24 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31993

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2021 tarihli ve 31472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Devam şartını yerine getiren ancak başarılı olamayan öğrenciler, söz konusu dersleri tekrar aldıklarında dersin teorik derslerden olması halinde öğrenci için devam şartı aranmaz. Sadece uygulamalı derslerden başarısızlık halinde devam şartı aranır. Teorik ve uygulama olan derslerden başarısız olan öğrencilerin devam şartına ilgili akademik birimlerin yönetim kurulları karar verir. Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Engelli öğrenciler için devam zorunluluğu sağlık raporuna bağlı olarak ilgili yönetim kurulunun kararı ile kaldırılabilir. Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler, devamsızlıktan sayılmaz; ancak bu süreler devam süresinin 1/5’ini geçemez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıllık eğitim veren birimler (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi) ile dönemlik eğitim veren Veteriner Fakültesi, bu maddede belirtilen hususlarda yönergelerinde özel hükümler getirebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıllık eğitim veren birimler (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi)  dönemlik eğitim veren Veteriner Fakültesi ve hazırlık sınıflarında ölçme değerlendirme işlemleri, ilgili birimlerin yönergelerinde düzenlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci işleri birimine başvururlar. Kendi isteği ile kayıt sildirme durumunda ilgili yönetim kurulu kararına gerek bulunmamaktadır. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diploma verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği tarih olarak kabul edilir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.