30 Ekim 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31998

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖNLİSANS-LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/7/2006 tarihli ve 26227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53- (1) Öğrencilerin, aldıkları her ders için yarıyıl/yıl sonu notu 100 puan üzerinden hesaplanır. Bu not, başarı notunun değerlendirilmesi konusunda Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ÖBS tarafından harf notuna dönüştürülür.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen başarı notları dışında başka bir başarı notu kullanılamaz. Başarı notları ve bunlara karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu             Katsayı

AA                             4,00

BA                             3,50

BB                             3,00

CB                             2,50

CC                             2,00

DC                             1,50

DD                             1,00

FD                             0,50

FF                              0,00

D                                0,00

N                                0,00

E                                   

G                                  

K                                  

S                                   

(3) İkinci fıkrada belirtilen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersten başarılı; (DD), (FD), (FF), (D), (N) ve (K) başarı notu alan öğrenci ise ilgili dersten başarısız sayılır.

b) Öğrencinin bir dersten (DC) harf notu alması halinde bu dersin başarılı sayılıp sayılmamasına ilgili yarıyıl sonunda, yıllık program uygulayan akademik birimlerde ise ilgili yıl sonunda karar verilir. Bu karar verilirken, öğrencinin ilgili yarıyıl/yıl sonu AGNO’suna bakılır. Yarıyıl/yıl sonu AGNO’su 2,00 ve üzerinde ise öğrenci bu dersten başarılı sayılır. Aksi durumda öğrenci bu dersten başarısız sayılır ve öğrenci tekrar eden yarıyıl/yıllarda bu dersi almak zorundadır.

c) Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere (D) harf notu verilir.

ç) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen öğrencilere (E) harf notu verilir.

d) (E) harf notu ilgili dönem sonunda (N) harf notuna otomatik olarak dönüşür.

e) Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olan öğrencilere (G) harf notu verilir.

f) Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olamayan öğrencilere (K) harf notu verilir.

g) Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi sürecinde (S) harf notu verilir. En geç yarıyıl/yıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.

(4) AGNO’su 3,00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarı notu (DC) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.

(5) Öğrenci değişimi, yatay ve dikey geçiş gibi nedenlerle öğrencilerin sunacakları notların bu Yönetmelikteki harf notlarına dönüştürülmesi, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesince ilgili bölümün intibak komisyonu tarafından yapılır ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü, 55 inci, 56 ncı ve 59 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.