31 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31999

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt, sınav ve mezuniyetlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm başkanının önerisi üzerine, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Anabilim dalı kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalı kurulunu,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir programda tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de dikkate alınarak iş yüküne dayalı olarak belirlenen krediyi,

ç) Dekan: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

e) Fakülte: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Mesleki zorunlu ders: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında kalan teorik ve uygulamalı derslerin tamamını,

g) Ön şartlı dersler: Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan bir önceki yılın tamamlayıcısı olan aynı adlı klinik uygulama dersinden önce almak ve derse devam etmek şartıyla bir üst sınıfa geçilebilecek dersleri ve klinik uygulamaları,

ğ) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

h) Seçmeli dersler: Fakültenin ders planında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanları dikkate alınarak seçilen dersleri,

ı) Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,

i) Uygulamalı dersler: Laboratuvar uygulama, preklinik (klinik öncesi) uygulama, klinik gözlem, klinik uygulama derslerini,

j) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

k) Zorunlu dersler: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları ön koşullu olmayan, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgisayar Derslerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ve Öğrenci Statüsüne İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5- (1) Fakültede öğrenci olma hakkı kazanan aday, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde istenen belgeler ile kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde yeni kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

Öğrenci statüsü

MADDE 6- (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından, muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 7- (1) Öğrenci her yıl/yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, katkı payını/öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

(4) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı (kayıt yapmadığı) derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılın derslerine devam hakkını kaybeder ve izleyen yarıyıl/yıl başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim ile ilgili kurul ve komisyonlar

MADDE 8- (1) Fakülte Kurulu onayı ile oluşturulan kurul/komisyon ve koordinatörlükler; eğitim-öğretim programının yapılandırılması, planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

(2) Eğitim–öğretim ile ilgili kurullar ve komisyonlar şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim ve Müfredat Komisyonu: Diş hekimliği eğitim programını geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonudur.

b) Sınıf koordinatörü ve yardımcısı: Her bir sınıf için öğretim üyeleri arasından Fakülte Kurulu tarafından bir sınıf koordinatörü ve bir yardımcı 3 yıllığına görevlendirilir. Görevlendirildikleri sınıfın ara sınav, genel sınav, bütünleme, mazeret ve tek ders sınavlarının yürütülmesinden sorumludurlar.

c) Yatay Geçiş İnceleme ve İntibak Komisyonu: Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin durumlarının ilgili mevzuata uygunluğunu, daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin/blok derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin/blok derslerinin denkliğinin kabul edilmesi durumunu değerlendiren komisyondur.

ç) Erasmus, Farabi-Mevlana ve Bologna Koordinatörleri: Bologna süreci ve öğrenci değişimleri ile ilgili tüm etkinliklerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu koordinatörlüklerdir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9- (1) Fakülte eğitim-öğretim süresi her biri bir akademik yılı kapsayan beş yıldan ve her yıl da güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Programı başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10- (1) Fakültede eğitim-öğretim, Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak klinik uygulamalar gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim programları ve türleri

MADDE 11- (1) Dersler; teorik, laboratuvar uygulama, preklinik uygulama, klinik gözlem, klinik uygulama şeklinde verilir. Klinik uygulamalar, Fakülte bünyesinde bulunan kliniklerde yapılır.

(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Ancak Üniversitenin belirleyeceği özel koşullarda ve derslerde uzaktan eğitim yapılabilir. Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak yalnızca zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler eğer devam sebebiyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıfa ve ilgili derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı zorunlu dersler ve seçmeli derslerin sadece ara sınavları, genel sınavları ve bütünleme sınavlarına katılır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 12- (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on dört hafta olarak düzenlenir. Genel sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Diş hekimliği programındaki toplam AKTS kredisi 300’dür.

(3) Klinik uygulama programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği esaslara uygun olarak Senato tarafından belirlenir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, klinik uygulama programı ve grupları akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir. İlgili anabilim dalının teklifi üzerine genel sınavlardan sonra yaz klinik uygulama programları düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 13- (1) Eğitim-öğretim planları, akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik, laboratuvar, preklinik uygulama dersleri, klinik gözlem ve klinik uygulamaları kapsar. Planlar, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğretim dili

MADDE 14- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 15- (1) Her eğitim-öğretim yılında bütün mesleki zorunlu dersler bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerini alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu o yıla ait mesleki zorunlu derslerin birinden dahi başarısız olursa sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu teorik ve uygulamalı dersleri başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) Devam koşulunu yerine getirmiş olmak şartı ile öğrenci seçmeli dersleri, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgisayar Derslerini mezuniyete kadar üst sınıfa taşıyabilir. Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması halinde öğrenci, akademik danışmanın önerisi doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başka bir seçmeli ders alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Derslere Devam, Ders Tekrarı, Klinik Gözlem/Klinik Uygulama Esasları ve Telafi

Ders türleri

MADDE 16- (1) Fakültede dersler, mesleki zorunlu dersler, zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler ve ders kurulları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mesleki zorunlu dersler: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki derslerdir.

b) Ön şartlı dersler: Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve uygulamalı dersler, bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

c) Zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgisayar dersleridir.

ç) Seçmeli dersler: Öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenip Senato tarafından onaylandıktan sonra akademik yıl başlangıcında ilan edilir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.

d) Uygulamalı dersler: Mesleki zorunlu ders statüsündedir. Laboratuvar uygulama dersleri, preklinik uygulama, klinik gözlem ve klinik uygulama dersleridir.

e) Laboratuvar uygulama dersleri: Birinci ve ikinci sınıflarda temel tıp bilimler dersleri kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran temel tıp bilimleri dersleri bünyesinde ilgili derslerin laboratuvarlarında yürütülen uygulamalı derslerdir.

f) Preklinik uygulama dersleri: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda mesleki zorunlu dersler kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem yeteneklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik klinik öncesi mesleki simülasyon salonlarında yürütülen ve bir sonraki yılda dersin devamı niteliğinde olan derslerdir. Preklinik uygulama derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Fakültede preklinik uygulamalı derslerde her öğrencinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Akademik yılın başında ilgili anabilim dalı, yaptırılacak telafi süresini ya her bir uygulamalı çalışmanın sonunda veya dönem sonunda gerçekleştirmek üzere ilan eder.

2) Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, genel sınavlara alınmaz. Verilen telafi süresi içinde eksik uygulamaları tamamlaması halinde öğrenciye genel sınavlara girme hakkı tanınır. Bütünleme sınavından 2 gün öncesine kadar, eksik kalan uygulamalarını tamamlayan öğrenciye bütünleme sınavlarına girme hakkı tanınır. Uygulamalı çalışmalarını tamamlamayan öğrenci bütünleme sınavına giremez ve ilgili ders/derslerden başarısız sayılır. O uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

g) Klinik gözlem dersleri: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup üçüncü sınıfın bahar yarıyılında bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen uygulama dersleridir. Öğrencilere, anabilim dallarının kurulları tarafından uygun görüldüğü takdirde öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde, tek yüzlü oklüzal dolgu, detertraj-polisaj, geçici kron hazırlanması ve simantasyonu, dental muayene ve ağız-içi röntgen alma, anterior dişlere kanal tedavisi uygulama, basit diş çekimi, dikiş alınması, hastadan ölçü alınarak model oluşturulması, hareketli ortodontik ve/veya protetik apareylerin yapılması, flor ve fissür örtücü uygulamaları ve benzeri basit tedaviler yaptırılabilir. Klinik gözlem ve uygulamaları verilen sürede tamamlayamayan öğrenciler klinik öncesi ve uygulama sonu sınavlarına alınmazlar.

ğ) Klinik uygulama dersleri: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır. Ayrıca; diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan önce ilan edilir. Herhangi bir klinik uygulamadan devamsız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu klinik uygulama dersini tekrar ederler. Klinik uygulamalarda o akademik yıl içerisinde hasta üzerindeki uygulamalı çalışmalardan başarılı olan öğrenciler, klinik uygulama boyunca ve/veya sonunda klinik uygulama dersi sınavlarından da başarılı oldukları takdirde ilgili klinik uygulamadan başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayan öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulamalı ders sayısı en fazla beş ise yaz klinik uygulamasına kalır.

h) Yaz klinik uygulamaları: Herhangi bir klinik uygulamanın devamını sağlamış, ancak uygulama süresince yükümlülüklerini tamamlayamamış öğrenciler en fazla beş klinik uygulama için Dekanlık tarafından belirlenen program dâhilinde, yılsonunda pratik uygulamaları gerçekleştirir. Yaz klinik uygulamaları içerisinde de klinik sınavları gerçekleştirilir. Yaz klinik uygulama süresi normal klinik uygulamanın süresinin yarısı kadardır. Öğrencinin yükümlülüklerini yerine getiremediği klinik uygulama sayısının beşten fazla olması halinde fazla klinik uygulamalar ve yaz klinik uygulama programı sonrasında da başarısız olunan klinik uygulamalar, bir sonraki yıl tekrarlanır ve dördüncü sınıfta bulunan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Yaz klinik uygulamalarından başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılır. Tekrarlayan başarısızlıklarında bir sonraki yılı beklemeksizin takip eden klinik uygulama grubuna intibakı yapılır.

ı) Ders kurulları: Birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurullarındaki çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısını kuruldaki anabilim dalları birlikte belirler. Ders kurullarındaki başarı ölçütleri, klinik uygulamaları ve yaz klinik uygulamalarında tanımlanan kurallarla aynıdır.

i) Bitirme semineri: Fakültede öğrenim gören her öğrenciye, öğrenimiyle ilgili bir konuda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin kazandırılması amacıyla yaptırılan çalışmalardır. Bu seminerin; öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda literatür taraması yaparak vardığı sonuçları yeterli şekilde ifade edebileceğini gösterir düzeyde olması gerekir. Dekanlık, beşinci sınıfa başlayan öğrencilere bu çalışmasını yönetecek bir öğretim elemanı görevlendirir. Mezuniyet için bitirme semineri beşinci sınıf ikinci yarıyıl sonuna kadar sunulmuş ve Dekanlığa teslim edilmiş olması gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 17- (1) Öğrencilerin, teorik derslerin en az %70'ine, laboratuvar, preklinik uygulama, klinik gözlem ve klinik uygulamaların en az %80'ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık, yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

(2) Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, ancak raporlu olan süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

(3) Uygulamalı derslerin %20 ve teorik derslerin %30'undan fazlasına katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına giremez.

(4) Başarısız olunan uygulamalı derslerde öğrencilerden ertesi yıl yeniden devam şartı istenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Uygulama Esasları ve Başarının Ölçülmesi

Sınavlar

MADDE 18- (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınavlar, klinik uygulama sınavları, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, her ikisi birden veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi, pazar günleri veya hafta içi öğle tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her teorik ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Preklinik uygulama, klinik gözlem ve klinik uygulama derslerinin sınavları tek final sınav şeklinde olabilir veya Dekanlığın ilan edeceği şekilde ara sınav yapılabilir. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden bir hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, klinik hasta başında tedavi ve değerlendirme sınavları, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok üç dersin ara sınavı yapılır. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

b) Genel sınavlar: Bir dersin genel sınavları o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Genel sınavlara devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Ders kurulları şeklinde yürütülen derslerde ana bilim dallarının not ortalamaları hesaplanır.

c) Klinik uygulama sınavları: Klinik uygulama sınavları sadece uygulama, sadece teorik sınav, sadece yazılı sınav ya da bunların birkaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir. Klinik uygulama sınavlarının o dersin başarısına etkisi en çok %40 oranında olur. Klinik uygulama faaliyetlerinin ders notuna etkisi %60’ tan az olamaz. Uygulamalı derslerde uygulama sınavlarının başarı notuna katkı oranları ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

ç) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre klinik uygulama dersleri hariç olmak üzere en çok bir dersten sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra iki iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavlardan alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Başarılı olamayanlar kanuni süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler.

d) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, genel sınavlara girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, genel sınavlara girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya genel sınavlara girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen kriterlere göre telafi süresinde laboratuvar uygulamalarına katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Ayrıca klinik uygulamalarda, akademik yılın başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin genel sınavların tarihine kadar başarılı olarak tamamlayamadıkları takdirde genel sınavlara giremezler. Öğrenciler; genel sınavlar sonrasında ve bütünleme sınavından önce ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen şartlara göre klinik uygulamalarına katılmak ve başarılı olmak kaydıyla yalnız bütünleme sınavına girerler.

e) Muafiyet sınavı: Yabancı dil ve Temel Bilgisayar derslerinden ilk akademik yılbaşında Rektörlük tarafından yapılabilir.

f) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Yılsonu sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı hakkı verilmez. Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludur.

2) Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

3) Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gereklidir. Bunlar dışında sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 19- (1) Bir dersteki başarı durumu, ara sınav ile genel sınav veya bütünleme sınavının not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Buna göre bir dersin başarı notu, öğrencinin ara sınav/ara sınavlarının aritmetik ortalamasının %40'ı ile genel sınav veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak hesaplanır. Ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından başarı notu harf notuna çevrilir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC (60) olması gerekir. Ancak, öğretim elemanı yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın 20 nci maddedeki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilmez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

Değerlendirme

MADDE 20- (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Puanlar                         Notlar                   Katsayılar

90-100                           AA                          4,00

85-89                              BA                          3,50

75-84                              BB                          3,00

70-74                              CB                          2,50

60-69                              CC                          2,00

55-59                              DC                          1,50

50-54                             DD                          1,00

40-49                              FD                          0,50

0-39                                FF                          0,00

---                                     F                           0,00

(2) Notlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersten başarılı olması için; ders başarı not ortalamasının en az CC (60) olması gerekir ve genel ve bütünleme sınavlarından da en az DC (55) almalıdır. Tek ders sınavlarında ara sınav notlarına bakılmaksızın geçme notu en az CC (60)’ dir.

b) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı bulunmayan öğrenciyi ifade eder.

c) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında öğrenim görürken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden kayıtlı oldukları programda aldığı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri ifade eder.

Ağırlıklı ortalamalar

MADDE 21- (1) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur. Ancak ağırlıklı not hesaplamasında Senato farklı ölçütler belirleyebilir.

(2) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı ortalama; bir yarıyılda/yılda alınan her bir dersin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının o yarıyıl/yıl alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(3) Genel ağırlıklı ortalama; tüm yarıyılda/yıllarda alınan derslerin her birinin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

Sınavın geçerliliği

MADDE 22- (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 23- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç 5 iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 24- (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 25- (1) Her türlü sınav evrakı ilgili anabilim dalı tarafından iki yıl süre ile saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Değişim Programları,Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak ile İlgili Esaslar

Değişim programları, değişim öğrencilerinin ders kaydı ve ders tamamlaması

MADDE 26- (1) Üniversite ile ulusal ve uluslararası bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programı kapsamında bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, Fakültenin ilgili değişim programı koordinatörleri nezaretinde yapılarak ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar 20 nci maddede öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, Fakültenin ilgili değişim programı koordinatörlerin uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan dersleri alır. Aynı değişim programı kapsamında üniversitelerden gelen öğrencilere de Fakültede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir. Uluslararası değişim çerçevesi ile giden öğrencinin almış olduğu derslerin orijinal isimleri transkripte aynen yer alır.

Yatay geçişler, muafiyet ve intibak

MADDE 27- (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönerge ile düzenlenir.

(2) Yatay geçiş başvuruları sadece güz yarıyılı başında kabul edilir.

(3) Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabulü ve eğitim-öğretim programına ders intibakları sürecinde, Yatay Geçiş İnceleme ve İntibak Komisyonu ve ilgili anabilim dalının görüşleri doğrultusunda ilgili derslerin denklikleri ve intibak yapılacak sınıflara Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(4) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

(5) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında alıp başarılı olduğu dersler için muaf olmak isteğiyle Dekanlığa başvurur. Öğrencinin muafiyet talebi, Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu ve ilgili anabilim dalının görüşleri doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, 20 nci maddede belirtilen başarı notlarına dönüştürülerek transkriptte gösterilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Mezuniyet ve İlişik Kesme ile İlgili Esaslar

Kayıt dondurma

MADDE 28- (1) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar başvurduğu takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en çok dört yarıyıl için dondurulur.

(2) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi belgelerle ispatlaması.

e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen haller.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi, üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alması, Fakülteyi veya Üniversiteyi bilimsel toplantılarda temsil etmesi.

h) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 29- (1) Öğrenci diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için gerekli olan yıllık en az 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.

(2) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması ile diş hekimi unvanı verilir. Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

(3) Dereceye giren öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilir. Derecelendirme, diş hekimliği programını beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır. Genel not ortalaması 3,00-3,50 arasında olan öğrenciler onur, 3,51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde ikinci nüsha olarak yeniden hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece başarılı olduğu yazılır ve program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar Rektör ile Dekan tarafından imzalanır.

İlişik kesme

MADDE 30- (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat, adres bildirme

MADDE 31- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Kıyafet

MADDE 32- (1) Öğrenciler, eğitimin özelliği olarak Fakülte içerisinde, klinik ve laboratuvarlarda modeli Fakültenin öğrenci işleri bürosunda bulunan gömleklerini giymek ve üzerinde kimliklerini belirtecek tanıtma kartlarını taşımak zorundadırlar. Klinik ve laboratuvar gömlekleri ile Fakülte dışında dolaşılmaz. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mazeret beyanı

MADDE 33- (1) Öğrenciler mevzuata uygun olarak aldıkları mazeretleri ile ilgili belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde Dekanlığa vermek zorundadırlar. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde teorik ders, ara sınav, genel sınavlar ve bütünleme sınavlarına giremezler, laboratuvar ve uygulamalara katılamazlar, klinik çalışmaları yapamazlar.

Demirbaşlar

MADDE 34- (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımından, temizliğinden ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrenciler tarafından tazmin edilir.

Preklinik, klinik ve laboratuvar uygulama düzeni

MADDE 35- (1) Preklinik, laboratuvar ve klinik uygulama öğrencileri uygulamaları ve hasta tedavilerini bulundukları anabilim dalının göstereceği düzen ve anlayışta yapmak zorundadır. Uygulamalar, hastaların her türlü tedavi planlamaları ve gerekli malzemelerin temini ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir, öğrenciler buna uymak zorundadırlar.

Disiplin işleri

MADDE 36- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato kararı ile Fakülte Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.