28 Ekim 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31997

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/12/2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin adı “Millî Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personeli kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha alt düzeyde olan kadroları,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

d) Engelli personel: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyen personeli,

e) Fiili kadro: Her yıl Cumhurbaşkanlığınca onaylanan ve kurumun çalıştırabileceği azami memur kadro sayısını belirten miktarı,

f) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Kadro: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi görev yapanların sayısını, niteliklerini ve görevlerini gösteren çizelgeyi,

i) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan her birini,

j) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra ile yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

k) Unvan değişikliği sınavı: 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha üst düzeyde olan kadroları,

ifade eder.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür,

b) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

c) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;

1) Uzman,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, güvenlik görevlisi, memur, muhasebeci, mal saymanı, mal sorumlusu, arşiv memuru, hesap sorumlusu, kasiyer, mutemet, müze araştırmacısı, redaktör, santral operatörü/memuru, sekreter, şoför, veznedar, ambar memuru,

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Çarkçı, çocuk bakım görevlisi, gemi adamı, iş makineleri operatörü, mehteran, terzi, aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, boyacı/badanacı, çocuk bakıcısı, garson, hademe, hasta bakıcı, hizmetli, kaloriferci, karocu, kuaför, kunduracı, kuru temizlemeci, manikürcü, masör, pastacı/tatlıcı, resepsiyon görevlisi/resepsiyoncu, teknisyen yardımcısı, ütücü/kolacı.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Arkeolog, avukat, bilgisayar programcısı, biyolog, çocuk eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, desinatör, diş tabibi, diyetisyen, ebe, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, fotoğrafçı, grafiker, hemşire, imam/gassal, istatistikçi, kameraman, kaptan, kartograf, kimyager, kütüphaneci, laborant, matbaacı, marangoz, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, müzisyen, odyolog/odyometrist, öğretmen, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sanat tarihi uzmanı, sistem analisti, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, tıbbi sekreter, veteriner hekim.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7- 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Müdür ve uzman kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

b) Başmühendis kadrosu için mühendis unvanına sahip olmak.

c) İdari hizmetler grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak.

Birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılını uzman unvanında geçirmiş olmak.

b) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 5 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 3 yılını idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak.

c) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak.

ç) İdari hizmetler grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 2 yılını destek hizmetleri grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak.

Engelli personel için birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 2 yılını idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak.

b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış olmak.

c) İdari hizmetler grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 2 yılını destek hizmetleri grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak.

Sayman kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

b) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe yetkilisi olarak atanacaklar için eğitim süresi hariç öngörülen şartları taşımak.

c) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

Arkeolog, arşivci, avukat, biyolog, coğrafyacı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, hukuk müşaviri, istatistikçi, sistem analisti, kaptan, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, tercüman ve veteriner hekim olarak görev yapan personelin müdür kadrosuna görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür kadrosu için aranılan uzmanlık görev süresi kadar bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış olma şartı aranır.

5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanması gerekir.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanacak görev için aranan ve bu maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9- İhtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle boş olması ve fiili kadronun bulunması halinde;

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılması gereken kadrolar kurumlar tarafından Bakan onayı alınmak üzere Bakanlığa gönderilir, onayı müteakip kurumlara bildirilir. Bu kadrolar kurumlarca yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce personele duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

b) Yapılacak duyuru üzerine karargâh, birlik ve kurum amirliklerince belirtilen şartları taşıyanların ilan edilen farklı unvanlardan sadece bir tanesini belirten dilekçesi alınarak, varsa nitelikler için aranan belgeler bir üst yazı ile birlikte son başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde Bakanlıkta Personel Genel Müdürlüğüne, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Personel Başkanlıklarına, Millî Savunma Üniversitesinde Personel Daire Başkanlığına, Harita Genel Müdürlüğünde ise personel işlerinden sorumlu birime gönderilir.

c) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

ç) Bakanlıkta ve Harita Genel Müdürlüğünde Personel Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Personel Başkanlıklarınca, Millî Savunma Üniversitesinde Personel Daire Başkanlığınca yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar tespit edilir. Müteakiben tespit edilen bu listeler sınavı icra edecek Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sınava girme hakkı olanların listesi sınav ve kurum bazında hazırlanarak Bakanlık resmi internet ve intranet sitesinde ilan edilir.

Kurumların ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolarına her kurumun sadece kendi personeli başvurabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13- Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları duyuruda belirtilir.

Yazılı sınav Personel Genel Müdürlüğünce yapılabileceği gibi, Millî Savunma Üniversitesine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Yazılı sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.

Yapılan yazılı sınavda, istenilen başarı puanından az olmamak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak değerlendirilir. Sınav kurulunun her bir üyesi adayları (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Her bir üyenin adaya yüz tam puan üzerinden toplamda kaç puan verdiği hesaplanır. En son bütün üyelerin yüz tam puan üzerinden vermiş oldukları bu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13/A- Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Unvan değişikliği sınavları, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı ve sözlü olarak Bakanlık tarafından yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, kurumun kendi personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Yazılı sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.

Yapılan yazılı sınavda, istenilen başarı puanından az olmamak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak değerlendirilir. Sınav kurulunun her bir üyesi adayları (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Her bir üyenin adaya yüz tam puan üzerinden toplamda kaç puan verdiği hesaplanır. En son bütün üyelerin yüz tam puan üzerinden vermiş oldukları bu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14- Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.

Sınav kurulu;

a) Sadece Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına yönelik yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için Personel Genel Müdürünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı onayıyla; içlerinden birinin başkan olarak görevlendirileceği ve Personel Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden en az birer üyeden olmak üzere,

b) Kurumlardan birinin veya birden fazlasının kadrolarına yönelik yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için ise Personel Genel Müdürünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı onayıyla; içlerinden birinin başkan olarak görevlendirileceği Bakanlıktan üç, sınavı yapılacak ilgili kurumlardan iki üye olmak üzere,

toplam beş kişiden oluşur.

Gerekli görülmesi durumunda aynı şekil ve usulle yedek üyeler belirlenir.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. Ancak müşterek sınav kurulu teşkil edilmesi halinde listelerin Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesine kadar geçen sürecin sekretarya hizmetlerini ilgili kurumun personel birimleri yürütür.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “kurumca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık resmi internet ve intranet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 17- Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar, listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazların evrak kaydına girmesinden itibaren; sınav kurulu, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazları en geç üç iş günü içinde, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazları ise sınavı yapan kurumla görüşerek en geç yirmi gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Sözlü sınav sonuçlarına yapılan itirazlar ise sonuçların açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde sekretarya hizmetinden sorumlu birime yapılır. İtiraz, sorumlu sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “kurumca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bakanlık tarafından, kurumun talebi ile tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre ataması yapılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı veya daha alt hizmet sınıfında olmak şartıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 22/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütler derhal Bakanlığın ilgili birimlerine bildirilir. Bakanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde sayılan ve 12/11/2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile idari hizmetler grubundan destek hizmetleri grubuna geçirilen unvanlı kadrolarda çalışanların bu kadroda 12/11/2014 tarihine kadar geçirdikleri süreler, 7 nci maddenin uygulanması açısından idari hizmetler grubunda geçmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci maddede yer alan unvanlı kadrolarda görevli olan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hakları saklıdır.”

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.