6 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32005

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (h) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararı ile” şeklinde, (ı) bendinde yer alan “ÖİBS” ibaresi “ÖBS” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ÖİBS” ibaresi “ÖBS” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “ÖİBS’de” ibaresi “ÖBS’de” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içi çalışmalarının %20’si, yarıyıl sonu sınav notunun %80’i toplanarak hesaplanır. Ancak ilgili dersin öğretim elemanının talebi ve yönetim kurulu kararı ile yarıyıl içi çalışmalarının en fazla %40’ı, yarıyıl sonu sınav notunun en az %60’ı olmak üzere hesaplanabilir. Hesaplanan başarı notunun harf notuna dönüştürülmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü içinde Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) ÖBS’de açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı bölüm başkanına başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili bölüm başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim Kurulu kararı ilgili bölüme ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- (1) Yüksekokulda mazeret sınavı için ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ÖİBS” ibaresi “ÖBS” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) Her türlü tebligat; imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde ilan edilmek ve iletişim platformunda yayınlanmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini Yüksekokula bildirmeyen öğrencilerin, Yüksekokulda bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.