28 Ekim 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31997

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) İdari Direktör: Merkezin İdari Direktörünü,

d) Merkez (Hastane): İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

g) Tıbbi Direktör (Başhekim Yardımcısı): Merkezin Tıbbi Direktörünü,

ğ) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek.

b) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma gereklerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlamak.

ç) Diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

d) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, ulaşılabilir, hasta haklarına saygılı modern bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda. 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için araştırma ve uygulamalar yapmak ve bununla ilgili programlar düzenlemek.

b) Toplumun ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı konusunda, bilinçlendirilmesine öncelik veren projeler geliştirmek, sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

c) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların iş birliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılımcılara sertifika düzenlemek.

d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

e) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, ağız ve diş sağlığı anabilim dallarında ağız ve diş sağlığı ile ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak.

f) Üniversite öğrencilerinin, sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

ğ) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

h) Mütevelli Heyetinin, Rektör ve Merkez yönetim organlarının Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Fakültede devamlı statüde görev yapan diş hekimi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür (Başhekim), yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütür ve temsil eder. Yılda en az dört defa olmak üzere Dekana rapor sunar.

b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar. Yılda en az dört defa olmak üzere Dekana rapor sunar.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar. Yılda en az dört defa olmak üzere Dekana rapor sunar.

ç) Anabilim/bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit eder ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlar.

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlar.

f) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütür.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

ğ) Fakülteye bağlı Enfeksiyon Kontrol Komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlar.

h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

ı) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu Dekan, dekan yardımcıları, Müdür (Başhekim) ve Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(2) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim) başkanlık eder. Dekanın görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu raportörlüğünü fakülte sekreteri yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yılsonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

g) Müdür (Başhekim)’ün Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür (Başhekim), Tıbbi ve İdari Direktör, anabilim dalı başkanları, diş hekimliği doktora/uzmanlık öğrencileri ve araştırma görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen bir temsilci ve Müdür (Başhekim)’ün daveti halinde Diş Hekimleri Odası temsilcisi olmak üzere en fazla 10 üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, bir yıl için görevlendirilir, görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu, gerekli olduğu takdirde, Dekanın çağrısı ile salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve Merkezin hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(5) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Davet üzerine gelen birim/ünite sorumlularının oy hakkı yoktur.

(6) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(7) Danışma Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller

Tıbbi Direktör

MADDE 13- (1) Tıbbi Direktör, Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim elemanları arasından Dekanın ve Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Tıbbi Direktör yeniden görevlendirilebilir. Tıbbi Direktör gerektiğinde Dekanın ve Müdür (Başhekim)’ün teklifi üzerine, Rektörün onayı ile bir yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Tıbbi Direktöre görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir hekim vekalet eder.

Tıbbi Direktörün görevleri

MADDE 14- (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

f) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

İdari Direktör

MADDE 15- (1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından, Dekanın ve Müdürün (Başhekim) önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari Direktör, gerektiğinde Dekanın ve Müdürün (Başhekim) teklifi üzerine, Rektörün onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktör görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir idari personel vekâlet eder.

İdari Direktörün görevleri

MADDE 16- (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve merkeze bağlı kısa orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli ve uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkânlarını oluşturmak.

c) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim, Koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

e) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yıl sonu devir ve kayıttan düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 18- (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Müdür (Başhekim), Tıbbi Direktör ve İdari Direktöre karşı sorumludur.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.