26 Ekim 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31995

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON VE SİVİL

TOPLUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2021 tarihli ve 31472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Araştırma altyapısının kurgulanması ve yönetilmesi bağlamında sosyal laboratuvarlar kurmak, disiplinlerarası araştırma, uygulama, proje ve politika geliştirme çalışmalarında bulunmak.

b) Sosyal girişimcilik ve inovasyon alanında araştırma ve projeler yürüterek sosyal sorunlara yenilikçi çözüm önerileri sunmak.

c) Girişimcilik, inovasyon, değişim ve dönüşüm alanlarında somut toplumsal çıktısı olan akademik araştırma odaklı projeler üretmek.

ç) Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda disiplinlerarası araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma alanında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Araştırma altyapısı ile sosyal girişimcilik ve inovasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, işlevsel bir paydaş ağı kurmak ve araştırma altyapısı alanında akademi ile toplum arasında sürdürülebilir bir arayüz işlevi görmek.

e) Sosyal etki analizi alanında araştırma, uygulama, proje ve politika çalışmalarında bulunmak.

f) Ankara’nın ve Türkiye’nin zengin sosyal birikim ve kültürel varlığını geliştirmeye, bireylere eşit ve kaliteli yaşam sunulmasına ve sosyal uyumun güçlendirilmesine katkı sunmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum alanında araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmalarını geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Girişimcilik, rekabet ve regülasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek, piyasaların güvenli, etkili ve verimli işleyişine katkıda bulunacak veriler üretmek ve analizler yapmak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca Yönetim Kurulu toplantılarına, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen sosyal veya doğa bilimleri alanında araştırma ve uygulama deneyimi bulunan yetkin iki kişi oy hakkı olmaksızın katılırlar.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.