6 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32005

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATURUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/7/2014 tarihli ve 29060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) AR-GE: Araştırma geliştirmeyi,

b) Çalışma grubu: Merkezin organize ettiği çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Kalite Yönetim Birimi: Merkezin Kalite Yönetim Birimini,

d) Laboratuvar sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,

e) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ğ) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile bu kişi/kuruluşların ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.

d) İlgili sektörlerdeki kuruluşların sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemeler yapmak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.”

“e) Ülke sınırları içerisinde yüksek kapasiteli alanlarda üreticinin rekabet gücünü, ürünün nitel görünürlüğünü artırıcı analiz hizmetleri oluşturmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz, mal ve malzeme ile hizmet taleplerini, sertifika ve kurs programlarını ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirmek.

b) Merkezdeki mevcut cihazların tanıtılmasına, kullanım amacına, bu cihazlarla hangi tür araştırmaların veya analizlerin yapılabileceğine dair araştırmacıların gelişimine yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve gerekirse katılım belgesi vermek.

c) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak.

ç) Konusunda uzmanlardan oluşan bilimsel araştırma grupları kurarak ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projelerinin hazırlamasına katkı sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

e) Merkezin bir bütün veya parça parça ulusal ya da uluslararası standartlara göre akreditasyonu için gerekli faaliyetleri; çevre ve etik ile ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.

f) Merkezin ilgi alanına giren Üniversiteye bağlı enstitü/fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj gibi ihtiyaçlara imkânlar dâhilinde katkı sağlamak ve eğitimler düzenlemek.

g) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak Rektörlük ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından; Üniversitenin mühendislik, fen ve sağlık alanındaki fakültelerinden olmak üzere en fazla üç kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, çalışmalarında Müdüre yardımcı olmaktır. Müdürün katılmadığı toplantılara, vekâlet verdiği yardımcısı katılır. Müdürlüğe vekâlet süresi kesintisiz altı aydan fazla olamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezi amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek.

b) Merkezin faaliyetlerini stratejik hedefleri ve eylem planına uygun şekilde yürütmek, çalışmaların düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.

c) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak ve Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektöre sunmak.

e) Merkezi araştırma laboratuvarının bütçesi ile eylem planı ve faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporu Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ğ) Merkezde hizmet ve analiz görevlerini gerçekleştirecek uzman personelin görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak, bu kişilerin güncel eğitimlerinin sağlanması için gerekli imkân ve ortamı oluşturmak.

h) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri, eğitimleri gibi konularda ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ı) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.

i) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve bir müdür yardımcısı dâhil olmak üzere en az beş en fazla on bir üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı dışındaki diğer üyeler; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Bunun dışında da Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Merkezde yapılacak analiz ücretlerine ilişkin öneriyi oluşturarak Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.”

“ğ) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.

h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili bilgi ve tecrübesi olan; Üniversite içinden veya dışından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için onanan en az beş en çok on bir üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görev alabilir.”

 “(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarına yönelik olarak ve bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kalite Yönetim Birimi

MADDE 14/A- (1) Kalite Yönetim Birimi (KYB), Kalite yönetim sisteminin planlanması, izlenmesi ve geliştirilmesinde birinci derecede sorumludur. KYB, kalite problemlerinin tespit edilmesi ve düzeltilmesi için Laboratuvar Müdürlüğüne istek yapılması ve düzeltme sürecinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında gerekli yetkiye sahiptir. KYB sorumlusu bu görevlerin izlenmesinden mesuldür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15/A - (1) Merkezin kurulumu sırasında ve daha sonra Merkezin geliştirilmesi ile ilgili alınan her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.