24 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31993

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/4/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Öğrencilere, mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını, uygulama ve laboratuvar yeterliliklerini sağlamış olduğu halde başarısız olunan dersler için tek ders sınav hakkı verilir.

(10) Tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(11) Tek ders sınavı sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel ağırlıklı not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(12) Tek ders sınavına girecek öğrenciler, belirlenen tarihlerde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvuruda bulunurlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Harf notlarının katsayıları ve değerlendirme biçimi aşağıda gösterilmiştir:

Ders Notu             Puan Aralığı                Değeri                       Katsayı

AA                        90-100                         Pekiyi                          4.00

BA                        85-89                           İyi-Pekiyi                    3.50

BB                         80-84                           İyi                                3.00

CB                         70-79                           Orta-İyi                       2.50

CC                         60-69                           Orta                             2.00

DC                        55-59                           Başarısız                      1.50

DD                        50-54                           Başarısız                      1.00

FD                         40-49                           Başarısız                      0.50

FF                         0-39                             Başarısız                      0.00

DVZ                      Devamsız                    Başarısız                      0.00

M                          Muaf                           -                                     -

                                                                                                                  ”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.