26 Ekim 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31995 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SÜRÜCÜ DALGINLIK VE DİKKAT UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN MOTORLU

ARAÇLARIN TİP ONAYI HAKKINDA YÖNETMELİK

(AB/2021/1341)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; M ve N kategorisindeki motorlu araçların sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı sistemleri ile donatılmasına ve bu sistemlere ilişkin tip onayı için özel test prosedürleri ve teknik gerekliliklere ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde tanımlandığı şekilde, M ve N kategorisindeki 70 km/saatin üzerinde maksimum tasarım hızına sahip motorlu araçlar için geçerlidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine ve 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari ve Teknik Gereklilikler

Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi için teknik gereksinimler ve bu sistemlerin doğrulanması için prosedürler

MADDE 3- (1) Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemleri ile ilgili olarak motorlu araçların onayı için teknik gereklilikler Ek I Bölüm 1'de belirtilmiştir.

(2) Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemlerinin imalatçı tarafından doğrulanması için test prosedürleri Ek I Bölüm 2’de belirtilmiştir.

Teknik dokümantasyon ve doğrulama testinin değerlendirilmesi için prosedürler

MADDE 4- (1) İmalatçı tarafından sağlanan teknik belgelerin değerlendirilmesi ve onay makamları ve teknik servisler tarafından doğrulama testi için prosedürler Ek I Bölüm 3'te belirtilmiştir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, motorlu araçlarda sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi gerekliliklerine ilişkin 16/8/2021 tarihli ve (AB) 2021/1341 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda, bu Yönetmeliğin dikkate aldığı (AB) 2021/1341 sayılı Konsey Tüzüğünün değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız