2 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32001

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi anabilim dallarını,

b) Başhemşire: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhemşiresini,

c) Dekan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Hastane Müdürü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Müdürünü,

e) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını,

ğ) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ı) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran hastalara çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

b) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarının yapılabilmesi için olanak sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki enstitü, fakülteler, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla da iş birliği yapmak.

ç) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında koruyucu ve önleyici diş hekimliği doğrultusunda sahada hizmet sunmak ve bu hizmetin sunumunda saha çalışmalarında kendilerine destek verecek ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirmelerini ve bilime katkılarını sağlamak.

b) Merkez bünyesinde; diş hekimliği tedavi protokolleri kapsamında gerekli teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak.

c) Merkez bünyesinde genel ameliyathane koşullarının ve yataklı servis hizmetlerinin yerine getirilemediği hallerde gerekli protokollerin yapılmasını sağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız ve diş sağlığı hususunda toplumun bilinçlendirilmesi için gerektiğinde kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, bilim ve toplum arasında köprü oluşturmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

f) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez personelini yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla; başta Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Fakültenin tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim) görevi başında olmadığı zaman kendisinin belirleyeceği bir müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı)’nı yerine vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür (Başhekim) görevlendirilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün (Başhekim)’in görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

ç) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Hekimlerin ve diğer personelin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

f) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları)

MADDE 10- (1) Müdür (Başhekim)’ün önerisi ve Rektörün onayı ile Fakültede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları), Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları)’nın görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan.

b) Müdür (Başhekim).

c) Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları).

ç) Müdür (Başhekim)’ün önerisi ve Rektörün onayı ile 3 yıl için görevlendirilen Fakültede tam zamanlı olarak çalışan ve farklı anabilim dallarında görev yapan 5 öğretim üyesi.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür (Başhekim), olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim)’ün belirlediği müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Müdür (Başhekim)’ün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

d) Merkezin bünyesinde yapılacak; araştırma, yayın, eğitim-öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

e) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

f) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü ve görevleri

MADDE 13- (1) Hastane Müdürü, ilgili mevzuat doğrultusunda, belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, Merkezin idari, teknik, destek, mali ve sağlık hizmetlerinin istenen kalitede, zamanında ve aksamadan, en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemekle yükümlüdür.

Başhemşire ve görevleri

MADDE 14- (1) Başhemşire, Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan yardımcı personel, Başhemşirenin sorumluluğunda olup; sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkezin yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 15- (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 12/3/2019 tarihli ve 30712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.