, haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar veya problem çözümü bir kredi saati olarak ya da AKTS’ye göre ders uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi olarak değerlendirilir.

(2) Öğretim planları, zorunlu ve seçmeli dersler ile alan dışı seçmeli derslerden oluşur.

(3) Programın, toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren herhangi bir dersin lisansüstü eğitim sırasında bir kez alınması zorunludur. Öğrencinin yüksek lisans programında bu konuları içeren bir dersi alması durumunda, doktora programında bu içerikte bir ders alması zorunlu değildir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 9- (1) Uzmanlık alan dersleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanları tarafından açılan kredisiz derslerdir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren danışmanlığını yürüttüğü öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açar.

(2) İkinci danışmanın olduğu durumlarda uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Bir danışman, farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi öğrenci ve program sayısına bakılmaksızın, en fazla 8 teorik saat uzmanlık alan dersi açabilir. Uzmanlık alan dersi teorik olup krediden sayılmaz; ancak, AKTS hesabında dikkate alınır. Bu dersi alan öğrencinin durumu her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder. Haftalık ders programında yer alan, günü, saati, içeriği ve yeri belirlenmiş olan bu ders, danışman öğretim üyesi tarafından fiilen yapılmak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

(4) Uzmanlık alan dersi alan öğrencinin azami öğrenim süresi içinde başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar etmesi zorunludur. Bu süreden sonra öğrenci başarılı olamazsa öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 10- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredileri ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ve uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 11- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurdukları puan türünde 60 puandan az olmamak üzere ALES puanına veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak, doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Lisansüstü programlara başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliği YÖK denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir. Bu durumda adayların, YÖK’ten alınan denklik belgesinin aslını veya onaylı örneğini sunmaları gerekmektedir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ya da Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bilim/Anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisini de dikkate alarak her bilim/anabilim dalı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan değerlendirme jürisi seçer. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar için 100 tam not üzerinden bilim sınavı notu belirlenir.

(4) Tezli yüksek lisans programına girişte öğrencinin başarı durumu; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yazılı bilim sınav notunun % 20’si ve yabancı dil puanının % 10’unun toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde öğrenci alınır. Bilim sınavından en az 50 puan alamayan veya sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz.

(5) Birinci fıkranın ikinci cümlesi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, bilim/anabilim dalları ALES puanı aramayabilir. Tezsiz yüksek lisans programına girişte ALES’e girmiş olma şartı aranıp aranmayacağı bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. ALES’e giriş şartı aranan bilim/anabilim dalları için değerlendirmede, ALES puanı dikkate alınarak en yüksekten başlanarak sıralama yapılır. ALES şartı aranmayan bilim/anabilim dallarına girişte adayların sıralaması lisans mezuniyet notuna göre yapılır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yabancı dil koşulu aranmaz.

(8) Tezsiz yüksek lisans programına girişte başarı durumu; ALES şartı aranan durumlarda ALES puanının % 60’ı ve lisans not ortalamasının % 40’ı alınır. Değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir.

(9) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili bilim/anabilim dalı akademik kurulu kararı dikkate alınarak en az üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 12- (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi yedi krediden az olmamak koşuluyla en az 9 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Tezli yüksek lisans programı, en az 27 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 9 ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 13- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Yüksek lisans ders dönemi, intibaktan dolayı süre eksiltme durumu hariç olmak üzere, iki yarıyıldan az olamaz. Aynı şekilde tez çalışması süreci de iki yarıyıldan az olamaz.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve görevi

MADDE 14- (1) Bilim/anabilim dalı, kurul kararı ile her öğrenci için bir danışman belirler ve Enstitüye bildirir. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, bilim/anabilim dalı dışında çalışma alanına uygun bir bilim/anabilim dalından danışman ataması yapılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için bilim/anabilim dalı kurul kararını Enstitüye önerir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman, en geç tez çalışmasının başladığı ilk dönem sonuna kadar atanır. Atanacak ikinci danışman, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişiler arasından seçilebilir. Bir öğrenci ders döneminin bitimine kadar herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve mevcut danışmanın onayı gerekmeden aynı bilim/anabilim dalından bir başka öğretim üyesini yeni danışman olarak tercih etme hakkına sahiptir. Öğrenci veya danışman tez aşamasında danışman değişikliği için gerekçeli başvuruları ilgili bilim/anabilim dalına yapar. Danışman değişikliği talepleri bilim/anabilim dalı kurul önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

(2) Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla yükümlüdür.

(3) Bir öğrencinin danışmanı, danışmanın veya öğrencinin gerekçeli başvurusu üzerine değiştirilebilir. Herhangi bir sebeple danışmansız kalan öğrenciye, ilk defa danışman atanması için takip edilen süreç uygulanarak yeni bir danışman atanır.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 15- (1) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin tez konusu önerisini öğrencinin bilimsel araştırma ve etik dersi de dahil olmak üzere tüm derslerinden başarılı olması koşuluyla ikinci yarıyılın bitiminden itibaren en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, bilim/anabilim dalı başkanlığı onayı ile Enstitüye gönderir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Bu süre sonunda tez konusu kesinleşmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Tez önerisi, konusu itibarı ile etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili onay alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

(3) Tez konusu, danışmanın teklifi, bilim/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı ek süre verilmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 16- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu ve savunulabilir olduğunu yazılı olarak belirten görüşünü, alınan benzerlik raporunu, tez jüri önerisini ve tezin bir nüshasını basılı ve elektronik ortamda bilim/anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Benzerlik raporundaki verilerde bir intihalin tespiti halinde karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili bilim/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç asıl iki yedek, ikinci tez danışmanın olması durumunda ise, beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Bilim/anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez savunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar bilim/anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini Enstitüye teslim etmesi ve aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu amaçla birinci savunma sınavında takip edilen süreç yeniden uygulanır. Süresi içinde tezini Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Yüksek lisans tezi savunma tarihi tez önerisinin kabul tarihinden sonra iki ders dönemi veya sekiz aydan daha az olamaz.

(10) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması halinde bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç bir ay içinde yapılmak üzere yeniden sınav hakkı verilir.

Diploma

MADDE 17- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Enstitü tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin bir nüshasını basılı olarak ve elektronik ortamda, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin talebi üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu bilim/anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde, yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması, Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır ve Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 18- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersini aldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 19- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve görevi

MADDE 20- (1) Tezsiz yüksek lisans programında bilim/anabilim dalı başkanlığınca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi birinci yarıyılın başında önerilir. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Diploma

MADDE 21- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu bilim/anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili tezli yüksek lisans programı için en son ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler. İntibak işlemleri 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümlerine göre yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması; Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır ve Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 22- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden en az birini yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme.

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme.

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için toplam 30 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en az 42 kredilik 14 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Başka üniversitelerin lisansüstü eğitim öğrencileri, talepleri halinde bilim/anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanması Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 23- (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde en az 60 ALES puanına veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olması gerekir. Doktora programına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Doktora programına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile aranacak asgari yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ile her bilim/anabilim dalı için, üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan değerlendirme jürisi seçer. Aday önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar için 100 tam not üzerinden bilim sınavı notu belirlenir.

(6) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri mezunları için 55 puandan az olmamak koşuluyla DUS, EUS, TUS ve VUS puanları ALES yerine geçer.

(7) Temel tıp puanı, TUS’da temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Enstitü, yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(8) DUS/VUS/EUS puanı, temel bilimler testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik bilimler testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak çıkan değerlerin toplanması ile elde edilir. DUS/VUS/EUS puanıyla doktora programlarına başvurabilmek için diş hekimliği/veterinerlik/eczacılık fakültesi mezunlarının, lisans diplomasına ve 55 puandan az olmamak koşuluyla DUS/VUS/EUS puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(9) Doktora programlarına girişte öğrencinin başarı durumu; bilim sınavından en az 50 puan almak kaydıyla ALES puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, bilim sınav notunun % 20’si ve yabancı dil puanının % 10’unun toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde öğrenci alınır.

Süre

MADDE 24- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıldan; lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıldan az olamaz.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve görevi

MADDE 25- (1) Her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı bilim/anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birinci yarıyılın başında atanır.

(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman görevleri ile ilgili 14 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hükümler doktora danışmanı için de geçerlidir.

Yeterlik sınavı

MADDE 26- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları, Ekim-Kasım ve Mart-Nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, bilim/anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, bilim/anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 27- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bilim/anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İki üyenin biri ilgili bilim/anabilim dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak başka bir yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir bilim/anabilim dalından seçilir. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına dikkat edilir. İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez konusu önerisi savunması

MADDE 28- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, salt çoğunlukla öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, bilim/anabilim dalı başkanlığınca tez konusu önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi, konusu itibarı ile etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili onay alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Belirtilen süreler içerisinde raporunu hazırlayıp tez izleme komitesi üyeleri huzurunda sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 29- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin, doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, isminin ve Üniversite isminin olduğu bilimsel makalesinin Senato tarafından kabul edilen ulusal/uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanmış olması doktora tez savunmasına girme şartı olarak aranır. Henüz yayımlanmamış ancak DOI numarası alınmış eserler ile erken görünüm (online first) aşamasındaki eserler de yayımlanmış gibi kabul edilir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan ve ikinci fıkrada belirtilen yayın şartını sağlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman; adayın yayın şartını sağladığını, tezin savunulabilir olduğunu yazılı olarak belirten görüşü ve benzerlik raporu ile birlikte tezin bir nüshasını, basılı ve elektronik ortamda bilim/anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Benzerlik raporundaki verilerde bir intihalin tespiti halinde, karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Bilim/anabilim dalı akademik kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez savunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, bilim/anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması halinde bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bir ay içinde yapılmak üzere yeniden sınav hakkı verilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini Enstitüye teslim etmesi ve aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu amaçla birinci savunma sınavında takip edilen süreç yeniden uygulanır. Süresi içinde tezini Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(11) Tez hazırlama süresi üç yarıyıldan az olamaz.

Doktora diploması

MADDE 30- (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin bir nüshasını basılı olarak ve elektronik ortamda tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin ilişiği kesilir. Doktora diploması üzerinde bilim/anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı

MADDE 31- (1) Tıp fakültesi öğrencileri için yürütülen tıp-bilim doktorası bütünleşik programına ait eğitim ve öğretim süreçleri 9/2/2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 32- (1) Bu programların amacı; bilim/anabilim dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dahil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ortak programın başlatılması

MADDE 33- (1) Ortak programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile Enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulan ve Üniversitenin kendi özel koşullarını belirten ortak protokol hükümleri uygulanır.

(2) Ortak programlar, yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.

(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar, ilgili bilim/anabilim dalları tarafından önceden ayrı olarak belirlenir ve Enstitü tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 34- (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencinin her iki üniversitenin kabul koşullarını sağlaması gerekir.

(2) Uluslararası ortak programa kabul edilecek öğrencinin başvurusunda İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin en az birinden yeterlik belgesine sahip olması gerekir. Dil seviyesini tespit eden uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencinin kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programa kabul edilen öğrenci yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurularında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrenciye yardımcı olur.

Öğretim ücreti, katkı payı

MADDE 35- (1) Uluslararası ortak lisansüstü programa kabul edilen Türk öğrenciden alınacak katkı payı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki öğrencilerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere, Üniversitenin önerisi ile YÖK tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programa dahil öğrencinin öğretim katkı payının öğrenim süresi içerisinde hangi yükseköğretim kurumuna ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır, uygulanır ve öğretim ücretinin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.

(3) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit, öğretim yılı başında kayıt ve kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

Eğitim-öğretim

MADDE 36- (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda öğretime yönelik hususlar, YÖK tarafından belirlenen ilkeler ile her iki üniversitenin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre önceden yapılan protokol ile düzenlenir.

(2) Uluslararası ortak programa dahil öğrenci için her iki yükseköğretim kurumundan ayrı ayrı olmak üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

(3) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süre ve toplam kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen süre ve krediden daha az olamaz. Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir. Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ünün yükseköğretim kurumlarından birinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

(4) Uluslararası programa kabul edilen öğrenci, her yarıyıl 30 AKTS kredisi almak zorundadır.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 37- (1) Ortak programlarda, tez savunma sınavının her iki yükseköğretim kurumundan birinde yapılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.

(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez savunma sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi halinde yapılacak işlemlere ilişkin hususlar protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere, iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler protokollerde açıkça yer alır.

(4) Öğrencinin diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanması için, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmesi gerekir.

(5) Ulusal ortak lisansüstü programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin

MADDE 38- (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal öğrenim süresinin yarısından fazla olamaz.

(2) Öğrenciye, disiplin yönünden 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş

MADDE 39- (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Üniversitenin veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik diğer programa yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumunun yatay geçişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

MADDE 40- (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesi Enstitü tarafından yapılır.

(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, seminer, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü diğer üniversite ile yapılan protokolde belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman değişikliği

MADDE 41- (1) Bir öğrencinin danışmanı, bilim/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve öğrencinin danışman tercihi de dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Ayrıca ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurumda görevlendirilmesi durumunda danışman, ikinci danışman olarak atanabilir. Ancak danışmanın altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması halinde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 42- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara, eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencinin, bilimsel hazırlık programına devamına ve programda hangi dersleri alması gerektiğine bilim/anabilim dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Programdaki yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini lisans; doktora öğrencisi ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alır. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin ve kredi yükünün yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Alınan lisansüstü programa yönelik dersler, kredi yükünden sayılır ve not ortalamasında değerlendirilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin sınavlarında lisansüstü eğitimi için öngörülen başarı notunu alamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz dönemi öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 43- (1) Bir yüksek lisans, doktora programına kayıtlı olan öğrenci, kayıtlı olduğu Enstitü bilim/anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı olduğu bilim/anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenciliğe kabul; öğrencinin Enstitü Müdürlüğüne başvurusu, ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

(3) Özel öğrenci, devam ettiği derslerde, kayıtlı normal öğrencinin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır.

(4) Derslerini başaran özel öğrenciye, isteği halinde Enstitü Müdürlüğünce başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 44- (1) Üniversitenin lisansüstü öğretim programlarında yer alan bir bilim/anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan, en az dört ders almış ve aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş öğrenciler, bilim/anabilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş ilanı, her yarıyıl akademik takvim çerçevesinde yapılır.

(3) Yatay geçiş başvuruları, yatay geçişi uygun görülen öğrencinin kabulü ve intibakı bilim/anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenci için ilgili bilim/anabilim dalında en son ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartları aranır.

(4) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre dikkate alınır.

(5) Tez aşamasındaki öğrencilerden, azami sürenin tamamlanmasına tezli yüksek lisansta üç yarıyıldan, doktorada dört yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar, yatay geçiş talebinde bulunamazlar.

(6) Enstitüde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmeleri kaydıyla bilim/anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dahilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları bilim/anabilim dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler.

(7) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş için ilan, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile birlikte yapılır.

(8) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrencilerin intibakları, Senatoca belirlenen esaslara göre bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

(9) Üniversitenin araştırma görevlisi veya öğretim elemanı kadrosunda olup başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, talepleri olması halinde, ilgili lisansüstü programın bulunması şartıyla, bilim/anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın söz konusu programa yatay geçiş yapabilirler.

Kesin kayıt

MADDE 45- (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, kontenjan duyurusunda ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne teslim ederek kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder ve yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıtları iptal edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 46- (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıldaki dersleri alamazlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Geçen süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresine dahil edilir.

(2) Azami öğrenim süresi sonunda ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar mazeretini Enstitüye bildirmeyen veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri danışman tarafından yapılabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 47- (1) Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü devam edemeyecek öğrencilerin kalan öğrenim süresi dikkate alınarak danışman ve bilim/anabilim dalı başkanlığının uygun görüşleri alınıp yarıyıl başından itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye başvurmaları durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisansta en çok bir, tezli yüksek lisans ve doktorada iki yarıyıla kadar dondurulabilir. Hastalık ve doğum için resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak rapor, doğal afetler ve benzeri durumların ise ilgili mülki idari amirliğinden alınacak yazı ile belgelendirilmesi ve bunların Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresine dahil edilmez.

(2) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 48- (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurması üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir.

(2) Üniversiteden disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sunulan belgelerin veya bilgilerin yanlış, eksik olması veya belgelerde tahrifat olduğunun anlaşılması durumunda öğrencinin kaydı silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders saydırma

MADDE 49- (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrencilerin, özel öğrencilerin ve daha önce aldıkları lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kesin kayıt sırasında Enstitüye müracaat etmeleri halinde kabul edildikleri programa intibakları bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerden hangilerinin Üniversitedeki lisansüstü program kapsamında ders yükünden sayılacağı Senatoca belirlenen esaslara göre ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

(3) İntibak işlemlerinde AKTS değerleri esas alınır.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 50- (1) Bir dersin yarıyıl kredi ve AKTS değeri, dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümü; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri dersleri ifade eden değerlerin toplamından oluşur.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, bilim/anabilim dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü öğretime başlayan öğrenciler, ders kayıtlarını danışmanın onayı ile akademik takvimde belirtilen süre içinde yapmak zorundadırlar.

(4) Öğrenci, danışmanı ve bilim/anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yurt içi yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçimi yapabilir. Üniversitemiz enstitülerinde verilmekte olan dersler herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise birinci cümlede belirtilen şekilde en fazla dört ders seçebilir. Bu kapsamda alınan dersler öğrencinin ders yükünden sayılır. Diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencileri, talepleri durumunda ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(5) Öğrencilere, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkanları, Üniversitenin/Enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yurt dışı yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir. Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin Enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekir. Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da, Enstitü tarafından belirlenen başarı koşulları aranır. Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek belgelere göre bilim/anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(6) Öğrencinin sınavlara girebilmesi için teorik derslerin % 70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(7) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için her yarıyılda bir genel sınav yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70 puan, doktora öğrencilerinin 75 puan almaları şarttır. Bilimsel hazırlık, uzmanlık alan dersleri ve seminer ise başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir.

(8) Aldığı dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda öncelikle başarısız olduğu dersi almak ve devam etmek zorundadır. Söz konusu dersin ilgili yarıyıldaki programda yer almaması halinde, danışmanın ve bilim/anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, dersin bulunduğu yarıyıl dikkate alınmaksızın öğrenci başka bir ders de seçebilir.

(9) Ders aşamasında, yüksek lisans ve doktora öğrencileri seminer vermek zorundadır. Seminer sunum duyurusu, bilim/anabilim dalı başkanlığının yazısı ile Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır.

(10) Genel ve ek genel sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Sınav sonuçları, öğretim elemanları tarafından sınavların bitişinden itibaren en geç beş gün içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sınav evrakları idareye teslim edilir.

(11) Sağlık raporları da dahil devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, o dersten başarısız sayılırlar.

(12) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler, öğrenim süresine dahil edilir; ancak tez döneminde geçirilmesi gereken asgari süreye dahil edilmez.

Tez ve proje yazım dili

MADDE 51- (1) Tez ve proje yazım dili Türkçedir. Yabancı dilde açılmış programlarda; öğrencinin istemesi, danışmanın uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez önerisi ve tez, YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme

MADDE 52- (1) Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerine ilişkin işlemler; 23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Tebligat

MADDE 53- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, Enstitü kayıtlarında yer alan posta adresine, Üniversite tarafından sağlanan/beyan edilen e-posta adresine veya öğrenci otomasyon sistemine iletilmek suretiyle yapılır. Öğrenci, adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar, öğrenciye tebliğ yerine geçer.

Diğer hükümler

MADDE 54- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları, Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(3) Öğrenciler ile aralarında usul, füru, eş, üçüncü dereceye kadar akrabalık, husumet ve menfaat ilişkisi gibi kanaati etkileyecek bir durumu bulunanlar, danışman, jüri üyesi ve tez izleme komitesi üyesi olarak atanamazlar.

(4) Bir öğretim üyesi farklı isimli veya disiplinler arası lisansüstü programlarda asgari öğretim üyesi olarak yer alsa da sadece bir bilim/anabilim dalı kurulunun üyesi olabilir.

(5) Kadrosu aynı isimli bilim/anabilim dalında bulunan öğretim üyeleri bilim/anabilim dalının lisansüstü eğitim programının bilim/anabilim dalı kuruluna üyedir.

(6) Öğretim üyesi kadrosunun bulunduğu bilim/anabilim dalının lisansüstü eğitim programının dışındaki lisansüstü eğitim programlarında da bilim/anabilim dalı kurulu üyesi olabilir.

(7) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri kapsamında yapacakları araştırma, yayın, anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmada, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasında, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalarda, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, retrospektif çalışmalarda etik kurul onayı alınması zorunludur. Etik kurul başvuru ve onay süreci Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56- (1) 4/7/2020 tarihli ve 31175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran doktora öğrencilerinin, kayıt olduğu tarihten sonra ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam metin olarak yayımlanmış en az bir bildirisinin olması durumunda, isminin ve Üniversite isminin olduğu bilimsel makalesinin Senato tarafından kabul edilen ulusal/uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanmış olması şartı, doktora tez savunmasına girme şartı olarak aranmaz.

Yürürlük

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.