18 Ekim 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31987

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YUMURTACI TAVUKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ

STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/11/2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“ğ) Yetkili otorite: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2025” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2023” ibaresi “1/1/2026” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.