30 Ekim 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31998

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR

İLE VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN

GIDALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan “Folat” başlığındaki “kalsiyum-L-metilfolat” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

kalsiyum-L-metilfolat

X

X

X

”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.