24 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31993

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İKÇÜPDRM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıtlı öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilere ve diğer başvuran bireylere, bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri sunmak.

b) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, eğitsel her türlü rehberlik programları düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında müşavirlik hizmetleri vermek.

d) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

e) Merkez bünyesinde yapılan çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili seminer, çalıştay ve sertifika programları düzenlemek.

g) Merkezin çalışma alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayımlamak.

ğ) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

h) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Merkezin amacı doğrultusunda diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir veya süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun olarak düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi konusunda Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli ve verimli yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak.

c) Merkezde sunulan hizmetlerin öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çeşitlendirilmesini, etkinliğinin artırılmasını sağlamak.

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin amacı ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası gerçekleştirilen etkinliklere katılmak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine iki ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, faaliyetleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

c) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyacını Müdürün önerileri doğrultusunda belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.