24 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31993

YÖNETMELİK

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm iş yükünün sayısal değerini,

c) Birim: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

ç) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Dekan: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

e) İlgili kurul: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Müdür: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı yüksekokulların müdürlerini,

ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul

Kontenjanlar

MADDE 5- (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6- (1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 7- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz okulu öğretimi ücretini kapsamaz. Yaz okulu öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş süre içinde ödenir.

(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kaydolacakları derslere ilişkin eğitim-öğretim ücretini, derslerin kredisi göz önünde tutularak ilgili yıl için Mütevelli Heyetin belirlediği kredi başına ücreti hesaplanarak öder.

(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konular, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve Üniversitenin ilgili yönergesi çerçevesinde yürütülür.

Üniversiteye kayıt

MADDE 8- (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için öğrenim ücreti ile ilgili işlemlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter onaylı vekalete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruları ile kayıt yapabilirler.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya yetkili makamdan onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ancak, beyana yönelik bilgilerin doğrulamasının yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri verilmez.

(4) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Ancak, mazeretleri sebebiyle süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

(5) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 9- (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt

MADDE 10- (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 11- (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak Üniversiteden ders almalarına izin verilir.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranların, kayıtlı olduğu üniversiteden yazılı izin alması ve başvuru esnasında bu belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili birimin görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senato tarafından değerlendirilir.

(7) Özel öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 12- (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Kimlik kartı

MADDE 13- (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair öğrenciliği süresince ve mezun olana kadar kullanabileceği fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Muafiyet ve intibak işlemleri

MADDE 14- (1) Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenim görmüş, mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren on iş günü içinde ders muafiyet talebinde bulunabilirler. Ders muafiyet talebi onaylı transkript, ders içerikleri ve dilekçe ile ilgili akademik birimlere yapılır.

(2) Üniversitenin muafiyet ve intibak yönergesine göre değerlendirilerek öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen derslerin notları, 28 inci maddede yer alan esaslar çerçevesinde başarı notuna çevrilir ve transkripte işlenir.

(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrencinin ilgili yönetim kurulunca muaf edilen dersleri için, daha sonra kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.

(4) İlgili akademik birimin önerisi ve Senato kararı ile YÖK zorunlu dersleri ve belirlenecek diğer dersler için muafiyet sınavı yapılabilir.

Yabancı dil yeterlilik/seviye tespit sınavı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 15- (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın öğretim diline ilişkin yabancı dil yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yabancı dil yeterlilik sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. Yabancı dil yeterlilik sınavının sonucuna göre yabancı dil seviyesi yeterli bulunan öğrenciler ise zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak bölümlerinin birinci sınıfına kayıt yaptırma hakkı elde ederler.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet şartları, yabancı dil yeterlilik sınavının içeriği ve uygulama şekli, başarı ölçütleri ve yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular; ilgili mevzuat hükümlerine, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine ve Senato kararlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Öğrenim süresi

MADDE 16- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim dili

MADDE 17- (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK onayı ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılması 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 18- (1) Akademik takvim akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav, başvuru ve benzeri faaliyetleri kapsar ve ilgili akademik birimlerin görüşleri alınmak sureti ile Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 19- (1) Eğitim-öğretim yılı (diş hekimliği ve tıp fakültesi hariç), her biri en az on dört haftadan olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu öğretimi açılabilir. Yaz okulu öğretimine ilişkin usul ve esaslar, yönerge hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir gün önce biter. Eğitim-öğretim yılı; esas olarak güz dönemi ve bahar dönemini kapsar. Yaz öğretimi, bitmiş olan güz ve bahar yarıyıllarının devamıdır ve aynı eğitim-öğretim yılına aittir.

Eğitim-öğretim planı ve derslerin AKTS değerleri

MADDE 20- (1) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden bir değerdir. Derslerin AKTS kredisi, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğretim planında gösterilir. İlgili bölüm kurulunca AKTS kredi değeri üzerinden hazırlanan ders planı, Senatoca onaylanır.

(2) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS olmak üzere bir akademik yıl için en az AKTS kredisi 60 olarak belirlenmiş olup öğrenim süresi altı yıl olan lisans programları için toplam en az AKTS kredisi 360, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için toplam en az AKTS kredisi 300, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için toplam en az AKTS kredisi 240 ve öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için toplam en az AKTS kredisi 120’dir.

(3) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin AKTS’si kullanılır.

(4) Üniversitede eğitim-öğretim; YÖK tarafından belirlenen zorunlu ortak dersler ile yıllara ve yarıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS kredi değerleri ve saat sayıları, dersin zorunlu veya seçmeli yahut ön koşullu olup olmadıkları gibi hususların yer aldığı, bölüm önerileri esas alınarak ilgili kurullarca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına göre yapılır. Eğitim-öğretim planı, öğrencinin öğretim süresi boyunca alması gereken dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje, staj, bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planındaki dersler, zorunlu dersler ile belirli ders grupları içinden seçerek almaları gereken seçmeli derslerden oluşur.

(5) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim planlarında 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan derslerin bulunması zorunludur.

(6) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir. Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, fakülte seçmeli, alan seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırabilir. Bir bölümün/programın aynı isimli ve aynı kodlu seçmeli dersi yalnız bir seçmeli ders kümesinde yer alır. Öğrenciler seçmeli derslerini belirleyerek kayıt yaptırabilir.

(7) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli toplam AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir.

(8) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

Ders kayıtları

MADDE 21- (1) Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak öğrenci bilgi sistemi üzerinden kayıt yapar. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanırken, kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Süresi içerisinde kayıt yenilemeyen ancak mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) İlgili dönemde ders seçimi yapmayan öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yaralanamazlar.

(3) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(4) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve azami süresi içerisinde yer alan öğrencilerin de her yıl/yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kaydolacakları dersler için, AKTS kredisi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti ödeyerek kayıt yenilemeleri gerekir.

Ders yükü

MADDE 22- (1) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kaydolmakla yükümlüdürler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kaydolabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir.

(3) Öğrencilerin, daha önceki dönemlerde başarısız oldukları ve/veya devamsızlıktan kaldıkları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak almaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eş değer dersleri alırlar. Bu durumda; eş değer dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(4) Bir seçimlik dersten başarısız olunması durumunda aynı seçimlik ders grubundan olmak kaydıyla başka bir seçimlik ders alınıp başarısız olunan dersin yerine saydırılabilir.

(5) Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.

(6) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu bölüm/programında belirtilen yüktür.

(7) Tüm derslerden başarılı ve AGNO’su en az 3,00 olan bir öğrencinin, 30 AKTS kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile 10 AKTS’ye kadar artırılabilir.

(8) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 40 AKTS kredisi kadardır.

(9) Yatay geçiş ya da dikey geçiş yapan bir öğrencinin ders yükü toplamı ilgili bölüm/programın normal ders yükünden fazla olamaz.

Ders ekleme-bırakma-dersten çekilme

MADDE 23- (1) Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrenci yarıyıl başından itibaren ilk dört hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile dersten çekilebilir. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Bir öğrenci, programının ilk iki ve son iki yarıyılındaki derslerden, daha önce geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler hariç, tekrarlamak zorunda olduğu derslerden çekilemez.

b) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok dört dersten danışmanın önerisi ve dersin öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

c) Ön lisans öğrencileri dersten çekilemezler.

ç) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme işlemini değişim programları koordinatörünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapabilir.

Devam

MADDE 24- (1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuvarların en az %80’ine devamları zorunludur.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ya da belgelemiş olduğu sağlık sorunu ile ilgili günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 25- (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, not yükseltme sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav tarihleri sınavlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin başarı notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilân edilir.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonu yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl/yıl sonu sınavına girerler.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır. Öğrenciler ancak ilgili yarıyılda kayıtlı oldukları derslerin bütünleme sınavına girebilirler. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme koşullarını sağlamayan öğrenciler bütünleme sınavına da giremezler. Bütünleme sınavından alınan not başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Öğrenciler başarısız olmadıkları halde istedikleri derslerden notunu yükseltmek amacıyla, ilan edilen tarihlerde başvuru yapmak koşuluyla, bütünleme sınavına girebilirler. Başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciye o dersin yarıyıl/yıl sonu notu olarak sıfır not verilir. Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu sınavı için ayrıca mazeret sınavı düzenlenmez, bu sınavların mazereti bütünleme sınavıdır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmemiş öğrenci bütünleme sınavına girebilir ancak bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilemez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26- (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde dilekçe ile ilgili akademik birime başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir. Bu aşamadan sonra yapılacak itiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/müdürlüğe dilekçe verilerek yapılır. Dekan/müdür, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyesi veya görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuçlandırılan notlarda değişiklik, ilgili yönetim kurulunun onayıyla yapılır. Final sınavları kesinleştikten sonra yapılan değişiklikler yönetim kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

Kopya ve intihal

MADDE 27- (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya ilgili mevzuatta yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.

Başarı notları ve başarı durumu

MADDE 28- (1) Bir dersin başarı değerlendirmesi; ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl/yıl sonu sınav notlarının başarı notuna etki oranları alınarak, Mutlak Değerlendirme Sistemi ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemlerinden biri uygulanarak hesaplanır. Başarı değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların nihai başarı notuna etki oranı ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(2) Ders başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı %40'tan az %60'tan fazla olamaz. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaları ve yapılan kısa süreli sınavları ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir yarıyılda tek ara sınavı yapılması durumunda bu ağırlık en çok %40 olur. Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için yarıyıl/yıl sonu sınavından alınması gereken alt sınır ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.

(3) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir; bu not, ham başarı notu olarak adlandırılır. Hangi ham başarı notu aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir ve yarıyıl/yıl sonu notları aşağıdaki harf notlarından biri verilerek otomasyon sistemine işlenir:

a) Yarıyıl / Yıl Ders Notu            Kat Sayı

                      AA                            4,00

                      BA                            3,50

                      BB                            3,00

                      CB                            2,50

                      CC                            2,00

                      DC                            1,50

                      DD                            1,00

                      FF                             0,00

                      VF                            0,00

b) Diğer notlar–işaretler aşağıda gösterilmiştir:

1) G: Geçti.

2) T: Transfer.

3) ERA: Erasmus.

4) Y: Yinelenen (tekrar alınan) ders.

5) K: Kaldı.

6) E: Final sınavı olmayan, değerlendirme süreci devam eden ders.

7) M: Muaf.

8) VF: Devamsız.

9) Ç: Dersten Çekilme.

10) NGR: Notu bildirilmemiş ders.

(4) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders, değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse devam zorunluluğu vardır.

b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması (AGNO) hesabında FF notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi zorunludur.

c) E notu; final sınavı yapılmayan ödev, proje, klinik uygulama ya da alan çalışması (staj) yapılan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Bu derslere not girişi yapılana kadar AGNO ve AKTS kredisi hesabına katılmazlar.

ç) G notu; diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya Üniversiteden alınmış ve başarılmış, not karşılığı olmayan dersler için kullanılır. Bu dersler AKTS kredisi toplamına eklenir, AGNO’yu etkilemez.

d) K notu; Üniversitede alınmış ve başarısız olunan, not karşılığı olmayan, AKTS kredisi toplamına eklenen ancak AGNO’yu etkilemeyen dersler için kullanılır.

e) M notu; Üniversite içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan ve sınavla muafiyet kazanılmış, AKTS kredisi toplamına eklenen ancak AGNO’yu etkilemeyen dersler için kullanılır.

f) Ç notu; öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Bu derslere not çizelgesinde yer verilmekle birlikte bu dersler AKTS kredisi ve AGNO hesabına katılmaz.

g) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir. Bu derslere ilişkin notlar AKTS kredisi toplamına ve AGNO’ya katılır.

ğ) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar AGNO’ya katılır.

h) Y işareti; yinelenen, tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YANO)/ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.

ı) NGR işareti; yarıyıl/yıl sonu notları öğretim elemanı tarafından girilmeyen dersler için kullanılır. Bu derslere not girişi yapılana kadar AGNO ve AKTS kredisi hesabına katılmazlar.

(5) Notların ve not ortalamalarının 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 29- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise varsa o derse eş değer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 25 inci maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Klinik Uygulamalar-Alan Çalışması, Azami Süre, Mezuniyet ve Diploma

Klinik uygulamalar-alan çalışması

MADDE 30- (1) Klinik uygulamalar-alan çalışması; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. Alan çalışmalarına ilişkin esaslar ilgili fakülte/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile düzenlenen azami süreler sonunda sınav hakkını kullanan öğrencilerin, aynı zamanda alan çalışmasında da bir ders kabul edilmek suretiyle alan çalışmasına katılmasının uygun görülmesi üzerine; öğrenciler mezuniyet koşulu olan, sorumlu oldukları uygulamalardan kredili uygulamalar için kredi başı ücreti, kredisiz uygulamalar için ücret alınmadan bir ders kabul edilmek suretiyle alan çalışmasına katılacaktır.

Not yükseltme sınavı

MADDE 31- (1) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 AGNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarını takip eden bir ay içinde, daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır.

(2) Not yükseltme sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak belirlenir.

(3) Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğrencilere, takip eden yarıyılın (yıllık ders veren fakülteler için takip eden yılın) başında bir ay içinde tekrar not yükseltme sınav hakkı verilir. İsteyen öğrenciler takip eden dönemde ders kaydı yapabilirler.

(4) Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa not yükseltme sınavına girebilir.

(5) Not yükseltme sınavı sonunda dersten FF alan öğrenci aynı dönem içinde tek ders sınavına girebilir.

(6) Yaz sonunda mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler açılacak not yükseltme sınavına girme hakkına sahiptirler.

Tek ders sınavı

MADDE 32- (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 AGNO’yu sağlayabilecek öğrencilere, o dersin koşullarını yerine getirmek kaydıyla ilgili birim yönetim kurulunca yarıyıl sonu sınavlarını (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavını) takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.

(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın (yıllık ders veren fakülteler için takip eden yılın) başında bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.

(3) Tek ders sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak transkripte işlenir.

(4) Yaz sonunda mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler açılacak tek ders sınavına girme hakkına sahiptirler.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

(6) Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.

(7) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 33- (1) Kayıtlı olduğu öğrenim programının ders, uygulama, staj ve benzeri tüm gereklerini başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2,00 veya daha yüksek olmak koşulu ile öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için en az 120 AKTS kredisine, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için en az 240 AKTS kredisine, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için 300 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezun olmaya ve diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi hariç lisans programlarında yedinci yarıyılın, ön lisans programlarında üçüncü yarıyılın sonunda ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan ve lisans programlarında hazırlık hariç dört yılın, ön lisans programlarında hazırlık hariç iki yılın, tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler erken mezuniyet hakkı kazanır.

(3) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet AGNO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

(4) Lisans diplomalarında dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ve Rektörün imzası bulunur. Diplomalarda elektronik imza da kullanılabilir.

(5) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve AGNO’larının en az 2,00 olması halinde talep ettikleri takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

(6) Diplomanın kaybı halinde durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile ilk diplomada yer alan bilgileri içeren yeni bir diploma düzenlenir, ikinci nüsha (duplikata) olduğu belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma ve mazeretler

MADDE 35- (1) Kayıt dondurma ve mazeret işlemleri, Üniversitenin Kayıt Dondurma ve Mazeretlerine İlişkin Usul ve Esasları ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yapılır.

İlişik kesme

MADDE 36- (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlarda, ÖSYM’nin belirlemiş olduğu resmi kayıt tarihlerinden sonra kaydının silinmesinin talep edilmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamının ödenmesi şartı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

(5) Azami öğrenim süresi sonuna öğrenimini tamamlamayanlar için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 37- (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat; öğrencinin Üniversiteye beyan ettiği adrese yapılmak veya öğrenci adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci; kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39- (1) 21/1/2021 tarihli ve 31371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.