25 Ekim 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31994

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sulama suyu” ibaresi “Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanım alanları ve” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Atıksuyun yeniden kullanımı konusunda Bakanlık uygun görüşü alınır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğe 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Arıtılmış atıksuların çevresel yeniden kullanımı

MADDE 22/A- (1) Arıtılmış atıksuların çevresel yeniden kullanımına ilişkin kriterler yeniden kullanım amacına göre, faaliyet özelinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Arıtılmış atıksuların endüstriyel tesislerde yeniden kullanımı

MADDE 22/B- (1) Arıtılmış atıksuların endüstriyel tesislerde yeniden kullanımına ilişkin tavsiye niteliğindeki kriter ve açıklamalar EK 7’de yer alan 7.2 başlığı altında verilmiştir.

Arıtılmış atıksuların diğer alanlarda kullanımı

MADDE 22/C- (1) Arıtılmış atıksuların genel temizlik işlerinde, yangın suyu olarak, maden ve hazır beton endüstrisinde toz kontrolü/saha sulama suyu amaçlı ve gri suların pisuvar ve sifon suyu olarak kapalı devre sistemlerle yeniden kullanımına ilişkin kriter ve açıklamalar EK 7’de yer alan 7.3 başlığı altında verilmiştir.

Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanılmasına teşvik

MADDE 22/Ç- (1) Döngüsel ekonomi normları çerçevesinde arıtılmış atıksuyun, bu Tebliğ kapsamında yeniden kullanılması teşvik edilir.

Verilerin atıksu bilgi sistemine girilmesi

MADDE 22/D- (1) Arıtılmış atıksuların bu Tebliğ kapsamında yeniden kullanılması halinde suyun kullanımına ilişkin verilerin atıksu bilgi sistemine girilmesi ve güncellenmesinin sağlanması gerekmektedir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Orman” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin EK 7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız