17 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31986

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitülere bağlı anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülere bağlı anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim/sanat dalını,

e) Bilim/sanat dalı başkanı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim/sanat dalının başkanını,

f) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ğ) Enstitü: İnönü Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasaat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Eşdeğer yabancı dil sınavları: YÖK tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi: Bir lisansüstü dersin kredi değerini,

l) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

m) Ortak lisansüstü eğitim programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencisini,

o) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,

ö) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

s) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

u) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri öğrenci kontenjanlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dalında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(2) YÖK kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 6- (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde, mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 60 olarak kabul edilir ve bu puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

(2) Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların sıralaması, adayın ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların arasında yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili anabilim/anasanat veya bilim/sanat dalı; yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından birinin veya birkaçının yapılmasını öngörebilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav tarihleri, jürinin tespiti ve değerlendirme ile ilgili diğer işlemler anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bu kapsamda başvuru değerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

a) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı 50 puanın üstünde olan adayların sıralaması yapılır.

b) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

c) Bilim/mülakat sınavı yapılması durumunda, sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak değerlendirmelerde yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, bu kısımdan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

(5) Tezli yüksek lisans eğitimini kısmen veya tamamen yabancı dille yapan anabilim dallarında, adayların bir yüksek lisans programına kabul edilmeleri için YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavına girmiş olmaları gerekir. Bu sınavlarda alınması gereken asgari puan ve koşullar ile diğer esaslar enstitü kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için adayların eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, bu kısımdan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(7) Üniversitenin lisans programlarını birincilikle bitiren adayların, mezun oldukları lisans programlarında ilan edilen birincilik kontenjanlarına başvurabilmeleri için başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde mezun olmaları ve başvurdukları program için gerekli olan asgari koşulları sağlamaları gerekir. Bu fıkra kapsamında, ilan edilen programa birden fazla adayın başvurması halinde bu adayların sıralaması lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayların lisans not ortalamalarının eşit olması halinde, ALES notu yüksek olan aday tercih edilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayların sıralamaları lisans not ortalamasına göre yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde lisans not ortalamasına ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili diğer işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bu durumda lisans not ortalamasının %60’ı, sınav notunun %40’ı toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen lisans not ortalamasının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uygulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şartlar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

(9) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 8- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sistemde 65’in altında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler en erken üçüncü dönemin sonunda mezun olabilir.

Dersler

MADDE 9- (1) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Öğrenci farklı anabilim/anasanat dallarından veya yurt içinde ve yurt dışında farklı enstitülerden ders alabilir. Ancak bu kapsamda alınan ders sayısı iki dersi geçemez. Öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

(4) Anabilim dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının yarısını geçemez.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

Tez danışmanı atanması

MADDE 10- (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanının aynı anabilim dalında atanması ancak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından gerekçeleri belirtilerek önerilmesi ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde yapılabilir.

(3) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Danışmanın önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisizdir. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

(4) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

(5) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona erer. Kaydını yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

(6) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin istemeleri halinde tez döneminde olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 11- (1) Öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans programı öğrencisi, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini en erken üçüncü dönemin sonunda jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme kararı verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte tezi anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün içinde, en geç ise bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ikinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen süreci takip ederek en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Diploma

MADDE 12- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programları yüz yüze ve uzaktan olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 14- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 15- (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

b) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısımdan oluşur. Teorik dersler uzaktan eşzamanlı veya eş zamansız olarak yapılır.

c) Uzaktan eğitim, tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı derslerin teorik kısmı uzaktan eşzamanlı olarak yapılır. Uygulama kısmı ise anabilim dalı kurulunca belirlenerek yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alanlarında ilgili öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.

(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders başarı notu, ara sınav ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan sınavın internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılması esastır. Yılsonu sınavları ise gözetim altında yapılır.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %30, yılsonu sınavının etkisi %70’tir. Uzaktan öğretim programlarında ise ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %20, yılsonu sınavının etkisi %80’dir. Dersten başarılı sayılabilmek için yılsonu sınavından en az 65 puan alınması, ara sınav ve yılsonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Teorik ve uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda ders tekrarı yapılır.

Dönem projesi

MADDE 16- (1) Kredisiz olan dönem projesine ikinci yarıyılın başında kayıt yaptırılır ve ilgili yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir.

(2) Rapor, biri danışman olmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar ve dönem projesinin kabul edilmesi halinde ilgili enstitünün dönem projesi hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış dönem projesi anabilim/anasanat dalı başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(3) Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile devam eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

Danışman atanması

MADDE 17- (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu anabilim/anasanat dalına bildirilir. Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona erer. Öğrencinin kaydını yenilemesi halinde kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

Diploma

MADDE 18- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrencinin mezuniyet tarihi, enstitü yönetim kurulunun mezuniyetine karar verdiği tarihtir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitece tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 19- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru ve kabul

MADDE 20- (1) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir ve bu puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların sıralaması, ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla yapılır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

d) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanların doktora programına başvurabilmeleri için ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 60 puana sahip olmaları gerekir. Bu kapsamda başvuran adayların sıralaması ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ve mezuniyet not ortalamasının %30’u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla yapılır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

e) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen adayların sıralaması ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile lisans not ortalamasının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşulu ile yapılır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

g) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan diş hekimliği fakülteleri mezunlarının; DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puan almış olmaları veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

ğ) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların sıralaması TUS veya DUS temel puanının veya ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile mezuniyet not ortalamasının %30'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla yapılır. Eşitlik durumunda ilgisine göre TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil puanı toplamı ya da ALES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

h) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki doktora programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları; ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olan adaylar sıralamaya dâhil edilmez. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilir.

ı) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde, diş hekimliği programlarında ise zorunlu olarak, bu fıkrada belirtilen ilgisine göre ALES, TUS, DUS, YDS ve mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılır. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav tarihleri, jürinin tespiti ve değerlendirme ile ilgili diğer işlemler anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sınav notunun %20’sinin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olan adaylar sıralamaya dâhil edilmez. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir. Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır. Bilim ve/veya mülakat sınavı yapılması durumunda, bu sınavlardan birine girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

Süre

MADDE 21- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli, zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerleri başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

Dersler

MADDE 22- (1) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile farklı anabilim/anasanat dallarından, farklı enstitülerden ve üniversitelerden ders alınabilir. Bu durumda yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitimi esnasında alınmamış ise, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

(3) Anabilim dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, zorunlu kredi miktarının yarısını geçemez.

(4) Doktora programlarında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans dersleri arasından seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Seminerler

MADDE 23- (1) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Danışmanın önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir.

(2) Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

(3) Seminer çalışması kredisizdir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 24- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanının aynı anabilim dalında atanması ancak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından gerekçeleri belirtilerek önerilmesi ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde yapılabilir.

(3) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

(4) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin istemeleri halinde tez döneminde olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 25- (1) Yeterlik sınavı, zorunlu derslerini, kredilerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavında yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not doktora derslerindeki başarı notudur. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 26- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 27- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. İlk tez izleme komitesi toplantısı, en erken, tez önerisinin kabulünden üç ay sonra yapılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez, aralıklı olarak üç kez süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen ya da tez önerisini vermeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez izleme komite toplantı tarihi en az bir ay önce anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Tez gelişme raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 28- (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin ve intihal yazılım programı raporunun, kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yirmi gün, en geç ise bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Teze ilişkin intihal yazılım programı raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması ve en az ikisinde başarılı olunması gerekir. Öğrencinin en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması doktora tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için anabilim dalı başkanlığınca belirlenen rotasyonlardan en az dördünü yapmaları zorunludur.

(7) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim/anasanat dalından olmak üzere, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulunmaması durumunda en yakın anabilim/anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak tez jürisi dışındaki katılımcılar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 21 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 29- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Müdür ve Rektör imzasını taşıyan doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 30- (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Bu Yönetmeliğin 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddeleri sanatta yeterlik programında da uygulanır.

Başvuru ve kabul

MADDE 31- (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puan almış olması gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(4) Adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricindekiler için ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %10’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %30’unun toplamına göre yapılır.

c) Programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun 100 puan üzerinden en az 50 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanı yüksek olana öncelik verilir.

Süre

MADDE 32- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 33- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez danışmanı, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 34- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte, danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile yedi adet taslak tezi ve intihal programından alınan orijinallik raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yirmi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

(6) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 32 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 35- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamaya Yönelik Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 36- (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları ve diğer hususlar eğitim-öğretim döneminin başında Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe ilan edilir.

(2) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen anabilim/anasanat dallarında, enstitülerin öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme durumuna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği takdirde başvuru değerlendirme tarihi itibarıyla 8 inci maddede belirtilen sürenin dolmamış olması kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getirmek zorundadır.

(5) Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez çalışmasına devam edemez; yeterlik ve tez savunma sınavına giremez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 37- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve on sekiz krediyi geçemez. Açılacak hazırlık programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu durum, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Lisans düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri, yüksek lisans düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrencinin talebi halinde kendisine bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin ortalamasına katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 38- (1) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim yarıyılı başında enstitü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, bir yıl süreyle yabancı diller yüksekokulunda, anabilim/anasanat dalının uygun gördüğü yabancı dilde hazırlık eğitimi alabilirler. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 39- (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:

a) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS değeri de ayrıca belirlenir.

b) Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.

c) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü dersi verebilir. Ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı dörde çıkarılabilir. Bu hesaplamaya tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dâhil edilmez.

ç) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış bir öğrenci için uzmanlık alan, teze hazırlık ve tez yönetimi dersleri açılır. Uzmanlık alan dersi, teze hazırlık dersi ve tez yönetimi dersinin alınmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 40- (1) Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi esasları şunlardır:

a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Sınavların yapılmasına, değerlendirmeye ve sınavlarla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin ise %80'ine devam etmiş olması gerekir.

c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zamanlarda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için en az 65 ve doktora için en az 75 puandır. Ara sınavın başarı notuna katkısı %30’dur. Başarı notu yüksek lisans için en düşük 65, doktora için en düşük 75'tir.

ç) İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girmeyen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 41- (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

Not Aralıkları            Harf Notu            Dörtlük Sistem            Anlamı            Öğrenim Tipi

   95-100                          A1                          4,00                    Başarılı            Yüksek Lisans/Doktora

   90-94                            A2                          3,75                    Başarılı            Yüksek Lisans/Doktora

   85-89                            A3                          3,50                    Başarılı            Yüksek Lisans/Doktora

   80-84                            B1                          3,25                    Başarılı            Yüksek Lisans/Doktora

   75-79                            B2                          3,00                    Başarılı            Doktora için en düşük başarı notu

   70-74                            B3                          2,75                    Başarılı            Yüksek Lisans

   65-69                            C1                          2,50                    Başarılı            Yüksek Lisans İçin en düşük başarı notu

   60 ve altı                       D1                          1,75                    Geçmez           Yüksek Lisans/Doktora

   0-0     GR            Sınava Girmedi             Geçmez                  Yüksek Lisans/Doktora

   0-0     F2                      0,00                     Başarısız                 Yüksek Lisans/Doktora

   0-0     F3                      0,00                     Devamsız                Yüksek Lisans/Doktora

   0-0                            -                         Başarılı                  Yüksek Lisans/Doktora

Ders tekrarı

MADDE 42- (1) Başarısız olunan zorunlu dersler ve seminer tekrarlanır. Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim kurulunca onaylanan başka dersi/dersleri alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 43- (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bulunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunmadığını değerlendirmek üzere itirazı dersin öğretim üyesine bildirir. İlgili öğretim üyesi değerlendirme sonucunu enstitü yönetim kuruluna on beş gün içerisinde sunar. Değişikliği enstitü yönetim kurulu karara bağlar.

Mazeret sınavı

MADDE 44- (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmî yataklı tedavi kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği ara sınavlar için ilgili enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki durumların geçerli bir mazeret kabul edilip edilmeyeceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.

Disiplin

MADDE 45- (1) Enstitülerin ilgili programlarına kayıtlı öğrencilere ilişkin disiplin konularında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci değişimi

MADDE 46- (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde, öğrencilerin talebi ve ilgili kurulların kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde ilgili enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencilerin tez danışmanlarının nezaretinde uygulanacak öğrenci değişimi programı, ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 47- (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında kayıtlı öğrencinin yatay geçiş yoluyla kabul edilebilmesi için öğrencinin;

a) Kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olması,

b) Kayıtlı bulunduğu derslerin tümünü başarmış olması,

c) Not ortalamasının tam notun en az %80’i olması,

ç) Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans ve doktora programında ders alma aşamasında olması ve bu durumu belgelendirmesi,

d) Bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü programlara başvuru ve kabul şartlarına sahip olması, bu şartlara ilişkin belgeleri sunması ve yatay geçiş için başvuru yaptığı dönemde ilgili anabilim/anasanat dalının öğrenci alım ilanında belirtilen programın giriş ön koşullarını sağlaması,

gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.

(4) Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması akademik not ortalamasının %30’u, ALES puanın %60’ı ve yabancı dil puanın %10’unun toplamına göre yapılır. Yerleştirmede puanların eşit olması halinde ALES puanı yüksek olana öncelik verilir.

(5) Yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programına kaydı yapılan öğrencinin muafiyet ve intibak işlemleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ve diğer hükümler

MADDE 48- (1) Kayıt dondurma, özel öğrenci, muafiyet ve intibak, danışmanda aranan nitelikler, yurt dışı kontenjanlarda lisansüstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49- (1) 30/10/2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikle belirlenmiş süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.