21 Ekim 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31990

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/8/1990 tarihli ve 20602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.