27 Ekim 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31996

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kabulü, eğitimöğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimliği dönemi (İntörnlük): Öğrencinin, tıp eğitiminin altıncı yılında, daha önceki dönemlerde aldığı eğitimin klinik ortamda ve sahada uygulamalarının yaptırılması, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırılması ve hekim adayı olarak hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirilmesi amacıyla aldığı eğitimi,

b) Akademik danışman: Öğrencinin Üniversiteye girişinden ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki eğitim hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Başkoordinatör: Dönem koordinatörlerinin hazırladığı yıllık eğitim ve sınav programlarının organize edilmesinden sorumlu, Dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcısını,

ç) Bütünleşik klinik değerlendirme (BKD): Klinik/poliklinik/ameliyathane/laboratuvar/saha çalışmaları, olgu ve seminer sunumları, ekip ve hasta yakınları ile iletişim konusunda, ilgili uygulama eğitimi anabilim dalının akademik kurulu kararıyla belirlenen, öğretim elemanı/öğretim elemanları tarafından uygulama eğitimi sırasında öğrenciye verilen puanı,

d) Dekan: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Dekanlık: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

f) Ders kurulu: Fakültede birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde derslerin konu bütünlüğü esas alınarak veya konunun birbirleriyle bağlantılı olarak tüm tıp alanlarını bütünleştiren bir düzen içerisinde öğrenciye verilen teorik öğretim ve pratik uygulamaları,

g) Ders kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünün ve sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/görevlisini,

ğ) Dönem: Fakültede altı yıllık eğitim süresinin, güz ve bahar yarıyılını kapsayan, her bir eğitim-öğretim yılını,

h) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ile derslerin ve sınavların koordinasyonundan; Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 için sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesinden sorumlu, başkoordinatör tarafından önerilen, Dekan tarafından her bir dönem için görevlendirilen Fakülte öğretim üyesini/görevlisini,

ı) Dönem koordinatörü yardımcısı: Fakültede her bir dönem için, dönem koordinatörüne faaliyetlerinde yardımcı olan, dönem koordinatörünün izinli olduğu zamanlarda, ona vekalet eden ve ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen, dönem koordinatörünün görevi sona erdiğinde görevi sona eren öğretim üyesini/görevlisini,

i) Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonu: Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerini planlayan ve geliştirilmesini sağlamak için önerilerde bulunan komisyonu,

j) Fakülte: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

k) Fakülte Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

l) Fakülte Yönetim Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

m) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS),

n) Öğrenci: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi,

o) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

ö) Rektörlük: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Seçmeli ders: Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanları dikkate alınarak seçilen dersi,

r) Seçmeli uygulama eğitimi: Fakültede verilen zorunlu uygulama eğitimi dışında öğrencinin isteği doğrultusunda seçerek aldığı uygulama eğitimini,

s) Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,

ş) Uygulama eğitimi: Süresi, Fakültenin öğretim programı kapsamında belirlenen; Dönem 4, Dönem 5 ve Dönem 6’da ilgili anabilim dalı/dalları tarafından, ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında veya sahada gerçekleştirilen; sağlık, sağlığın korunması durumları ile klinik durumlar, hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı dersleri ve seminerleri,

t) Uygulama eğitimi sorumlusu: İlgili uygulama eğitiminin eğitim-öğretim programının bütünlüğünden, sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, uygulama eğitimi sınav sonuçlarını öğrenci otomasyon sistemine girmekten sorumlu olan ve dönem koordinatörüne bağlı çalışan, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/görevlisini,

u) Uygulamalı ders: Laboratuvar / pratik çalışmaları, tartışma, seminer, saha, klinik / poliklinik ve benzeri çalışmaları,

ü) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

v) Üniversite Yönetim Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Kayıt, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçişler

Kayıt

MADDE 5- (1) Tıp Fakültesinde öğrenim görecek olan öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerin tamamlanmasıyla yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır. Ancak, geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla kanuni temsilcileri tarafından yaptırılabilir.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde Fakültenin eğitim-öğretim planındaki dersleri alarak ders kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme

MADDE 6- (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim ve öğretiminin sürdürülmesi ve sınavlara girebilmesi için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını yenilemesi gerekir.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o döneme devam hakkını kaybeder ve izleyen dönem başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, katkı payını/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(5) Katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki ders, laboratuvar ve stajlara devam edemez. Aile hekimliği (intörnlük) dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara giremez.

Yatay geçişler

MADDE 7- (1) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Fakülteye eşdeğer eğitim yapan tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

b) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenciler, Fakülte müfredatında yer alan ancak almadıkları uygulama eğitimlerini intibak komisyonu kararı ile bir alt dönem veya bir üst dönemden alabilirler.

c) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, bir önceki yükseköğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

ç) Fakültede yatay geçiş başvuruları sadece dönem başında kabul edilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 8- (1) Ders muafiyetleri ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanabilir. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Muafiyet sınavlarından alınan notlar EX ile gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilmez.

b) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle Dekanlığa başvurabilir. Fakülte Yönetim Kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, 22 nci maddede belirtilen başarı notlarına dönüştürülerek transkriptte gösterilir.

c) Yatay geçişle gelen öğrenciler için muafiyet başarı değerlendirmesi, geldiği yükseköğretim kurumunun başarı değerlendirmesine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 9- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 10- (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı en az 32 (otuz iki) haftadan oluşur. Genel sınav ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Dönem 6 dışında, her dönemde en az 1 (bir) hafta yarıyıl tatili verilir.

Eğitim süresi ve kredi değeri

MADDE 11- (1) Eğitim - öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan 6 dönemden ibaret olup her dönem 60 kredi olmak üzere toplam 360 kredidir. Bunlardan;

a) Temel tıp bilimleri ön lisans dönemi; birinci ve ikinci dönemleri,

b) Klinik bilimleri lisans dönemi; üçüncü, dördüncü ve beşinci dönemleri,

c) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi; altıncı dönemi,

kapsar.

(2) Altı yıllık tıp eğitimi programının azami eğitim süresi dokuz yıldır.

(3) Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

Derslere devam

MADDE 12- (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik, pratik ve uygulamalı eğitimler ile uygulama eğitimi derslerine devam zorunludur.

b) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te bir ders kurulu veya seçmeli teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, ilgili ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve ilgili ders kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, dönem sonunda ilgili ders kurulunun mazeret sınavına alınır.

c) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler, dönem sonu sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

ç) Uygulama eğitimi, ders kurulu veya seçmeli pratik dersleri veya uygulamalı derslerde, öğrencinin devamsızlığı %20’yi geçmemiş ise, öğrenci sınavdan önce devam etmediği süre kadar, telafi çalışması yapmak kaydıyla, ilgili dersin pratik/uygulama sınavına veya uygulama eğitimi sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde, belirlenen gün ve saatte yapılabilir. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, ilgili ders kurulunun pratik/uygulamalı derslerinde veya uygulama eğitimi için devamsızlık süresi %20’yi aşanlar ilgili ders kurulunun veya uygulama eğitiminin sınavlarına alınmazlar ve FF notu alırlar.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için FH notu alırlar.

Haklı ve geçerli mazeretler

MADDE 13- (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin Üniversite/resmi/özel sağlık kuruluşları tarafından verilen raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti.

b) Öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Öğrencinin birinci dereceden kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi.

d) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi belgelerle ispatlaması.

e) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet veya tutukluluk hali.

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması nedeniyle öğrenimine bir süre ara verme durumunda kalması.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi, üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alması, Fakülteyi veya Üniversiteyi bilimsel toplantılarda temsil etmesi.

h) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.

Mazeretle ilgili işlemler

MADDE 14- (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Mazeretler, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa bildirilir. Zamanında yapılmayan müracaatlar işleme alınmaz. Mazereti kabul edilen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile faydalanabilecekleri haklar, mazeret sınavına katılma ve kayıt dondurmadır.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde müracaat etmek kaydıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere normal öğretim süresinin yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresine dâhil değildir. Öğrenci, kayıt dondurma süresi sonunda gerekli işlemleri yaparak öğrenimine devam eder. Öğrenciler mazeretli oldukları süre içinde sınava giremezler. Mazeretli olunan sürede sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 15- (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlık tarafından görevlendirilen Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonu ile koordinatörler tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimin yürütülmesi ile ilgili organlar ve görevleri şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonu: Başkoordinatör, bölüm başkanları, dönem koordinatörleri, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ile öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyona başkoordinatör başkanlık eder. Komisyon, başkanın çağrısı üzerine toplanır ve çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Komisyon, bir sonraki yılın eğitim-öğretim programını oluşturmak için anabilim dallarından gelen müfredat önerilerini değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Fakülte Kuruluna sunar. Komisyon tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar; öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirerek Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli ve derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesinin sağlanması için Fakülte Kurulunu bilgilendirir. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

b) Dönem koordinatörünün görevleri şunlardır:

1) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonuna sunmak.

2) Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

3) Devam çizelgelerini denetlemek ve devamsızlık nedeni ile sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bildirmek.

4) Tüm sınavların anabilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.

5) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiksel değerlendirmesini sağlayarak sonuçlarını açıklamak.

6) Öğrencilerin sorunlarının çözümünde ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkilerinin düzenli yürütülmesinde yardımcı olmak.

7) Her yarıyılda en az bir kez ilgili dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları için genel görüşme oturumu düzenlemek ve tespitleri bir rapor halinde Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonuna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 16- (1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar ve değerlendirme yöntemi şunlardır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde; ders kurulu sınavı, seçmeli ders ara sınavı, zorunlu ders ara sınavı ve bu derslerin mazeret sınavı, genel sınav, bütünleme sınavı.

b) Dördüncü ve beşinci dönemlerde, uygulama eğitimi sınavı ve uygulama eğitimi bütünleme sınavı.

c) Altıncı dönemde, bütünleşik klinik değerlendirme.

(2) Sınavlar açık uçlu, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli veya eşleştirmeli test, sözlü, uygulamalı, nesnel yapılandırılmış klinik sınav/nesnel yapılandırılmış pratik sınav veya bu usullerden birkaçı bir arada uygulanmak suretiyle yapılır.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların sayısının belirlenmesinde, dersi veren öğretim elemanlarının ilgili ders kurulu/uygulama eğitiminde verdikleri ders sayısı esas alınır.

(4) Milli ve dini bayramlara denk gelen günlerde sınav yapılmaz; ancak, gerek görüldüğünde cumartesi ve pazar günleri sınav yapılabilir.

(5) Birinci, ikinci, üçüncü dönemlerdeki ders kurulu sınav tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.

(6) Dönem koordinatörünün önerisi veya mücbir sebeplerle ertelenen veya öne alınması gereken ders kurulu sınavının tarihi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Dekanlık tarafından duyurulur.

(7) Mazeret sınavı; mazeretleri nedeniyle sınava giremediği için FH notu alan veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılır. Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri ders/ders kurullarının mazeret sınavına alınırlar. Dönem 4 ve Dönem 5’te uygulama eğitimi alan öğrenciler devam etmedikleri süreyi anabilim dalı/dallarının belirleyeceği zamanlarda tamamladıkları takdirde mazeret sınavına alınırlar. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Genel sınav, uygulama eğitimi sınavı ile bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Dönem geçme

MADDE 17- (1) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Ortak ve zorunlu dersler ile seçmeli dersler dışında, her bir yılda alınan derslerde başarılı olunması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemin bütün ders kurulu dersleri veya uygulama eğitimleri başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 18- (1) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı; her ders kurulunun sonunda yapılan, teorik ve/veya pratik sınavdır. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu notu 100 puan üzerinden hesaplanır. Sınav sonuçları, en geç 15 (on beş) gün içinde ilan edilir.

b) Genel sınav; Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te her akademik yılın sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 21 (yirmi bir), en geç 45 (kırk beş) gün sonra, o yıl okutulan tüm ders kurullarının konularını kapsayan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı; genel sınavın bitiminden en erken on beş, en geç otuz gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu genel sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

(2) Ders kurulu sınavında not ağırlığı, ilgili kurulda dersi olan öğretim üyelerinin verdiği teorik ve pratik derslerin toplam saati oranında not ağırlığına sahiptir. Ders kurulu notu, ders kurulu teorik ve ders kurulu pratik sınavından alınan puanların, ders saatine göre ağırlıklı toplamından oluşur.

a) Bir ders kurulu teorik sınavında soru sayısı 10 ve üzerinde olan her anabilim dersi için ayrı; 10’un altında olan anabilim dallarının dersleri için bu soruların toplamına ayrı baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Ders kurulu sınavında kurulu oluşturan anabilim dalı derslerinden %50’nin altında doğru cevaplandırılan her anabilim dalı dersi için; o anabilim dalı dersinden alınan puan ile ilgili dersin ders kurulu teorik sınavındaki puanının %50’si arasındaki puan farkı, teorik sınav toplam puanından düşülerek öğrencinin o derse ait teorik sınav notu belirlenir. Ders kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik sınav notu, ders kurulu sınav notudur.

b) Ders kurulunda, anabilim dalları tarafından verilen pratik, laboratuvar veya mesleki beceri uygulamaları gibi dersler varsa bunların sınavları ayrı olarak, ilgili anabilim dalı/dalları tarafından teorik ve/veya pratik olarak yapılır.

(3) Ders kurulları ortalama notu, bir dönemde her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders kurulu ders saatinin çarpımı ile elde edilen puanların toplamının, ilgili dönemde yer alan toplam ders kurullarında yer alan toplam ders saatine bölünmesi ile elde edilen nottur.

(4) Genel ve bütünleme sınavı soruları, dönemde yer alan teorik ve pratik/uygulama derslerinin toplam saati oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu başarı notu, beşinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanır.

(5) Dönem sonu başarı notu, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak ders/ders kurulları ortalama notunun %50’si ile genel sınavda alınan notun %50’sinin toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, genel sınavdan alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır.

a) Öğrencinin bir üst döneme geçebilmesi için genel sınavdan en az elli alması ve dönem sonu başarı notunun yüz tam puan üzerinden en az altmış olması gerekir.

b) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az altmış almak koşulu ile ders kurulları ağırlıklı ortalama notu 75 (yetmiş beş) ve üzerinde olan Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilerin ders kurulları notlarının ortalaması, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden not yükseltmek için genel sınava girmek isteyenler, son ders kurulu sınavından sonraki 15 (on beş) gün içinde yazılı dilekçe ile başvurmaları halinde genel sınava alınırlar. Bu öğrencilerin dönem sonu başarı notu bu fıkranın birinci cümlesinde belirtildiği şekilde hesaplanır.

c) Ders/ders kurulu sınavı, genel sınav ve bütünleme sınav notları ile dönem sonu ortalama notları, ondalıklı sayı olması halinde 0,5’e eşit veya büyük ise bir üst tam sayıya, 0,5’ten küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

(6) Geçme notunu alamayan, genel sınava veya bütünleme sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci, o yıl başarısız kabul edilir ve ilgili dönemde kalmış sayılır.

(7) Ortak zorunlu/seçmeli derslere devam etmeyen veya dersten başarısız olan öğrenciler bir üst döneme geçebilirler. Ortak zorunlu/seçmeli derslerde başarısız olanlar Dönem 5’e kadar bu derslerden başarılı olmak zorundadır; aksi takdirde Dönem 5’e başlatılmazlar.

(8) Seçmeli dersten başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile takip eden yıl başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu geçerlidir.

Dönem 4 ve Dönem 5 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 19- (1) Uygulama eğitimi notu, uygulama eğitimi sonunda yapılan teorik ve pratik/sözlü/nesnel yapılandırılmış klinik sınav/nesnel yapılandırılmış pratik sınav puanı ile bütünleşik klinik değerlendirmelerden alınan puanlar kullanılarak hesaplanır.

(2) Uygulama eğitimi sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamının sağlanmış olması gerekir:

a) Teorik yazılı sınavdan yüz üzerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

b) Uygulama eğitimi pratik/sözlü/uygulama/nesnel yapılandırılmış klinik sınav/nesnel yapılandırılmış pratik sınavdan yüz üzerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

(3) İkinci fıkradaki koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında uygulama eğitimi, pratik/sözlü/uygulama/nesnel yapılandırılmış klinik sınav veya nesnel yapılandırılmış pratik sınavdan alınan notun %60’ı, teorik sınav notunun %25’i, BKD’nin %10’u ve hekimliğe hazırlık uygulama eğitimi uygulandı ise buradan alınan puanın %5’i toplanarak uygulama eğitimi başarı notu hesaplanır. Hekimliğe hazırlık uygulama eğitimi uygulanmadı ise BKD’nin katkısı %15 olarak kabul edilir ve uygulama eğitimi notu hesaplanır.

(4) Uygulama eğitimi sınavı ve bütünleme sınav notları, ondalıklı sayı olması halinde 0,5’e eşit veya büyük ise bir üst tam sayıya, 0,5’ten küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

(5) Uygulama eğitimi notları, anabilim dalı başkanı tarafından Dekanlığa bildirilir ve uygulama eğitimi sorumlusu veya Dekanın görevlendirdiği öğretim üyesi/görevlisi tarafından 15 (on beş) gün içinde öğrenci otomasyon sistemine girilir.

Uygulama eğitimi bütünleme sınavı ve uygulama eğitiminin tekrarı

MADDE 20- (1) Uygulama eğitimi sınavında başarısız olan öğrenci; dönem programındaki izleyen uygulama eğitimi grubuna başlatılır. Uygulama eğitimi sınavlarında bütünleme sınavı hakkı vardır. Öğrenci başarısız olduğu uygulama eğitiminin, 19 uncu maddede belirtilen esaslara göre yapılan bütünleme sınavına girer. Dönem sonu bütünleme sınavları, dönemin en son uygulama eğitiminin bitiminden en erken 7 (yedi) gün sonra yapılır.

(2) Dönem 4 veya Dönem 5'te bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğrenci uygulama eğitimini tekrarlar. İlgili döneme yatay geçiş ile gelen öğrenciler hariç, bir dönemin uygulama eğitimlerini tamamlamayan öğrenci bir üst dönemden uygulama eğitimi dersi alamaz.

(3) Dönem 4 veya Dönem 5'te o dönemin eğitim-öğretim planında yer alan tüm uygulama eğitimlerini başarı ile tamamlayan, üst dönemden ders alabilecek öğrencilerin bir üst dönemin uygulama eğitimi gruplarından birisine intibakları, dönemin hangi aşamasında olursa olsun dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği uygulama eğitimi takvimi çerçevesinde uygulanır.

(4) Uygulama eğitimini tekrar alan ve girdiği sınavda başarısız olan, bu nedenle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, ilgili dersin bir sonraki uygulama eğitimi sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde üçüncü fıkradaki esaslar uygulanır.

Aile hekimliği dönemi (İntörnlük) eğitim esasları

MADDE 21- (1) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi eğitimiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu dönemde öğrenci; klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.

b) Aile hekimliği (İntörnlük) öğrencileri, eğitim gördükleri anabilim veya bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel aktivitelere, saha çalışmalarına katılmak zorundadır.

c) Bu dönemde öğrencilere sınav uygulanmaz. Başarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda; tıbbi bilgi ve becerisi yanında, hasta ve hasta yakınları ile iletişimi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve ilgisi göz önünde tutularak 22 nci maddedeki notlar üzerinden bütünleşik klinik değerlendirme notları ile belirlenir.

ç) Aile hekimliği dönemi (İntörnlük) kesintisiz 12 aylık bir dönemdir. Bu dönemdeki eğitim, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenecek dilim ve sürelerde yapılır.

d) Aile hekimliği dönemi (İntörnlük) eğitiminin, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılması esastır. Seçmeli uygulamalı eğitimi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışında eğitim veren tıp fakültelerinde de yapılabilir. Kurum dışında yapılan uygulama eğitiminin denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Seçmeli uygulama eğitimi, aile hekimliği (İntörnlük) döneminde zorunlu olarak alınan anabilim dallarında yapılmaz. Fakültede seçmeli uygulama eğitimi yapılacak anabilim dalları her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler seçmeli uygulamalı eğitim tercihlerini, seçmeli uygulama eğitimi başlamadan en az 15 (on beş) gün önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadır. Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrencilerin seçmeli eğitimini alacakları Fakülte anabilim dalını dönem koordinatörü belirler.

e) Öğrencilerin, aile hekimliği (İntörnlük) döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki uygulama eğitimlerinde Fakülte Kurulu tarafından belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller nedeniyle eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları halinde öğrenciler, bu eğitim gerekliliklerini tam süre ile tekrar eder. Seçmeli uygulama eğitiminde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları uygulama eğitimi anabilim dalını değiştirmek isterlerse dilekçe ile Dekanlığa başvururlar.

Başarı notu

MADDE 22- (1) Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

Başarı Notu                 Katsayı                  Puanı

      AA                           4,0                    90-100

      BA                            3,5                     80-89

      BB                            3,0                     70-79

      CB                            2,5                     65-69

      CC                            2,0                     60-64

      FF                             0,0                      < 60

(2) Birinci fıkrada yer almayan not gösterimleri ve açıklamaları şunlardır:

a) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı olunması halinde verilir.

b) NA: Ders/Ders kurulu ve uygulama eğitimlerine devam ve/veya uygulama şartı yerine getirilmediğinde verilen not olup o dersten başarısız olunduğunu ifade eder ve FF notu gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

c) FH: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış öğrencilere verilen nottur. Öğrenci o dersle ilgili mazeret sınavına alınır.

ç) NI: Fakülte öğrencisinin ulusal/uluslararası değişim programlarında alıp başarılı olmakla beraber başarı notu belirtilmeyen durumda girilen not gösterimini ifade eder.

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, NI ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(4) Ders/Ders kurulları ile uygulama eğitimlerine devam etmeyen öğrencilere NA notu verilir. Bu öğrenciler ilgili ders/ders kurulları ile uygulama eğitimi sınavlarına alınmazlar.

(5) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(6) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(7) Öğrencinin fakülteye kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

(8) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23- (1) Öğrenciler sınavların sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtiraz üzerine başkoordinatör, dönem koordinatörü ve ders kurulu/uygulama eğitimi sorumlusundan oluşan komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Süresinde yapılmayan not itirazları işleme konulmaz. Süresi içerisinde yapılan not değişikliği talepleri de değişiklik için öngörülen son başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Öğrenciler teorik sınav sorularına itirazlarını, dilekçe ekinde sundukları güncel tıp kitaplarındaki bilimsel verileri ile birlikte sınavı takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler.

(3) Sınavları Rektörlük tarafından merkezi olarak yapılan ortak zorunlu derslerin sınavlarına yapılan itirazlar Üniversitenin Merkezi Sınav Birimi tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar ve Onur Belgesi

Diplomalar ve onur belgesi

MADDE 24- (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

b) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.

c) Öğrenimlerini altı yılda, disiplin cezası almadan tamamlayan öğrencilerden genel not ortalaması 3,00-3,49 olanlara Onur Belgesi, 3,50 veya daha yukarıda olanlara ise Yüksek Onur Belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 25- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek ya da öğrenci otomasyon sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtları takip etmekle yükümlüdür. Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

(2) Yazışma adresi ya da e-posta adresinin değişmesi hâlinde öğrencinin bu değişikliği öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemesi gerekmektedir. Aksi takdirde her türlü tebligat, öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine taahhütlü olarak yapılmış veya ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27- (1) 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.