24 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31993

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/7/2017 tarihli ve 30140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(11) Devlet bursluları dâhil, Güzel Sanatlar Enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılan değerlendirme ve/veya mülakat sınavından yüksek lisans için en az 65, sanatta yeterlik için en az 75 puan alarak başarılı bulunmaları gerekir. Bu adayların kabulüne ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü ya da yazılı/sözlü ve uygulamalı olarak iki bölüm halinde yapılır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı programlarda tez/eser metni çalışmasını tamamlayan öğrenci savunma sınavı öncesinde tez/eser metnini teslim ederken tez/eser metninden hazırlanmış bir yayını ve/veya sanat/tasarım çalışmasını tez/eser metni ile birlikte sunar. Bu yayının ve/veya sanat/tasarım çalışmasının türü ve niteliği ilgili enstitü tarafından belirlenir."

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.