18 Ekim 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31987

YÖNETMELİK

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından:

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN

KILAVUZLUĞU HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca Tarihi Alanda alan kılavuzu kimliğine sahip olanların kimliklerinin süresi sona erinceye kadar görev yapabilmelerine, kimliklerinin süresi sona erenlere ihtiyaç duyulması halinde yeniden alan kılavuzluğu kimliği verilmesine, yeni alan kılavuzlarının belirlenmesine, Tarihi Alanda görev yapacak alan kılavuzlarının çalışma esasları ve ücretleri ile eğitim, izleme, değerlendirme, denetleme ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 6546 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acenta: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda tanımlanan seyahat acentasını,

b) Alan kılavuzu: Başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Başkanlıkça düzenlenen kurs ve sınav sonucunda başarılı olan ve yetkilendirilen, ziyaretçilere Tarihi Alan ve Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgi veren gerçek kişiyi,

c) Alan kılavuzu adayı: Alan kılavuzu olarak eğitilmek üzere kursa katılan kişiyi,

ç) Alan kılavuzluğu bilgi sistemi: Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması, geliştirilmesi, izlenmesi ve Tarihi Alana gelen ziyaretçiler ile ilgili istatistiki bilgilerin elde edilmesi amacıyla Başkanlık tarafından elektronik ortamda hazırlanan sistemi,

d) Alan kılavuzluğu hizmeti: Tarihi Alanda, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacı ile bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan alan kılavuzları tarafından verilen hizmeti,

e) Alan Yönetimi ve Tanıtımı Grup Başkanlığı: 6546 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen görevleri yapmakla yükümlü Başkanlık hizmet birimini,

f) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

g) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ğ) Başkan: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanını,

h) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,

ı) Eğitici: Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapmak üzere Başkanlık tarafından belirlenen kişileri,

i) Gelişim semineri: Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla alan kılavuzlarına yönelik düzenlenen hizmet içi semineri,

j) Kanun: 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanunu,

k) Kaynak değerleri: Tarihi Alan sınırları dâhilinde kalan doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerini,

l) Kimlik kartı: Alan kılavuzluğu yapmaya hak kazanmış kişilere verilen kimliği,

m) Kurs: Alan kılavuzluğuna yönelik bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla belirli dönemlerde ilan edilerek düzenlenecek eğitim programını,

n) Paket tur: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan paket turu,

o) Tarihi Alan: 6546 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,

ö) Tur: Tarihi Alanın, tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticari faaliyeti,

p) Turist Rehberi: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununda tanımlanan turist rehberini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Alan Kılavuzluğu Kimlik Kartı Verilmesine İlişkin Esaslar

Alan kılavuzluğu kurslarının açılması

MADDE 4- (1) Başkanlık, Tarihi Alanda ihtiyaç duyulması halinde, kaynak değerlerinin korunması, tanıtılması, Tarihi Alana gelen ziyaretçilere gerekli bilgilerin verilmesi maksadı ile ziyaretçi yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri için yeni alan kılavuzu yetiştirilmesine yönelik kurslar düzenleyebilir.

(2) Tarihi Alanda yeni alan kılavuzlarına ihtiyaç olup olmadığı, tarihi alana gelen ziyaretçi yoğunluğu ve talepler dikkate alınarak Başkanlık tarafından bir rapor ile tespit edilir.

(3) Başkanlık tarafından hazırlanan rapor ve kurs açılmasına ilişkin teklif Bakanlığın onayına sunulur. Kurs açılmasına ilişkin teklifin Bakan tarafından onaylanması halinde kursun açılması ile ilgili iş ve işlemler Başkanlık tarafından yürütülür.

Kursların duyurulması

MADDE 5- (1) Kurs duyuruları en az otuz gün öncesinden Başkanlığın internet sayfasında yayımlanır.

(2) Duyurularda; açılacak kursa başvuru koşulları, kursa ilk defa katılacaklar için ihtiyaç duyulan alan kılavuzu sayısı, kursun tarihi, başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, süresi, yeri, ücreti, başvurusunun yapılacağı yer ile kursa başvuru için gerekli diğer belgelere yer verilir.

(3) Kart yenileme kursuna, kart geçerlilik süresi bitenler ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyanlar başvurabilir. Kursa katılacak aday sayısı öngörülemediği takdirde duyurularda alan kılavuzu sayısı belirtilmeyebilir.

Kurs başvuruları

MADDE 6- (1) Alan kılavuzluğu kursuna katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

ç) Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmamak.

d) Başvuru tarihi itibarıyla Çanakkale il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten mahkum olmamak.

f) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

g) Kamu görevlisi olmamak.

Kurs başvurusu için gerekli belgeler

MADDE 7- (1) Kurslara katılmak isteyenler;

a) Adli sicil kaydı,

b) T.C. kimlik kartı fotokopisi,

c) 4 adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı, noter tarafından tasdik edilmiş sureti veya Başkanlıkça onaylanmış sureti,

d) İkametgâh belgesi,

e) Duyuruda yayınlanan formatta müracaat formu,

ile birlikte duyurulan süre içerisinde Başkanlığa başvururlar.

(2) Kursa katılmak isteyenler varsa yabancı dil belgesi ve destekleyici diğer belgeleri de ekleyebilirler.

(3) Yabancı dilde hizmet vermek isteyen adayların, başvuru yılı içerisinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından hizmet vereceği yabancı dilde en az (C) düzeyinde puan aldığını gösteren veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denk kabul edilen bir belgeyi Başkanlığa ibraz etmeleri zorunludur.

(4) Başkanlık ihtiyaç duyması halinde başka belgeler de isteyebilir.

(5) Kurs başvurusu; ilanda belirtilen adrese şahsen elden yapılır, ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(6) Kursa katılmak üzere başvuruda bulunan aday adaylarının müracaat formları ve eki belgeler Başkanlıkta 5 yıl süre ile muhafaza edilir.

(7) Kursa kabul edilmeyenler ile yapılan sınavda başarılı olamayanların başvuru belgeleri arasında ibraz edilmiş olan öğrenim belgesi ile yabancı dil düzeyini gösterir belgenin aslı veya noter tarafından tasdik edilmiş suretleri ilgilisinin muhafaza süresi içerisinde Başkanlığa yazılı müracaatı ile iade edilebilir.

Ön inceleme komisyonu

MADDE 8- (1) Ön inceleme komisyonu, kurslara katılmak için müracaat eden adaylar ile kimlik kartının süresi dolan alan kılavuzlarının başvuru koşulları ile başvuru belgelerini incelemek üzere Başkanlık tarafından oluşturulur. Komisyon, müracaatların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlendirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir. 

(2) Ön inceleme komisyonu Başkanlık tarafından belirlenen biri komisyon başkanı olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. Komisyona ayrıca üç yedek üye seçilir.

(3) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

(4) Ön inceleme komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek kursa katılacak adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen veya belgesi eksik adayların başvurusu reddedilir. Aranılan nitelikleri taşıyan, belgelerini eksiksiz ibraz eden ve ilanda belirtilen sayıda aday tutanakla belirlenir ve Başkanlık tarafından internet sitesinde ilan edilir.

(5) Ön inceleme komisyonunun aldığı kararlara karşı yapılacak itirazlar, Başkanlık internet sitesinde duyuru yapıldığı günü takip eden 5 gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak yapılır. İtiraz süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter. Süresinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır.

Kursa kabul

MADDE 9- (1) Kursa katılmak üzere müracaat edenlerin başvuruları ve belgeleri 6 ncı maddedeki şartları taşıması ve 7 nci maddedeki belgelerin tamamlanması yönüyle Başkanlıkça oluşturulacak ön inceleme komisyonu tarafından incelenir. 6 ncı maddedeki şartları taşıyanlar ve 7 nci maddedeki belgeleri eksiksiz sunanlar kursa katılım hakkını elde eder. Kursa katılmaya hak kazananların listesi Başkanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(2) Kursa katılmaya hak kazandığı ilan edilenler, ilanda belirtilen süre içerisinde ve ilanda belirtilen banka hesabına Başkanlık tarafından belirlenen kurs katılım ücretini yatırmak zorundadırlar. Kurs katılım ücretini süresinde yatırmayanlar kursa katılım haklarını kaybederler. Kurs katılım ücreti her kurs dönemi için Başkanlıkça yeniden belirlenir.

(3) Kursun başlamasından sonra kursa katılmaya hak kazananlardan alınan katılım ücreti kursun iptal edilmesi dışında her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

(4) Başkanlık gerekçelerini belirtmek koşuluyla kurs süreci başlamadan ya da devam ederken kursu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda başvuru sahiplerine ödemiş oldukları kurs ücretleri iade edilir.

Eğitim programı

MADDE 10- (1) Kurslara yönelik eğitim programının içeriği, süresi, eğitimde görev alacak eğiticilerin kimler olacağı, kurs ücretleri ile benzer diğer konular Başkanlık tarafından belirlenir. Başkanlık bu hususlarda üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları ve uzman kişiler ile işbirliği yapabilir, hizmet satın alabilir. Başkanlık personeli de bu eğitimlerde görevlendirilebilir. Başkanlık personelinin eğitimlerde görevlendirilmesi halinde ayrıca ücret ödenmez.

(2) Eğitime katılacak alan kılavuzu adaylarının derslere devam etmeleri zorunludur.

(3) Alan kılavuzu adaylarına verilen kurslarla ilgili eğitim içerikleri Başkanlık tarafından yazılı, görsel veya işitsel metotlar ile raporlanarak kayıt altına alınır.

Sınav Komisyonu

MADDE 11- (1) Sınav Komisyonu, yazılı ve sözlü sınavları yapmak üzere Başkanlık tarafından oluşturulur. Sınav komisyonu Başkanlık tarafından belirlenen biri komisyon başkanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Komisyonun iki üyesi kurs programında görev alan eğiticilerden, üçü Başkanlık personelinden teşekkül eder. Ayrıca biri eğitici, biri Başkanlık personeli olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(2) Sınavın yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması komisyon tarafından yapılır.

(3) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların Başkanlık internet sitesinde duyurulduğu günü takip eden 5 gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak yapılır. İtiraz süresinin son gününün resmî tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter. Süresinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır.

(4) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

(5) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetlerini Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı yürütür.

Sınavın yapılması, puan ve başarı sıralamasının belirlenmesi

MADDE 12- (1) Kurs süresinin bitiminde alan kılavuzu adaylarının başarı durumlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı bir sınav yapılır.

(2) Alan kılavuzu adayları; kursta verilen bilgilere yönelik 100 puan üzerinden yazılı ölçme sınavına tabi tutulurlar. Yazılı sınavda 60 puanın altında kalanlar sözlü sınava katılamazlar.

(3) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, Alanla ilgili bilgilerin doğru aktarılması, ziyaretçilerin doğru yönlendirilmesi, ziyaret programının planlanması ve uygulanması, temsil kabiliyeti ve davranışları, ifade yeteneği ve muhakeme gücü konularını ölçen ve Tarihi Alan bilgisini temel alan 100 puan üzerinden sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavdan 60 puanın altında kalanlar yazılı ve sözlü sınav ortalamasına bakılmaksızın elenir.

(4) Adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı sınav ve sözlü sınavdan alacakları puanların ortalaması 70 ve üzeri puan olmalıdır.

(5) Puanı en yüksek olandan başlamak üzere 5 inci maddeye göre ilan edilen alan kılavuzu sayısı kadar aday asıl kazanan olarak belirlenir. Komisyon ayrıca asıl kazanan sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir. Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek kazanan listesi Başkanın onayı ile kesinleşir ve Başkanlığın web sitesinden duyurulur.

(6) Kart yenileme kursu sonucunda yapılacak sınavlarda ise yedek aday belirlenmez. Nihai başarı listesi Başkanın onayı ile kesinleşir ve Başkanlığın web sitesinden duyurulur.

(7) Asıl adayların ve kart yenileme kursu sonucu başarılı olanların sonuç ilanını takip eden 20 gün içerisinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuyla beraber alan kılavuzu kimliğini teslim almak üzere Başkanlığa müracaat etmeleri gerekir. Süresi içinde sağlık raporunu Başkanlığa iletmeyen ve kartını almak üzere müracaat etmeyenlerin yerlerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar çağrılır.

(8) Yedek adayların hakları ilan tarihini takip eden 1 ay için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Kimlik kartlarının hazırlanması

MADDE 13- (1) Sınav sonucunda başarılı olan alan kılavuzu adaylarının listesinin Başkan tarafından onaylanmasını takiben başarılı olan her bir alan kılavuzu için alan kılavuzluğu kimlik kartı düzenlenir.  Kimlikler her yıl farklı renk veya tasarımlarda olmak üzere Başkanlık tarafından yenilenir.

(2) Alan kılavuzluğu kimliği almaya hak kazananların bilgi, belge ve ilgili diğer evrakları Başkanlık tarafından kaydedilerek kişi özlük dosyasında saklanır.

Kimlik kartlarının geçerlilik süresi ve iptali

MADDE 14- (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavın geçerlilik süresi beş yıldır. Yapılan sınav sonucunda Başkanlık tarafından verilen kimlik kartının geçerlilik süresi de beş yıldır.

(2) Alan kılavuzlarından kursa kabul şartlarını taşıyan ve kimlik kartının geçerlilik süresi sona erenler yukarıda belirtilen hükümler kapsamında kart yenileme kursuna tabi tutularak sınava alınır ve başarılı bulunanlara yeni alan kılavuzu kimlik kartı verilir.

(3)  Alan kılavuzlarına verilen kimlik kartları sadece Tarihi Alandaki kılavuzluk hizmeti için geçerlidir. Başka maksatla veya başka alanda kullanılamaz.

(4) Kimlik kartının kaybolması durumunda; yerel bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı belgesi ve yeni kimlik kartı bedelinin ödendiğine dair dekontun başvuru dilekçesi ekinde Başkanlığa ibrazı ile ilgilisine yeni kart verilir.

Kimlik kartlarının güncellenmesi

MADDE 15- (1) Kimlik kartları her takvim yılı için farklı renk veya tasarımlar kullanılmak üzere Başkanlık tarafından Ocak ayında yenilenir.

(2) Başkanlık tarafından belirlenecek kart yenileme ücreti her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla arttırılarak, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Başkanlık tarafından ilan edilir.

(3) Yenilenen kimlik kartları, takvim yılının başından başlayarak sadece bir takvim yılı için Alan Kılavuzluğu hizmetinde kullanılır.

(4) Kimlik kartının 3 yıl üst üste yenilenmemesi halinde alan kılavuzluğu kimliği iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alan Kılavuzlarının Çalışma Esasları ve Ücretlendirme

Çalışma esasları ve disiplin cezaları

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren alan kılavuzları Tarihi Alan sınırları dışında görev yapamazlar. Kimlik kartlarını başka bir amaç için kullanamazlar.

(2) Alan kılavuzları, ziyaretçileri aldıkları ilk noktada genel bir bilgilendirme yapar, bu kapsamda Tarihi Alanı ve Başkanlığı kısaca tanıtır, Başkanlık tarafından dağıtımı talep edilen tanıtım materyalleri dağıtılır ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verir.

(3) Alan kılavuzu, etkinlik sırasında kendisine gerekli olabilecek malzeme, alet, donanım, kıyafet, ilkyardım çantası ve benzeri malzemeleri yanında bulundurmak zorundadır.

(4) Tarihi Alandaki alan kılavuzluğu hizmetleri, uygulamaları ve sonuçlarından alan kılavuzları Başkanlığa karşı doğrudan sorumludur.

(5) Alan kılavuzları çalışmaları süresince Başkanlık tarafından öngörülen kılık ve kıyafetle görev yaparlar. Alan kılavuzlarının hizmetleri süresince bu kıyafetleri kullanması Başkanlık tarafından izlenir. Alan kılavuzlarının giyecekleri kılık ve kıyafetler Başkanlık tarafından belirlenir ve tasarlanır.

(6) Alan kılavuzları, Başkanlıkça belirlenen kılık ve kıyafeti görev alanları ve görev süreleri haricinde üzerlerinde taşıyamazlar.

(7) Alan kılavuzları görevleri esnasında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dışında da Bakanlık ve Başkanlık tarafından yayımlanan tebliğ, tamim ve talimatlara uymak zorundadır. Başkanlık tarafından hizmeti talep edilen alan kılavuzu, Başkanlığın bu talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Mazereti Başkanlıkça kabul edilmeyen alan kılavuzları hakkında 16 ncı maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen disiplin hükümleri uygulanır. Başkanlık bu talebi bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere her bir alan kılavuzu için isteyebilir. Alan kılavuzları Tarihi Alanın manevi değerleri ile verilen hizmetin onur ve itibarıyla bağdaşmayan herhangi bir faaliyet veya eylemde bulunamaz.

(8) Alan kılavuzu, etkinlik sırasında Tarihi Alanın kaynak değerlerini ve biyolojik çeşitliliğini tehdit edecek davranışları önlemek zorundadır. Alan kılavuzu ve ziyaretçiler tarafından etkinlik sırasında doğaya ve Tarihi Alana zarar verecek hiçbir davranışta bulunulamaz. Tarihi Alandan kültür ve tabiat varlığı, yaban hayvanı, bitki, çiçek, fidan, çiçek soğanı, meyve, dal, kök, taş, toprak, kalıntı ve benzeri materyal toplanamaz ve çıkartılamaz. Alan kılavuzları kendisinin önderlik ettiği ziyaretçiler de dâhil olmak üzere Tarihi Alana zarar verici tüm olumsuzlukları mümkünse önlemeye, mümkün değil ise olumsuzluğa sebep olan kişiler hakkında gerekli rapor veya tutanakları düzenleyerek derhal kolluk kuvvetlerine ve Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(9) Alan kılavuzları çalışmaları sırasında kimliklerini göğüs hizasında gözle görülür bir şekilde taşımak zorundadır.

(10) Alan kılavuzları, Tarihi Alan içindeki lokanta, satış stantları, müze ve benzeri yerleri işletenlerden komisyon alamaz veya ziyaretçileri doğrudan ilgili tesise yönlendirip menfaat ilişkisi kuramaz.

(11) Alan kılavuzları alanın kaynak değerlerini doğru anlatmak, ziyaretçileri doğru bilgilendirmek zorundadır. Ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla alan kılavuzlarınca kullanılacak tanıtıcı ve yönlendirici kitap, broşür, afiş, harita ve benzeri bilgilendirici materyaller Başkanlık tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Başkanlık tarafından hazırlanan/hazırlatılanların veya uygun görülenlerin dışında materyal kullanılması yasaktır.

(12) Alan kılavuzlarının çalışmaları sırasında çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle anlatım yapmaları, ses sistemi, megafon ve benzeri aletleri kullanarak bilgilendirme hizmeti vermeleri yasaktır.

(13)  Ziyaretçi ve etkinlik düzenleyen acentaların karşılanması için Başkanlık tarafından belirlenen yerler dışında bekleme yapılması, Tarihi Alandaki ziyaretçi guruplarının ziyaretin engellenmesi sonucu doğuracak fiilerde bulunulması yasaktır.

(14) Alan kılavuzları Tarihi Alan içinde tanıtımlarına yönelik afiş ve pankart asamaz, reklam panosu yapamaz, el ilanı ve broşür dağıtamazlar. Tanıtım, reklam, broşür, ilan ve afişleri ile profesyonel kartvizitlerinde Başkanlığın kurumsal logosunu ve adını kullanamazlar.

(15) Alan kılavuzları, katılacakları her türlü tur ve etkinlikle ilgili verileri Başkanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlığa iletmek zorundadır.

(16) Alan kılavuzları sundukları hizmet karşılığı, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında ücret talep edemez, hizmet alan taraf ile müştereken imzalanmış hizmet sözleşmesini yapmadan hizmet ifa edemez.

(17) Alan kılavuzları herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar. Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar.

(18) İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci ve on altıncı fıkralarda belirtilen düzenlemelere aykırı hareket ettiği Başkanlıkça tespit edilenler yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarıya rağmen aykırılığa devam ettiği tespit edilenlerin kimlik kartlarına Başkanlıkça üç ay süre ile el konulur. Bu fıkralarda sayılan düzenlemelere 3 üncü kez aykırı hareket ettiği tespit edilenlerin ise kimlik kartları iptal edilir ve bu kişilere yeniden kimlik kartı verilmez.

(19) Birinci, onuncu ve on yedinci fıkralarda belirtilen düzenlemelere aykırı hareket ettiği Başkanlıkça tespit edilenler yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarıya rağmen aykırılığa devam ettiği tespit edilenlerin kimlik kartları iptal edilir ve bu kişilere yeniden kimlik kartı verilmez.

(20) Bu madde kapsamında kimlik kartları iptal edilenler yeni alan kılavuzluğu kimliği verilmesi için açılan kurslara da kabul edilmezler.

Alan kılavuzluğu bilgi sistemi

MADDE 17- (1) Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması, geliştirilmesi, izlenmesi ve Tarihi Alana gelen ziyaretçiler ile ilgili istatistiki bilgilerin elde edilmesi amacıyla Başkanlık tarafından alan kılavuzluğu bilgi sistemi oluşturulur.

(2) Tarihi Alanda hizmet veren alan kılavuzları katılacakları her tur ve etkinlikle ilgili bilgileri ve ziyaretçilere dair istatistikleri Başkanlığa bildirir. Başkanlık; verileri, ziyaretçi istatistiklerini tutar ve alan kılavuzlarına dair iş ve işlem sayısını gösterir listeyi takip eder. Bu maddeye aykırı davranan alan kılavuzları hakkında 16 ncı maddenin on dokuzuncu fıkrasına göre işlem yapılır.

(3) Alan kılavuzluğu hizmetine ihtiyaç duyanlar, Başkanlık web sitesinde yayımlanacak olan ve güncel alan kılavuzu listesi aracılığıyla hizmet almak istedikleri alan kılavuzunu seçebilirler.

(4) Başkanlık, alan kılavuzlarına yönelik kimlik kontrolü ile alan kılavuzluğu hizmetinin belirlenen çalışma usul ve esaslarına uygunluğunun denetimi hususlarında yetkilidir. Alan kılavuzları, Başkanlığın yapacağı izleme ve istatistik çalışmalarına yönelik talimatlara uymak zorundadır.

Ücretlendirme

MADDE 18- (1) Alan kılavuzlarının taban ücret tarifesi, Alan Yönetimi ve Tanıtımı Grup Başkanlığının teklifi üzerine Başkanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir. Taban ücret tarifesi her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Başkanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(2) Alan kılavuzları, yazılı sözleşme yapmaksızın ve taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında alan kılavuzluğu hizmeti sunamazlar.

(3) Tarihi Alana gelen ziyaretçi alan kılavuzu hizmeti aldığı andan itibaren saate bağlı olmaksızın bir günlük alan kılavuzu ücretini ödemekle yükümlüdür..

(4) Alan kılavuzluğu hizmeti Tarihi Alanda alan kılavuzları tarafından serbest meslek erbabı veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak icra edilebilir.

(5) Acentaya bağlı çalışan alan kılavuzlarının 16 ncı maddeye göre yapacakları yazılı sözleşme acenta ile yapılır.

(6) Acentalar, kendilerine bağlı çalışan alan kılavuzlarına ilişkin işe başlama ve ayrılma hallerini derhal ve bunlara ilişkin bilgi ve belgeleri her istendiğinde Başkanlığa bildirir.

(7) Alan kılavuzları verecekleri hizmetin içeriğini gösterir tur programını, hizmet karşılığı belirlenen ücreti ve turla ilgili detayları ihtiva eden, hizmet alan taraf ile müştereken imzalanmış yazılı sözleşmeyi yapmak zorundadır. Talep edilmesi durumunda sözleşmenin bir örneği Başkanlığa ibraz edilir.

(8) 6546 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yabancı dilde hizmet veren alan kılavuzları için taban ücret tarifesinde belirlenen ücret geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme, Değerlendirme ve Denetleme

İzleme ve değerlendirme

MADDE 19- (1) Alan kılavuzlarının izlenmesinden Başkanlık sorumludur.

(2) Alan kılavuzlarının katıldığı tur ve etkinlikler Başkanlık tarafından alan kılavuzluğu bilgi sistemi üzerinden raporlanarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alan kılavuzlarının eksiklikleri, eğitim ihtiyaçları ve benzeri boşluklar tanımlanarak bu eksikliklerin tamamlanması için Başkanlık gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

(3) Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde Başkanlık tarafından gelişim seminerleri düzenlenebilir. Başkanlık seminerlere katılım koşullarını belirleyerek seminerden en az 7 gün önce web sitesinde duyurur. Seminer ve eğitim faaliyetinin içeriğine göre katılım zorunluluğu bulunup bulunmadığı duyuruda açıkça belirtilir.

(4) Seminerde zorunlu katılım şartı aranıyorsa, katılımına engel teşkil eden sağlık raporu veya Başkanlık tarafından kabul edilecek geçerli bir mazereti olduğunu belgelemeksizin gelişim seminerine katılmayan alan kılavuzları hakkında 16 ncı maddenin on sekizinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(5) Başkanlık tarafından başarılı olduğu tespit edilen alan kılavuzları, alan kılavuzluğu eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirilebilir.

Denetleme

MADDE 20- (1) Başkanlık, alan kılavuzlarının görevlerini bu Yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadığı konusunda denetleme yetkisine sahiptir. Başkanlık bu denetleme yetkisini görevlendireceği personel eliyle yürütür.

Disiplin Kurulu

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarının uygulanmasına dair gerekli araştırma, soruşturma, inceleme ve karar işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Başkanlık tarafından bir disiplin kurulu oluşturulur. Kurul, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Başkanlık personeli arasından seçilen 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.  Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar Başkanın onayı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 22- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Başkanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 26/3/2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı yürütür.