30 Ekim 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31998

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarının eğitim ve öğretim ile ilgili esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrencilere ders seçimi ve tez çalışmalarında rehberlik eden, anabilim dalınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Enstitü: Yüksek İhtisas Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

d) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

f) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, eserlerini veya yayınlarını bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

g) Müdür: Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,

ğ) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Programın açılması ve esaslar

MADDE 5- (1) Enstitüde, ilgili anabilim dalının başvurusu, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yeni program açılabilir.

(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak öğretim faaliyetleri planlanıp yürütüldüğü, uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilen yüksek lisans programları açılabilir. Bu programların açılması ve yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.

(3) Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortak programlar yürütülebilir.

(4) Anabilim dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içeriği, zorunlu ve seçmeli dersleri, dersleri verecek öğretim üyeleri, derslerin kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim dallarının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(6) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak; anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bir kısım dersler İngilizce veya YÖK tarafından onaylanan bir yabancı dilde verilebilir.

(7) Derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir. Ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile proje, tez, raporlar ve seminerlerin yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

(8) Yabancı uyruklu adayların, Türkçe düzeylerini belirlemek üzere, kendilerinin başvuracağı, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavına girmeleri gereklidir. Türkçe düzeyi en az B2 olan öğrenciler lisansüstü eğitimlerine doğrudan başlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrenciler ise, TÖMER merkezlerinden yeterliklerini belgeledikten sonra en fazla 1 yıl içinde lisansüstü eğitimlerine başlarlar.

Başvuru ve kabul

MADDE 6- (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları ve ilgili konular, her dönem başlangıcından önce anabilim dalı başkanlığının önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan Senato tarafından taban puanları belirlenen standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

(4) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayın ALES puanı 70 olarak kabul edilerek değerlendirmeye katılır.

(5) Lisansüstü programlara yapılan başvuruları değerlendirmek için ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu, en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşacak şekilde jüri kurar. Bir anabilim dalı yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(6) Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü için ALES, temel tıp ya da muadil puanı, genel ağırlıklı not ortalaması ile sınav ve/veya mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek genel başarı notu hesaplanır. Buna göre genel başarı notu ALES, temel tıp veya muadil puanın %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ile sınav ve/veya mülakat notunun %30’u toplanıp 100 puan üzerinden ifade edilir. Sınav ve/veya mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda lisans genel not ortalamasının %50’si ile sınav ve/veya mülakat notunun %50’si toplanıp 100 puan üzerinden genel başarı notu ifade edilir.

(8) Adayların başvurdukları program içindeki sıralamaları genel başarı notuna göre yapılır. Sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dahilinde değerlendirmeye alınır. Sıralaması yapılan adayların listesi ve değerlendirme ile ilgili tutanaklar enstitü müdürlüğüne iletilir. Söz konusu öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurdukları programa kabul edilirler.

(9) Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar sıralama esas alınarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programları

Tezli yüksek lisans

MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, en fazla altı yarıyılda tamamlanır.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan dersleri ve semineri başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin durumları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile karara bağlanır.

(5) Tezli yüksek lisans programı toplam 120 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Öğrenci tezli yüksek lisans programında anabilim dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders alabilir.

Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması

MADDE 8- (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı her bir öğrenci için Üniversite kadrosunda tam zamanlı bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç 1. yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği tez konusunu ise en geç 2. yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.

(2) Üniversitede tez danışmanı olma ölçütlerini sağlayan öğretim üyesinin bulunmaması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite içinden, yurt içi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya yükseköğretim kurumu dışından doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilen tez konusunun projelendirilerek gerçekleştirilmesini sağlar.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 9- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezi, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve söz konusu teze ilişkin intihal raporunu Enstitüye gönderir.

(3) Enstitü, intihal raporu %15’in altında olan tezleri değerlendirmeye alır. Öğrenci akademik yükümlülüklerini ve öğrenim ücreti koşullarını yerine getirdiğine dair rapor ile birlikte tezi biçimsel ön değerlendirme için enstitüye teslim eder. Teslim edilen intihal raporu dışında enstitü yönetimince saptanan başka bir intihalin varlığı halinde gerekçesi ile birlikte tez, karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Tez savunması için oluşturulacak jüri, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda 2. tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jürinin uygunluğuna dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Enstitü tarafından jüri üyelerine davet yazıları gönderilir.

(6) Öğrenci, tezini ciltlenmemiş haliyle jüri üyesi sayısı kadar çoğaltarak savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asıl ve yedek jüri üyelerine ve bir kopyasını da danışmanına teslim eder.

(7) Tez sınavının tarih ve saati anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavdan en az bir hafta önce web sitesinde ilan edilmek üzere enstitüye yazı ile bildirilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler mazeretlerini yazılı olarak anabilim dalına en geç bir gün öncesinden bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan jüri üyesi/üyeleri yerine anabilim dalı, yedek üye/üyeler ile sınavı gerçekleştirir.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy çokluğu/oy birliği ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve enstitüde aynı anabilim dalının açık bulunan tezsiz yüksek lisans programının koşullarını sağlaması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 10- (1) Tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci tezini biçimsel son değerlendirmesinin yapılması için enstitüye teslim eder. Değerlendirilmesi tamamlanan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile CD veya USB belleğe kaydedilmiş halini tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenci yüksek lisans diploması ve diploma eki almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Diploma ve diploma ekini almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile CD veya USB belleğe kaydedilmiş halinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.

(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11- (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az bir yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yönetilmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesi bulunan bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(7) Öğrencinin tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmesi için dönem projesinden başarılı olması ve akademik ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması gerekir.

(8) Senato kararı ile tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(9) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci, projesini enstitüye teslim eder.

(10) Bitirme projesinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarih mezuniyet tarihidir. Bu tarih itibariyle öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

(11) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(12) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları üniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Doktora programı

MADDE 12- (1) Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile inceleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmiş olması gerekir.

Doktora programına başvuru ve kabul

MADDE 13- (1) Doktora programına başvuracak adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan sayısal puan türünde 55 ya da muadil puandan az olmamak üzere Senato kararı ile belirlenen puana sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, başvurdukları programın puan türünden 55 puan olarak kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanlarından farklı bir alanda başvurabilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri (hazırlık sınıfları hariç) gibi en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya Senato tarafından belirlenen puanda temel tıp puanı ya da ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programlarına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre muadil bir puan olması, başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olması gerekir.

(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ve diğer koşullar Senato tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programın özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmasından elde edilir.

Doktora programı süresi

MADDE 14- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlık ile geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

Doktora tez danışmanı atanması

MADDE 15- (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı en geç 2. yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Enstitü tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman veya ikinci danışman atanması veya değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir.

(4) Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilen tez konusunun projelendirilerek gerçekleştirilmesini sağlar.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 16- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yapılır. Her yıl için kesin tarih akademik takvim ile belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken beşinci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav notunun hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınav için eşit ağırlık uygulaması esasına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna oy çokluğu/oy birliği ile karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 17- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanından başka en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. 2. tez danışmanının atanması durumunda 2. tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci

MADDE 18- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine oy çokluğu/oy birliği ile karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde oy çokluğu/oy birliği ile verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisini Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen süre içinde savunmayan/savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden itibaren en az bir ay önce komite üyelerine yazılı raporunu sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite kararı, izleyen üç iş günü içinde anabilim dalı aracılığıyla enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 19- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması ve doktora tezi konusundan bağımsız bir araştırma makalesi yayımlamış olması  gerekir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve söz konusu teze ilişkin intihal raporunu enstitüye gönderir. Enstitü, intihal raporu %15’in altında olan tezleri değerlendirmeye alır. Öğrenci akademik yükümlülüklerini ve öğrenim ücreti koşullarını yerine getirdiğine dair rapor ile birlikte tezi biçimsel ön değerlendirme için enstitüye teslim eder. Teslim edilen intihal raporu dışında enstitü yönetimince saptanan başka bir intihalin varlığı halinde gerekçesi ile birlikte tez, karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir. 2. tez danışmanı varsa oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jürinin uygunluğuna dair yönetim kurulu kararı ana bilim dalı başkanlığına bildirilir. Enstitü tarafından jüri üyelerine davet yazıları gönderilir.

(6) Öğrenci, tezini ciltlenmemiş haliyle jüri üyesi sayısı kadar çoğaltarak savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asıl ve yedek jüri üyelerine ve bir kopyasını da danışmanına teslim eder.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitünün duyurusu doğrultusunda öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavının tarih ve saati anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavdan en az bir hafta önce web sitesinde ilan edilmek üzere enstitüye yazı ile bildirilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler mazeretlerini yazılı olarak anabilim dalına en geç bir gün öncesinden bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan jüri üyesi/üyeleri yerine anabilim dalı, yedek üye/üyeler ile sınavı gerçekleştirir.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında oy birliği/oy çokluğu ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 20- (1) Tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci biçimsel son değerlendirmenin yapılması için tezini enstitüye teslim eder. Değerlendirilmesi tamamlanan doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile CD veya USB belleğe kaydedilmiş halini tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Diploma ve diploma ekini almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(3) Doktora diploması üzerinde ana bilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile CD veya USB belleğe kaydedilmiş halinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.

(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş, Engelli Öğrenci,

Öğrenim Ücreti ve Burslar

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 21- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans/lisansüstü derslerinden en az C- notu ve en az 2.00 katsayı ile tamamlamaları gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 22- (1) Bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ve gerekli mali yükümlülükleri karşılamak koşulu ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Özel öğrenci statüsüne ilişkin esaslar Üniversitenin Özel Öğrenci Yönergesine göre uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 23- (1) Enstitü içindeki başka bir program ya da anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmuş öğrenci, bir başka eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin yatay geçiş başvurusu, ilgili anabilim dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

(2) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Programlar arası geçiş yapan öğrencilerin, önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması ve intibak işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora programının bulunması, öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu ağırlıklı genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65; doktora için en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 75 olması, öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği koşulları sağlamış olması gereklidir.

Engelli öğrenciler

MADDE 24- (1) Engelli öğrencilerin işlemleri, Üniversitenin Engelli Öğrenci Birimi Yönergesine göre yürütülür.

Öğrenim ücreti

MADDE 25- (1) Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ücretlidir. Üniversitede lisansüstü program öğrenim ücretleri ve ödeme şekli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve her dönem başında kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin, tezli programa geçtikleri takdirde kayıt esnasında Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücreti farkını ödemeleri gerekir.

(3) Kayıt iptalinde, kayıt sildirmelerde ve/veya yatay geçişte; kayıt tamamlandıktan sonra öğrenim ücretinin iptali veya iadesi yapılmaz.

(4) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı ve koşulları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim planları, programlar ve dersler

MADDE 26- (1) Anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları; lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalarının AKTS kredilerinin toplamıdır. Bu öğretim planları Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Senato onayından sonra yürürlüğe girer.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların ulusal kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen ulusal kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önüne alınarak AKTS kredisi oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları Enstitü Yönetim Kurulunda belirlenir.

Sınavlar

MADDE 27- (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır.

(2) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenci mazeret sınavına alınır.

Notlar ve değerlendirme

MADDE 28- (1) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara değerlendirme ve yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır.

(2) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim üyeleri ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(3) Yarıyıl içinde değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim üyesi tarafından akademik takvime uygun bir şekilde düzenlenerek öğrenciye bildirilir.

(4) İlan edilen yarıyıl sonu değerlendirme tarihleri, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü müdürlüğü tarafından yarıyıl sonu değerlendirme tarihleri içinde olmak koşuluyla değiştirilebilir.

(5) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde belirtilen değerlendirme yöntemi ve bu Yönetmelikte belirtilen başarı ölçütleriyle değerlendirilir. Yarıyıl sonu başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm değerlendirme sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur.

(6) Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

(7) Seminer, tez çalışması, proje ve yeterlik sınavı ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ancak AKTS’lerine toplam AKTS içerisinde yer verilir.

(8) Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında 100 üzerinden en az 65 (C+), doktora programında ise en az 75 (B) olması gerekir.

(9) Derslerin değerlendirme sonuç listeleri, dönem sonunda, akademik takvim gözetilerek öğretim üyesi tarafından öğrenci bilgi sistemine (ÖBS) girilir.

(10) Her ders için öğrencilerin başarılarını gösterir tablo aşağıdaki gibidir:

Harf Notu                 Katsayı                    Not

A+                            4.00                         95-100

A                               3.75                         90-94

A-                             3.50                         85-89

B+                             3.25                         80-84

B                               3.00                         75-79

B-                              2.75                         70-74

C+                             2.50                         65-69

C                               2.25                         60-64

C-                              2.00                         55-59

F1                             0                              0-54

(11) Başarı ve değerlendirme için belirtilen diğer değerlendirmeler şunlardır:

a) F2: Devamsız.

b) F3: Sınava Girmedi.

c) G: Geçti.

ç) TKR:Tekrarlı Ders.

d) TRF: Transfer.

e) BilHaz: Bilimsel Hazırlık Dersi.

f) ERA: Erasmus Programı Sırasında Alınan Ders.

g) ÖD: Öğrenci Değişimi Sırasında Alınan Ders (Erasmus hariç).

ğ) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalaması.

h) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması.

(12) Gerek ağırlıklı YANO gerekse AGNO, derslerin AKTS’i ile katsayısının çarpımları toplanarak elde edilen sayının toplam AKTS değerine bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen AGNO veya YANO virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(13) Mezuniyet için AGNO’nun tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2.50, doktora programlarında 3.00 olması gerekir.

Sınav notuna itiraz

MADDE 29- (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Başvuru, enstitü aracılığıyla ilgili ders sorumlusuna değerlendirilmek üzere iletilir. Ders sorumlusu değerlendirme raporunu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Rapor Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde, yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvurusu Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31- (1) 3/12/2017 tarihli ve 30259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.