26 Ekim 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31995 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ACİL DURUM ŞERİTTE TUTMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN MOTORLU

ARAÇLARIN TİP ONAYI HAKKINDA YÖNETMELİK

(AB/2021/646)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; motorlu araçların acil durum şeritte tutma sistemi ile donatılmasına ve bu sistemlerin tip onayı için özel test prosedürleri ve teknik gerekliliklere ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in kapsamındaki binek araçlar ve hafif hizmet araçları için geçerlidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine ve 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari ve Teknik Gereklilikler

Acil durum şeritte tutma sistemlerine ilişkin motorlu araçların tip onayı için idari hükümler ve teknik özellikler

MADDE 3- (1) 19/04/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, acil durum şeritte tutma sistemi ile ilgili olarak bir araç tipinin tip onayı başvurusu ile birlikte sunulan bilgi dokümanı Ek I Bölüm 1’de yer alan bu sistemle ilgili bilgilerden oluşur.

(2) Acil durum şeritte tutma sistemlerine ilişkin motorlu araçların tip onayı, Ek I Bölüm 2’de belirtilen teknik gerekliliklere uygun olur.

(3) Hidrolik direksiyonlu motorlu araçların acil durum şeritte tutma sistemleri yerine, (AB) 2019/2144 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde tanımlanan şeritten ayrılma uyarı sistemleriyle donatılması durumunda, bu şeritten ayrılma uyarı sistemleri, Ek I Bölüm 2’de belirtilen ilgili teknik gerekliliklere uygun olur.

(4) (AB) 2018/858 Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında atıfta bulunulan acil durum şeritte tutma sistemi ile ilgili olarak bir araç için AB tip onayı belgesi, Ek I Bölüm 3’e uygun olarak düzenlenir.

Güvenlik denetimi

MADDE 4- (1) Acil durum şeritte tutma sistemlerinin elektronik kontrol sistemlerinin güvenlik hususlarının onay makamları veya teknik servisler tarafından doğrulanmasına ve imalatçılar tarafından sağlanan teknik belgelerin değerlendirilmesine yönelik prosedürler Ek II’de belirtilmiştir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, motorlu araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi gerekliliklerine ilişkin 20/4/2021 tarihli ve (AB) 2021/646 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda, bu Yönetmeliğin dikkate aldığı (AB) 2021/646 sayılı Konsey Tüzüğünün değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız