31 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31999

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ARAP DİLİ ÇALIŞMALARI

VE ARAPÇA MÜNAZARA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslâm Medeniyetinde tarih boyunca ortaya konan ilmi birikimin hakim dili olan Arapça’nın klasik ve modern anlayışı bir araya getiren bir vizyon ile öğretmek.

b) Arap dili ile ilgili çalışan akademisyenlerle bu alana yönelik çalışmalarını bir araya getirecek dergi, kitap ve benzeri bilimsel yayımlar ve toplantılar gerçekleştirmek.

c) Günümüzde ülkemiz ve Arap dünyası arasında artan iletişimin, Merkez çatısı altında yapılacak uluslararası münazara yarışmaları gibi faaliyetlerle daha da artmasını temin etmek.

ç) Ülkemizde büyük bir karşılığı olan Arap diline dair doğru eğitim ve öğretim metotlarının Arapça öğretimi sahasında uluslararası tanınırlığı olan akademisyenler aracılığıyla geliştirmek, bu doğrultuda ilgili mevzuat kapsamında açılacak sertifika programlarıyla ülkemizde Arapça eğitiminin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak.

d) Arap dilini kural ve kaidelerine uygun şekilde öğretmenin yanında dilin kendi selikasına en uygun biçimde konuşulmasına katkı sağlayacak eğitim kamplarının planlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek.

e) Arap Dili alanında toplumun her kesimine hitap edebilecek seviyelerde ilgili mevzuat kapsamında kurslar veya sertifika programları tertip etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilere yönelik Arapça dil eğitimi vermek.

b) Arapça ulusal ve uluslararası münazara yarışmaları gerçekleştirmek.

c) Ulusal ve uluslararası çapta tanınırlığı olan Arap Dili sınavları düzenlenmesini sağlamak.

ç) Arap dili eğitmenlerinin yetiştirilmesi için ilgili mevzuat kapsamında kurslar düzenlenmesini sağlamak.

d) Arapça öğretim serilerinin geliştirilmesini sağlamak.

e) Arapça ve İslami ilimlerle ilgili çeşitli ilmi çalışmalar gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversitede tam zamanlı çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin temsilcisidir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda belirlediği yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişiyi vekil bırakır. Vekâlet süresi en fazla altı aydır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Müdürün görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi, Merkezin faaliyetlerini koordine etmek, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları, araştırmaları ve deneyimleri bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanlarından ya da başka üniversitelerin öğretim elemanlarından, konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, ayda bir sefer olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin teknik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayımları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine yeni üyeler aynı usulle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar önermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 11- (1) Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ve Rektörün oluru ile Merkezde alt birimler kurulabilir. Merkezde kurulan alt birimlerin sorumlusu, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir. Birim sorumlusunun görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır.

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.