28 Ekim 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31997

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (2004-5)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 23/6/2004 tarihli ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.