30 Ekim 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31998

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ZORALIM SİLAHLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA TESLİMİ İLE

TAHSİS VE SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında, mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen (buluntular dâhil) ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerlerinin Millî Savunma Bakanlığına teslimi ile tahsis ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ilgililerince zoralımına mahkemelerce karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin yapılacak işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

b) Emanet bürosu: Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde suç eşyasının muhafazası ile ilgili faaliyetleri yerine getiren birimi,

c) MKE A.Ş.: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketini,

ç) Silah: Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici delici veya bereleyici alet, saldırı veya savunma amacıyla olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddelerin tümünü,

d) Zoralım silah: 6136 sayılı Kanun kapsamında mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü alet ile benzerlerini (yalnız sporda kullanılan yivli ateşli silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermileri, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım ve spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş ve raspa ve benzerleri hariç),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Aletler ile Benzerlerinin Teslimine Yönelik Esaslar

Teslim ve Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılacak işlemler

MADDE 5- (1) Millî Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, hudut birlikleri, gümrük teşkilatı ilgilileri ve diğer sorumlular tarafından herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü alet ile benzerleri mahalli Cumhuriyet savcılığına teslim edilir.

(2) Ele geçirilen her türlü ateşli silahlar Cumhuriyet savcılığına teslim edilmeden önce silah hakkında arama kaydı olup olmadığının tespit edilebilmesi için İçişleri Bakanlığınca kayıtlarda ayrıntılı olarak incelenir.

(3) Cumhuriyet savcılıklarınca teslim alınan ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri, muhakeme sonuna kadar emanet bürolarında muhafaza edilir. Konuyla ilgili 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliğinin 11 inci madde hükümleri saklıdır.

(4) Kesin hükümle sonuçlanmış bulunan veya özel bir kanun gereğince ya da buluntu olması nedeniyle kovuşturulamayan veya muhakeme edilemeyen zoralım silah, Cumhuriyet savcılıklarınca görevlendirilen sorumlu personel tarafından ilgili hâkim veya mahkemeden alınacak müsadereye ait kesinleşmiş bir kararla; ateşli silah, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri Bakım Fabrika Müdürlüklerine/Lojistik Yönetim Merkezlerine; mermi ve her türlü patlayıcı maddeler ile benzerleri Bakanlık tarafından belirlenen Bakanlığın kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara bağlı mühimmat birlik ve teşkillerine Ek-1’de yer alan tutanakla teslim edilerek irada alınır. Tutanağın bir nüshası teslim alan Bakım Fabrika Müdürlüğü/Lojistik Yönetim Merkezi/mühimmat birlik ve teşkilleri tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilir.

(5) Kovuşturmanın ve soruşturmanın her safhasında, emanet bürolarında saklanması mümkün görünmeyen ateşli silah, mühimmat ve bıçaklar Cumhuriyet başsavcılığınca ilgili hâkim veya mahkemeden alınacak bir kararla, gerektiği kadar numune alıkonularak, ilgili birlik ve kurumlara teslim edilir.

(6) Cumhuriyet savcılıkları doğrudan; Bakım Fabrika Müdürlüklerine/Lojistik Yönetim Merkezlerine ve Bakanlığın kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların karargâhlarına ve birliklerine posta yolu ile veya başka yöntemlerle zoralım silah ve mühimmatı gönderemez. Gönderilmiş olanlar teslim alınmayarak iade edilir.

Hâkimlik veya mahkemelerce sahiplerine iadesine karar verilen silahların durumu

MADDE 6- (1) Zoralım yoluyla veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen silahlardan, hâkimlik veya mahkemelerce sahiplerine iadesine karar verilen silahların ilgili Cumhuriyet savcılıklarına en yakın Bakım Fabrika Müdürlüğüne/Lojistik Yönetim Merkezine kadar sevki Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğunda sağlanır. Söz konusu silahlar ilgili Cumhuriyet savcılıklarınca ilgili Bakım Fabrika Müdürlüğünden/Lojistik Yönetim Merkezinden teslim alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumluluğu

MADDE 7- (1) Cumhuriyet savcılıklarınca görevlendirilen sorumlu personel tarafından Bakım Fabrika Müdürlüklerine/Lojistik Yönetim Merkezlerine veya Bakanlık tarafından belirlenen Bakanlığın kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara bağlı birlik ve teşkillere teslim edilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerlerinin depolanmasından, bakımından ve dağıtımından Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumludur.

(2) Kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden teslim alınan ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri teslim anından itibaren Bakanlık envanterine dâhil edilerek ordu malı olarak işlem görür.

İhtiyaçların Bakanlığa bildirilmesi

MADDE 8- (1) Kuvvet komutanlıkları kadro ihtiyaçları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ait zoralım silah ihtiyaçları, çizelge halinde her yıl Haziran ve Aralık aylarında Bakanlığa bildirilir.

Bakanlığın yetkisi

MADDE 9- (1) Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı Bakanlığın emrine verilir.

(2) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır.

(3) Birinci fıkra gereğince Bakanlığın emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Cumhurbaşkanı kararı ile silah taşımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kişilere bir adet olmak üzere bedel takdiri suretiyle MKE A.Ş. aracılığı ile satmaya Bakanlık yetkilidir.

(4) Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler, bu silahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan bedellerinin yarısı bir bedelle ve bir adet olarak satın almada, öncelik hakkına sahiptirler.

(5) Zoralım silah işlemlerine yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenecek yönerge ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zoralım Silahların Tahsisine ve Bedeli Karşılığı Satışına Yönelik Esaslar

Tahsise yönelik esaslar

MADDE 10- (1) Bakanlıkça, kuvvet komutanlıkları kadro ihtiyaçları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ait zoralım silah ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tahsis işlemleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır.

Satışa yönelik esaslar

MADDE 11- (1) İhtiyaçların karşılanması sonrasında kalan zoralım silahlar, özel kanunlara göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Cumhurbaşkanı kararı ile silah taşımalarına ve zatî silah edinmelerine izin verilen kişilere MKE A.Ş. aracılığı ile bedeli karşılığında ve bir adet olmak üzere satılabilir.

(2) Silah alma hakkına sahip farklı makamlarda görev yapmak, birden fazla silah edinme hakkına sebep değildir.

(3) MKE A.Ş. tarafından yapılan zoralım silah satışlarından elde edilen Türk Lirası ve döviz karşılığı tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Satışa sunulacak zoralım silahların fiyatları Bakanlıkça belirlenir. Bu amaçla, Bakan Onayı ile her yıl Ocak ayında fiyat güncellemesi yapılır. Silahların satışı, teslim tarihindeki güncel fiyatlar üzerinden yapılır.

(5) Hak sahibi kamu personeli; taleplerini bağlı olduğu Bakanlık ve kurumu aracılığı ile Ek-2’de yer alan dilekçe, Bakanlık veya kurum onaylı göreve asaleten atanma belgesi ve tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile birlikte yapar. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı mensupları için bu belgeler aranmaz.

(6) Sivil şahıslar taleplerini doğrudan Bakanlığa; Ek-2’de yer alan dilekçe, tasdikli nüfus cüzdanı sureti ve bağlı olduğu İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak Silah Taşıma Ruhsat Belgesi veya varsa silah ruhsat fotokopisi ile birlikte gönderir.

(7) Talepte bulunan personele istediği marka ve cins silahların çeşitli nedenlerle verilmesi mümkün olmadığında, varsa personelin tercihine göre, yoksa mevcutlar içinden bir silah Bakan Onayı ile tahsis edilebilir.

(8) Zoralım silahlar (tabanca/av tüfeği) için tanzim edilen satış onayları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Adına tahsis edilen zoralım silahı teslim almayan personel iki yıl süre ile tekrar müracaat edemez. Bu husus MKE A.Ş. tarafından takip edilir.

(9) Kendilerine zoralım silah tahsis edilen hak sahiplerinin teslim aldıkları silahlar (tabanca/av tüfeği) değiştirilmez.

Zayi olan veya satışı yapılan silahın iadesi durumlarında yapılacak işlem

MADDE 12- (1) Hâkimlik veya mahkemelerce müsaderesine karar verilen 6136 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlara kadro silahı olarak tahsis edilen, Ana Bakım/Bakım Fabrika Müdürlükleri tarafından herhangi bir şekilde kırılan veya hak sahiplerine satışı yapılan ateşli silahı, ilk sahibinin dava açarak mahkeme kararı ile silahını geri istemesi halinde ilgili şahsa (ilk sahibine) aynı çap ve markada başka bir silah verilir. Aynı çap ve marka silah mevcut değilse muadil silah tahsis edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin uygulamasında sorumluluk

MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler ilgisine göre bu Yönetmeliği yürütmekle yükümlü Bakanlıkların ilgili birimlerine bildirilir. Bu Bakanlıkların ilgili birimleri söz konusu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Yürüklükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 15/2/1984 tarihli ve 18313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet ile Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız