24 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31993

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/2/2022 tarihli ve 31757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Daha önce bir lisansüstü programdaki öğrenimini herhangi bir nedenle yarıda bırakmış veya mezun olmuş bir öğrenci, bir lisansüstü programa yeniden kayıt yaptırmış ise bu durumda daha önce aldığı ve başardığı dersler saydırılabilir. Derslerin saydırılması, içerik ve kredi denkliği göz önünde bulundurularak anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Saydırılacak dersler, öğrencinin öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin 2/3’ünü geçemez.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.