16 Ekim 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31985

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı İstanbul Devlet Konservatuvarı dışındaki fakülteler, Rektörlüğe bağlı akademik birimler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı İstanbul Devlet Konservatuvarı dışındaki fakülteler, Rektörlüğe bağlı akademik birimler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans öğretim programlarına öğrenci kabulü, kayıt esasları, ilişik kesme, öğretimle ilgili esaslar, öğrenci yükümlülükleri, başarının ölçülmesi, sınavlar ve diğer işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilere öğretim ve ders alma işlemleri gibi Üniversite öğretim programlarıyla ilgili sorunlar konusunda yardımcı olmak, akademik gelişimine yönelik danışmanlık ve yönlendirme yapmak amacıyla görevlendirilmiş öğretim elemanını,

b) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki akademik dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt, sınav tarihleri ve benzeri tarihleri içeren Senato tarafından onaylanan çizelgeyi,

c) AKTS kredisi: Yükseköğretim Kurulu Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde hesaplanan ve yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,

ç) Birim: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı akademik birimleri,

d) Bölüm başkanı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı akademik birimlerdeki bölümlerin başkanlarını,

e) ÇAP: Çift ana dal programını,

f) Değişim programı: Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında yapılan değişim programlarını,

g) Dekan: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve bunların ifade edildiği diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı öğreniminin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilen ve herhangi bir değer yargısı, denklik veya tanıma ifadesi taşımayan belgeyi,

h) DNO: Dönem akademik not ortalamasını,

ı) GNO: Genel akademik not ortalamasını,

i) İlgili bölüm kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı bölümlerin kurulunu,

j) İlgili kurul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

k) İlgili yönetim kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

l) Müdür: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü,

m) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin programlarında kayıtlı öğrencilere ilişkin işlemlerin yürütüldüğü idari birimi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

p) Üniversite (MSGSÜ): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

s) Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıt Esasları ve İlişik Kesme

Öğrenci kabulü

MADDE 5- (1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans düzeyindeki öğretim programlarına, programların özelliklerine göre aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamaları halinde öğrenci kabul edilir:

a) ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına merkezi giriş sınavları sonucuna göre yerleştirilmiş olmak.

b) Senato tarafından belirlenen yükseköğretim kurumlarına merkezi giriş sınavları sonucundan en az istenen puanı almış ve ön kayıt yaptırmış olarak yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen öğretim programlarında Senato tarafından belirlenen koşulları yerine getirerek açılan sınavlarda başarılı olmak.

c) Kurumlar arası yatay geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş olmak.

ç) Lisans programlarına dikey geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş olmak.

d) Kurum içi programlar arası yatay geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğreniminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci kontenjan ve niteliklerinin belirlenmesi

MADDE 6- (1) Öğrenci alınacak öğretim programlarının kontenjanları; ilgili kurulların görüşü alınarak, Senatonun kararı ile YÖK tarafından belirlenir.

(2) Yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen öğretim programlarının özelliklerine göre açılacak yetenek sınavlarının niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin usul ve esaslar ilgili bölüm kurulunun gerekçeli görüşü, ilgili kurul kararının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen kılavuza göre düzenlenir.

Kayıt işlemleri ve kesin kayıt

MADDE 7- (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM ve Senato tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölüm ve programlarda ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgelere ek olarak yetenek sınavı kılavuzunda belirtilen belge ve bilgiler de isteyebilir.

(2) Ön lisans veya lisans programlarına yerleştirilen veya yetenek sınavları sonuçlarına göre kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen ilgili tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 (3) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini şahsen yapar. Adaylar Senatonun belirlediği istisnai durumlarda, belirledikleri vekillerince de kayıt işlemlerini yaptırabilir.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı ibraz edilerek onaylı sureti kabul edilir.

(5) Adayların YÖK tarafından belirlenen internet adresinden elektronik olarak kayıt yaptırmaları halinde kayıt için istenen belgelerin asıllarını, öğretim dönemi başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.

(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan ilgili süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal işlem başlatılır.

Öğrenci kurumsal e-posta adresi

MADDE 8- (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından bir kurumsal e-posta adresi verilir. Üniversite tarafından yapılan tüm bildirimlerde bu kurumsal e-posta adresi esas alınır.

(2) Öğrenci, kurumsal e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu kurumsal e-posta adresine gönderilen tüm bildirimler öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin kurumsal e-posta adresleri iptal edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 9- (1) Üniversitenin öğrenciye yapmış olduğu bildirimler;

a) Öğrencinin kayıt sırasında bildirdiği ikamet adresine yazılı olarak,

b) Üniversite tarafından verilen kurumsal e-posta adresine ileti olarak,

c) Üniversitenin kurumsal ana sayfasında duyuru olarak,

ilan edilebilir.

(2) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler, bildirime esas alınacak ikamet adresi veya telefon numarasındaki değişiklikleri yedi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. İletişim bilgileri değiştiği halde bunun usulünce bildirilmemesinden kaynaklanan sorunlardan öğrenci sorumludur.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 10- (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında öğrencinin adı soyadı, öğrenci numarası ve bağlı olduğu program bilgileri yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır. Kimlik kartının zayi edilmesi, fiziki işlevini yitirmesi ya da yenilenmesinin istenildiği durumlarda, yeni kimlik kartı çıkarma işlemleri ilgili yönergeye göre yürütülür.

Yatay, dikey, kurum içi ve kurum dışı geçişler

MADDE 11- (1) Üniversitede yürütülen öğretim programlarına kurum içinden, yurt içindeki veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının eşdeğer diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin yapacağı yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversitenin yetenek sınavları ile öğrenci kabul eden bölümleri haricindeki diğer lisans programlarına dikey geçişleri, Senato kararı ile belirlenen kontenjanlar dâhilinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümlere dikey geçiş ile öğrenci alımı dikey geçiş sınavı kapsamında belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır.

(4) Yatay geçişlere ait kontenjanlar, intibak koşulları ile geçiş usul ve esasları, ilgili bölüm kurullarının yazılı önerilerine dayanılarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafından kararlaştırılır.

(5) Dikey geçişlerde alınacak öğrencilere ilişkin usul ve esaslar, ilgili bölüm kurullarının yazılı önerilerine dayanılarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafından kararlaştırılır.

(6) Kurum içi programlar arasındaki geçişlere ilişkin hususlar, ilgili bölüm kurullarının önerilerine dayanılarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafından kararlaştırılır.

Özel öğrenci

MADDE 12- (1) Özel öğrenci, yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarına kayıtlı öğrencisi iken Üniversitenin eşdeğer diploma programı düzeyindeki ön lisans veya lisans programlarından derse kayıt olmak isteyen öğrenci ile Üniversiteye bağlı akademik birimlerin ön lisans veya lisans programlarına kayıtlı olup diğer bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer diploma programı düzeyindeki ön lisans veya lisans programlarından derse kayıt olmak isteyen öğrencidir.

(2) Özel öğrenci, Üniversitede bir akademik dönemde en çok iki ders alabilir ve bu derslerin gereklerini yerine getirir. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

(3) Üniversiteye bağlı akademik birimlerin ön lisans veya lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, atölye ve proje gibi uygulamalı dersleri ve diploma çalışmasını başka bir üniversitede özel öğrenci statüsünde alamaz.

(4) Özel öğrencilerin başvurma, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri ile Üniversite dışından özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerden alınacak ders başına öğrenim katkı ücretleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve birimlerin önerileri doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönergeyle düzenlenir.

Konuk öğrenci

MADDE 13- (1) Konuk öğrenci, ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programları veya yurt içi ya da yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arası protokoller kapsamında, yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye belli bir akademik dönem öğrenim görmek için gelen veya Üniversiteden belli bir dönem öğrenim görmek için yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencidir.

(2) Değişim programlarındaki anlaşmalar uyarınca yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye belli bir dönem staj görmek için gelen veya Üniversiteden belli bir dönem staj görmek için yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumuna veya staj ile ilgili bir kuruma giden öğrenciler de konuk öğrenci statüsünde değerlendirilir.

(3) Konuk öğrenciler ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Konuk öğrencilere diploma veya unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Engelli öğrenci

MADDE 14- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Yapılan uyarlamalara rağmen öğrencinin dersin gereklerini yerine getirememesi halinde, ilgili kurul kararı ile o derse eşdeğer bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınarak dersi veren öğretim elemanının önerisi ve ilgili bölüm/program başkanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanır.

Akademik danışman

MADDE 15- (1) Üniversite ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından, ilgili bölümün/programın kadrolu öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.

(2) Akademik danışmanlar, ilgili akademik döneme ait akademik takvimde belirlenen tarihlerde, danışmanı oldukları öğrencilerin;

a) Kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda takibiyle ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden izlenmesiyle,

b) Öğrencinin ilgisine ve uzmanlaşmak istediği alana yakın derslerin belirlenmesiyle,

c) Öğrencinin akademik konularda karşılaştığı sorunların çözümüyle veya ilgili birimlere iletilmesiyle,

ilgili yardımcı olmakla yükümlüdür.

(3) Akademik danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre birimin önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan usul ve esaslara göre düzenlenir.

(4) Akademik danışmanlık görevinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili bölüm/program başkanları sorumludur.

Kayıt yenileme

MADDE 16- (1) Öğrenci her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler içinde, ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırır ve kayıt yenileme işlemini yapar.

(2) Ekonomik nedenlerle ya da öğrenimine devam etmesine engel bir sağlık sorunu veya başka bir geçerli mazereti olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan ve kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenciler, bu akademik dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen dönem, öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerin dışında da ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden akademik takvimde belirtilen süreler içinde yürütülür.

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrencinin akademik danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 17- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, akademik dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ile şehit ve gazi çocukları hariç öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere; her akademik dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında beşinci yarıyıldan, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında dokuzuncu yarıyıldan itibaren katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemeye başlar.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz veya yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırdığı dönemde Üniversite ile ilişiği kesilenlere, o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra katkı kredisi desteği alanların katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri iade edilir.

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ilgili mevzuat ve anlaşma hükümlerine göre belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemez.

Kayıt dondurma

MADDE 18- (1) Kayıt dondurma, öğrencinin geçici bir süre için kayıtlı olduğu program veya programlara ara vermesidir. Kayıt dondurma başvurusu akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı olması veya kayıt dondurmuş ise kayıt dondurma halinin devam ediyor olması zorunludur. Kayıt donduran öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin kayıt dondurduğu belirtilir. Haklı ve geçerli mazeretler ile öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki akademik dönem olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurma hakkı tanınabilir. Kayıt donduran öğrenci öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu dönemindeki sınavlara giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, salgınlar, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle akademik dönem içinde de kayıt dondurulabilir. Dönem içinde bu surette kayıt dondurulması halinde, öğrenci dönem başından itibaren kayıt dondurmuş sayılır.

(3) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde kayıt dondurduğu dönemden başlayarak öğrenciliğe devam eder.

(4) Psikolojik rahatsızlığı nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan ve rahatsızlığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgelendiren öğrenciler, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, tedavi görerek sağlıklı olduklarına dair yeni bir sağlık raporu sunar. Bu rapor, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Özel izin

MADDE 19- (1) Öğrenimleri sırasında belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser, sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğrenimine katkısı olan etkinliklere çalışması, eseri ve/veya performansı ile aktif olarak katılmak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla izin verilen ve katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğrenim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir. Bu öğrencilerin sınav, ödev teslim ve benzeri hakları saklı tutulur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları halde özel izinli olarak Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, bu öğrencilerin dönem sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek ödev teslimi ve benzeri hakları kullanma zamanı ilgili kurullarca belirlenir.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme

MADDE 20- (1) Aşağıdaki nedenlerle öğrencinin Üniversite ile ilişiği ilgili yönetim kurulu kararı ile kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.

b) Azami süreler içinde öğrenimini tamamlayamaması.

c) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

ç) Üniversiteye kayıt ve kabul koşullarının yerine getirilmediği sonradan anlaşılması ya da kayıt sırasında sunulan belgelerin veya bilgilerin yanlış ya da eksik olduğunun tespit edilmesi.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğrencinin o dönem için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti, ilgili yönetim kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa iade edilmez.

(3) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin durumu hakkında ilgili yönetim kurulu kararı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 21- (1) Akademik birimlerde kayıtlı öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda öngörülen ilke ve esaslara göre ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürler.

(2) Öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav usul ve esasları belirlenebilir.

Ön lisans öğretim düzeyi

MADDE 22- (1) Ön lisans; ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az dört akademik dönemlik diploma programını kapsayan bir yükseköğretim düzeyidir.

(2) Bu öğrenimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Lisans öğretim düzeyi

MADDE 23- (1) Lisans; ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az sekiz akademik dönemlik diploma programını kapsayan bir yükseköğretim düzeyidir.

(2) Bu öğrenimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Yan dal programı

MADDE 24- (1) Üniversitede herhangi bir diploma programına kayıtlı bir öğrenci, kendi lisans programına ek olarak bir yan dal programına devam edebilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı değildir ve ilgili kurullar tarafından onaylanan öğretim planı dâhilinde yürütülür. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir.

(2) Yan dal programının açılması ve başvuru koşulları, kontenjanlar, kredi ve başarı koşulları ile ilgili esaslar, ilgili bölümün kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Yan dal programlarıyla ilgili usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurul tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan bir yönerge kapsamında yürütülür.

Çift ana dal programı

MADDE 25- (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans diploma programları arasında veya öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans diploma programları ile başka diploma lisans programları veya ön lisans programları arasında çift ana dal programı açılabilir. Öğrenciler kendi diploma programına ek olarak çift ana dal diploma programına kayıt olur ve başarılı olmaları halinde bu programın da diplomasını alır.

(2) Çift ana dal programının açılması, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Senato tarafından onaylanan öğretim planı dâhilinde yürütülür.

(3) Çift ana dal programı ile ilgili usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurul tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan bir yönerge kapsamında yürütülür.

Uluslararası ortak lisans programı

MADDE 26- (1) 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurul kararı ve Senatonun teklifi ve YÖK’ün onayı ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisans programları açılabilir.

(2) Uluslararası ortak lisans programlarının açılması, yürütülmesi ve geliştirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 27- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir veya daha çok yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, iki dönemi aşmamak kaydıyla, yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, ilgili bölümün/programın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olunan programdaki yükümlülüklerin yerine sayılabilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak başarılı olduğu transfer edilecek derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili usul ve esaslar, ilgili kurul tarafından önerilir ve Senato tarafından onaylanır.

Öğretim dili

MADDE 28- (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir.

(2) İlgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili kurul kararı ve Senato onayıyla ortak zorunlu yabancı dil dersi dışındaki İngilizce seçmeli ve serbest seçmeli dersler açılabilir.

(3) İngilizce bölüm/program açma ve bunlarda İngilizce zorunlu, seçmeli ve serbest seçmeli dersler açma süreçleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve Senato tarafından yürürlüğe konur.

Öğretim dönemleri

MADDE 29- (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki akademik dönemden oluşur. Dersler dönemlik düzenlenir.

(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından ve/veya Yükseköğretim Kurulunca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları bu süreler içindedir, dönem sonu ve bütünleme sınavları ise bu sürenin dışında tutulur.

Yaz öğretimi

MADDE 30- (1) Güz ve bahar dönemleri dışında, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir.

(2) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaz öğretimi uygulaması, 2/6/2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve yedi haftadan az olamaz.

Akademik takvim

MADDE 31- (1) Akademik takvim, bir eğitim öğretim yılındaki akademik dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt, kayıt yenileme, katkı payı ödeme, sınav tarihleri ve benzeri tarihleri içerir.

(2) Akademik takvim, akademik birimlerin yazılı önerisi doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır, bir önceki öğretim yılı sona ermeden Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

(3) Yeni eğitim-öğretim yılının akademik takvimini hazırlama ve onay tarihi, bir önceki akademik takvimde belirtilir.

Azami öğrenim süresi

MADDE 32- (1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ön lisans programları için dört akademik yıl, lisans programları için yedi akademik yıldır.

Sınıf

MADDE 33- (1) Öğretim planlarında sırasıyla 60 AKTS kredisi, 120 AKTS kredisi ve 180 AKTS kredisi değerinde dersleri tamamlayan öğrenciler sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

Öğrenci disiplin işleri

MADDE 34- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci iş ve işlemleri

MADDE 35- (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, kayıt dondurma, ilişik kesme, nakil yolu ile kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve kurum içi geçişler, sınav, not ve benzeri iş ve işlemleri bölüm/program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Karar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca uygulanır.

Öğretim planları

MADDE 36- (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, ilgili mevzuat ile bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planlarına yeni ders konabilir veya mevcut ders kaldırılabilir. Öğretim planlarındaki dersler ilgili kurul kararı ile açık veya kapalı tutulabilir. Mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları ve türlerindeki (zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli veya serbest seçmeli) değişiklikler ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile gerçekleştirilir. Bu değişiklikler için intibak tablosu oluşturulur.

(3) Ortak zorunlu dersler, zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin varsa ön koşulları öğretim planlarında belirtilir.

(4) Öğretim planlarında, mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin en az %25’i seçmeli ve serbest seçmeli derslerden oluşur.

(5) Lisans programları için en az iki serbest seçmeli ders, ön lisans programları için en az bir serbest seçmeli ders öğretim planlarında yer alır.

(6) Senato tarafından onaylanan öğretim planları, izleyen eğitim-öğretim döneminin başından itibaren uygulamaya konur.

Dersler

MADDE 37- (1) Dersler dönemlik düzenlenir. Bir ders teori, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve benzeri bileşenlerin birinden veya daha fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu, her bir ders için harf notu ile belirtilir.

(2) Özelliklerine göre dersler aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

a) Ortak zorunlu dersler.

b) Zorunlu dersler.

c) Seçmeli dersler.

ç) Serbest seçmeli dersler.

(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS kredileri, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. AKTS kredisi, ilgili dersin haftalık ders programındaki ders saati toplamından az olamaz.

(4) Bölümler, Üniversitenin diğer bölümlerinin yürüttüğü programlar için bölümler arası iş birliği çerçevesinde zorunlu ya da seçmeli ders açabilir, kendi programları için açtıkları derslere bölüm dışı kontenjan belirleyebilir. Bölüm öğrencileri için seçmeli veya zorunlu olan bir ders, bölüm dışı için serbest seçmeli ders olarak belirlenebilir.

(5) Dersler, diğer derslerden birinin ya da birden fazlasının başarılmış veya belirli bir kredinin tamamlanmış olması gibi ön koşullara bağlanabilir. Seçmeli veya serbest seçmeli bir ders, zorunlu bir dersin ön koşulu olamaz.

(6) Haftalık ders programları ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili kurulun onayıyla yürürlüğe girer.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 38- (1) Ortak zorunlu dersler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili I, Türk Dili II ile Yabancı Dil dersleridir.

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili I ile Türk Dili II derslerinin her biri 2 AKTS kredisi olmak üzere iki akademik dönem olarak programlanır ve uygulanır.

(3) Lisans programları için yabancı dil derslerinin her biri 2 AKTS kredisi olmak üzere dört akademik dönem olarak programlanıp uygulanabileceği gibi, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile her biri 4 AKTS kredisi olmak üzere iki akademik dönem olarak da programlanıp uygulanabilir.

(4) Ön lisans programları için yabancı dil dersleri her biri 2 AKTS kredisi olmak üzere iki akademik dönem olarak programlanır ve uygulanır.

Zorunlu dersler ve diploma çalışması

MADDE 39- (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

(2) Öğretim planlarında, ortak zorunlu dersler hariç, ön lisans programları için en çok 78 AKTS kredisi, lisans programlarında en çok 164 AKTS kredisi değerinde zorunlu ders yer alır.

(3) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemlerde açılır. Ancak başka derslerin ön koşulu olan ve başarısız olunması durumunda öğrencinin öğrenim süresinin uzamasına neden olabilecek dersler güz, bahar ve/veya yaz dönemlerinde açılabilir.

(4) Zorunlu derslere kontenjan sınırlaması getirilemez. Ancak sınıf, atölye veya proje atölyesi mevcudunun mekân imkânlarını aştığı durumlarda, aynı kodlu ders birden fazla şube olarak açılabilir. Bu durumda, dersi alması zorunlu olan öğrenci sayısı göz önünde tutularak her bir şube için kontenjan belirlenebilir.

(5) Birden fazla şube olarak açılan zorunlu derslerin her bir şubesi, farklı bir öğretim elemanının sorumluluğunda yürütülebilir. Farklı şubelerdeki sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler, ilgili bölüm kurulu kararınca ortak veya ayrı yapılabilir.

(6) Lisans programlarında diploma çalışması adında zorunlu bir ders açılır. Diploma çalışması zorunlu ders statüsünde olup öğretim planlarındaki zorunlu ders kredi toplamına ve mezuniyet için gerekli toplam krediye dâhildir.

(7) Diploma çalışması, lisans programının özelliğine bağlı olarak bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi veya diploma sergisi gibi çalışmalardan oluşabilir.

(8) Diploma çalışması, bir akademik dönemlik olup güz ve/veya bahar döneminde açılır.

(9) Diploma çalışmasının şekline ve 9 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla kredisine, alınabilme şartlarına, teslimine, sınavına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslara ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(10) Öğrencinin diploma çalışması dersini alabilmesi için bölümlerce/programlarca bunun için öngörülen ön koşulları sağlamış olması gerekir.

(11) Öğrencinin, diploma çalışmasını, mezun olacağı programda yapması zorunludur. Diploma çalışması, Üniversiteye bağlı diğer programlarda veya değişim programları ile gidilen yükseköğretim kurumlarında yapılamaz.

Seçmeli dersler

MADDE 40- (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı öğrencilerin zorunlu olarak almakla yükümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonu elde edebilmeleri için uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik gerekli olan seçimlik derslerdir.

(2) Programa kayıtlı öğrenci sayıları ve öğrencilerin uzmanlaşma alanları göz önünde bulundurularak ilgili bölümlerce yeteri sayıda seçmeli ders açılır.

(3) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(4) Seçmeli dersin özelliğine göre bölüm içi veya bölüm dışı kontenjan belirlenebilir.

(5) Öğretim planlarının bütünlüğü açısından, oluşturulacak seçmeli ders kümeleri içinden öğrencilerin belirli sayıda veya kredi toplamında dersi seçmeleri istenebilir.

(6) Birbirinin devamı olan seçmeli derslere ön koşul konulabilir.

(7) Mezuniyeti için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği halde mezuniyet için gerekli toplam 240 AKTS kredisinden fazla krediye sahip olan bir öğrenci, fazla alıp da başarısız olduğu seçmeli dersleri, talebi halinde not dökümü (transkript) listesinden sildirebilir. Sildirilen bu derslerle ilgili yükümlülük ortadan kalkar. Öğrencinin toplam kredisinin 240 AKTS kredisinin altına düşmesi halinde bu işlem yapılmaz.

Serbest seçmeli dersler

MADDE 41- (1) Serbest seçmeli dersler, öğrencilerin kendi genel akademik gelişimlerine katkıda bulunacağı derslerdir.

(2) Ön lisans programlarına kayıtlı her öğrenci, en az bir en çok iki adet olmak üzere, lisans programlarına kayıtlı her öğrenci en az iki en çok dört adet olmak üzere serbest seçmeli ders almak zorundadır. Bu dersler, seçmeli ders kredisi kapsamında değerlendirilir ve öğrenci bilgi sisteminde ayrı olarak gösterilir.

(3) Serbest seçmeli dersler, bir programın öğretim planında yer alan ve program dışı kontenjan tanımlanmış zorunlu veya seçmeli dersler olabileceği gibi, sadece ders kodunun sonuna küçük (s) harfi eklenerek serbest seçmeli ders olarak tasarlanmış dersler de olabilir. Ancak Üniversite ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrenciler, kendi bölümünün/programının açtığı bir serbest seçmeli dersi seçemez.

(4) Serbest seçmeli dersler, Rektörlüğe bağlı akademik birimler tarafından da açılabilir.

Ders alma koşulu ve sınırı

MADDE 42- (1) Öğrenciler dersleri, ders saatlerinin istisnasız hiçbir şekilde çakışmaması koşulu ile alır.

(2) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenci, bir ön lisans programından ders alamaz.

(3) Öğrenci bir akademik dönemde en çok 40 AKTS kredisi değerinde ders alabilir. Ancak;

a) Genel not ortalaması 4’lük sisteme göre 2,50’nin altında olan öğrenci, ortalamasını düzeltene kadar bir dönemde en çok 30 AKTS kredisi değerinde ders alabilir.

b) Genel not ortalaması 4’lük sisteme göre 3,50’nin üzerinde olan öğrenci, akademik danışmanının ve bölüm/program başkanının onayı ile bir dönemde 45 AKTS kredisi değerinde ders alabilir.

c) Mezuniyetine 45 AKTS kredisi kalan öğrenci, akademik danışmanının onayı ile bir akademik dönemde bir defaya mahsus olmak üzere genel not ortalamasına bakılmaksızın 45 AKTS kredisi değerinde ders alabilir.

Ders alma ve ders bırakma

MADDE 43- (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve akademik danışmanı rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar.

(2) Diploma programına birinci akademik dönemde kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim programlarında belirlenmiş derslere doğrudan kayıt edilir.

(3) Birinci dönem derslerinin bir bölümünden veya tümünden muaf olan öğrenciler, başvurmaları halinde, birinci dönem ders kayıt veya ders ekle-bırak haftası içinde akademik danışmanının onayı ve ilgili bölüm kurulu kararı ile bir üst dönem veya sınıftan ders alabilir.

(4) Öğrenimlerine ikinci akademik dönemde başlayan öğrenciler, açılan birinci dönem derslerine ek olarak, ön koşulu olmayan ikinci dönem derslerini de alabilir.

(5) Öğrenciler, öğrenim gördüğü sınıf ve dönemde, öğretim planlarında belirtilen ve normal döneminde açılan zorunlu dersleri öncelikli olarak almak zorundadır.

(6) Diploma çalışması ile birlikte ders seçebilme koşulları, ilgili kurullarca önerilen ve Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre uygulanır.

(7) Öğrenciler yurt içindeki veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile ders veya dersler alabilir. Bu ders veya dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile öğretim planında yer alan, diploma çalışması hariç, ilgili başka bir ders yerine sayılabilir. Ancak Üniversite dışından alınan derslerin kredisinin toplamı, öğrencinin kayıtlı olduğu programın mezuniyet koşulu olan AKTS kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

Ders tekrarı

MADDE 44- (1) Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu zorunlu dersi, öğretim planlarında belirtilen ve normal döneminde öncelikle en küçük sınıfın derslerinden başlayarak tekrar almak zorundadır.

(2) Bulunduğu döneme kadarki genel not ortalaması 4’lük sisteme göre 2,50’nin altında olan öğrenci, almış olduğu EE notunu yükseltmek için, EE notu aldığı dersi yeniden alabilir.

(3) Tekrar alınan tüm derslerde, en son alınan dönem sonu başarı notu geçerlidir.

Ders yükümlülüğü

MADDE 45- (1) Yerine başka bir ders konulmadan öğretim planından kaldırılan zorunlu bir dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve bu durumdaki öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar, serbest seçmeli ders alarak tamamlamaz.

(2) Bir dersten EE veya FF notu alan ve bu dersi tekrar eden öğrenci Teori (T) kategorisindeki derslerde devam zorunluluğu hariç dersin tüm diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.Teori+Uygulama (T+U) ve/veya Uygulama (U) kategorisindeki derslerde ise dersin devamı da dâhil olmak üzere tüm diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Ders muafiyeti

MADDE 46- (1) Öğrenciler;

a) Yatay ve dikey geçişlerde, intibak ettirildikleri dönemden önceki dönemlerdeki intibak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden,

b) Kurum içi geçişte, daha önce öğrenim gördüğü programda başarılı oldukları derslerden,

c) Üniversiteye ÖSYM ile merkezi yerleştirme, yurt dışından geçiş veya yetenek sınavı ile olan kayıtlarda, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslere eş ya da benzer içerikli derslerden,

muaf sayılmak üzere başvurarak, ilgili öğretim elemanının görüşü alındıktan sonra ilgili bölüm kurulunun teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu derslerden muaf sayılabilirler.

(2) Tüm ders muafiyet ve intibak işlemleri ilgili yönerge kapsamında yürütülür.

(3) Muafiyet başvurusu, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü öncesine kadar yapılması gerekir. Bir kez muafiyet tanınan dersler yeniden alınamaz.

(4) Üniversite diploma programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, talep etmeleri halinde, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, Üniversitece düzenlenen yabancı dil seviye tespit ve muafiyet sınavında DD veya daha üstü bir başarı notu alınarak başarılı olmak koşuluyla zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

(5) Üniversitece düzenlenen yabancı dil seviye tespit ve muafiyet sınavından alınan harf notu, ilgili yabancı dil derslerinin başarı notu olarak geçer.

(6) Yabancı dil seviye tespit ve muafiyet sınavından başarılı olan öğrenci, muafiyet başvurusunu, sonuçların ilanından en geç bir hafta içinde yazılı olarak başvurması halinde geri çekebilir ve ilgili derslere kayıt olabilir.

(7) Yabancı dil muafiyeti ile ilgili son başvuru tarihinden sonra kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen bir sonraki dönemin ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü öncesine kadar muafiyet başvurusu yapabilirler.

Döneme geçişte kredi sınırı

MADDE 47- (1) Lisans diploma programlarında, öğrencinin herhangi bir döneme başlayabilmesi için belirli bir krediyi tamamlaması istenebilir. Bu sınırlar, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Staj çalışması

MADDE 48- (1) Öğrencilerin öğretim programına, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile zorunlu pratik çalışma veya zorunlu staj yükümlülüğü konabilir.

(2) Zorunlu pratik çalışmaların ve stajların programlanması ve yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar, ilgili kurullarca hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(3) Zorunlu veya isteğe bağlı staj işlemleri, ilgili bölüm başkanlığı tarafından kurulan komisyonlarca, sigorta işlemleri ise ilgili daire başkanlığınca takip edilir.

İnceleme ve araştırma gezisi

MADDE 49- (1) Öğrenciler için, öğretim programlarının gereği olarak, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile görevlendirilecek bir öğretim elemanı başkanlığında inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.

(2) İnceleme ve araştırma gezilerinin programlanması ve yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar, ilgili kurullarca hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Yükümlülükleri, Sınavlar ve Başarının Ölçülmesi

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü

MADDE 50- (1) Öğrenci izlediği öğretim programında yer alan teorik ders, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için ilgili bölüm kurulu kararı doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve akademik dönem başında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uygulamalı derslerin %80’ine, teorik derslerin ve teori ve uygulamadan oluşan derslerin %70’ine devam etmek zorundadır.

(3) Devam koşulunu ve ilgili bölüm kurulu kararı doğrultusunda öğretim elemanının ders için belirlediği ve akademik dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremez.

(4) Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve öğrenci bilgi sistemine yüklenerek öğrencilere duyurulur.

Sınavlar

MADDE 51- (1) Akademik birimlerde uygulanan sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav.

b) Dönem sonu sınavı.

c) Bütünleme sınavı.

ç) Staj sınavı/değerlendirmesi.

d) Tek ders sınavı.

Ara sınav

MADDE 52- (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için akademik dönem içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile diğer akademik dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı, ilgili bölüm kurulu kararı doğrultusunda ilgili öğretim elemanınca belirlenir ve ekle-bırak haftasının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlıklarınca ve dersi veren öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur. Proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler için bu belirleme, ilgili bölüm kurul kararı çerçevesinde yapılır.

(3) Ara sınavlara ya da yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretlerini belgelemek koşuluyla uygulanacak işlemler, ilgili bölüm kurulu kararı doğrultusunda yürütülür.

Dönem sonu sınavı

MADDE 53- (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem sonunda yapılan sınavdır.

(2) Öğrencinin kayıt olduğu bir ders için dönem sonu sınavının yazılı olarak yapılıp yapılmayacağı, yazılı olarak yapılmayacaksa değerlendirmenin şekli ve usulü, dönem başında ilgili bölüm kurulunda karara bağlanır ve bölüm başkanlıklarınca duyurulur.

(3) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi ve/veya dönem sonunda değerlendirilecek çalışmalarını teslim edebilmesi için, 50 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(4) Dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, öğrenci bilgi sisteminden temin edilerek, dönemin son haftası içerisinde ilgili bölüm başkanlığınca ilan edilir.

(5) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin dönem sonu sınavları hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz. Dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, dönemin son haftası içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığınca ilan edilir.

(6) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı, bütünleme sınavıdır. Ayrı bir mazeret sınavı yapılmaz. Bütünlemesi olmayan atölye, proje uygulama ve benzeri derslerin mazeret sınavı, ilgili kurulun kararıyla yapılabilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 54- (1) Derse devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve dönem sonu sınavına girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girmemiş veya dönem sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır.

(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama, planlama ve sergi gibi uygulaması olan dersler için bütünleme sınavı olmaz. Bütünlemesi olmayan dersler, her öğretim yılının başında bölüm kurulunun önerisi ve ilgili kurulların onayı ile tespit edilir.

(3) Bütünleme sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer.

(4) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

Staj sınavı/değerlendirmesi

MADDE 55- (1) Staj ve pratik çalışmalar ile ilgili sınav veya sınav yerine geçen değerlendirme usul ve esasları, ilgili bölüm kurulu önerisi, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

Sınavların uygulanması

MADDE 56- (1) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje değerlendirmesi, jüri, çalıştay, ödev teslimi ve benzerlerinin bileşiminden oluşabilir. Atölye, proje, tasarım ve benzeri derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esas, usul ve ilkeler ilgili bölüm kurullarınca belirlenir.

(2) Sınavlar mutlak veya bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilebilir. Sınavların değerlendirilmesinde hangi yöntemin kullanılacağı, dersin açıldığı dönemin başında ilgili öğretim elemanı/elemanları tarafından duyurulur.

(3) Sınavlar bir gün içinde yapılabileceği gibi sınavın özelliğine göre birden fazla günde de yapılabilir.

(4) Sınavlar mesai saati dışında ve/veya hafta sonları da yapılabilir.

Dönem sonu ve bütünleme sınavlarının gün ve yerinin ilanı

MADDE 57- (1) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarının gün ve saatleri ile yerleri, akademik takvim esas alınarak ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir, dekanlıklarca/müdürlüklerce onaylanır ve ilgili sınavların başlama tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir.

Sınav evrakının ve öğrenci çalışmalarının saklanması

MADDE 58- (1) Sınav evrakı ve/veya sınav yerine değerlendirmeye alınan çalışmalar veya onların fiziksel veya dijital suretleri ilgili akademik birimler tarafından en az iki yıl süreyle saklanır.

(2) Öğrenci çalışmaları; sergileme, tanıtım veya eğitim-öğretim amacıyla kullanılmak üzere ilgili bölümlerce daha uzun süre saklanabilir. Öğrenci çalışmalarıyla ilgili kullanım hakları, ilgili bölüm kurulu önerisi ve ilgili kurul kararı üzerine Senato tarafından düzenlenir.

Ders başarı harf notu

MADDE 59- (1) Ders başarı notu ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanların ve dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavı puanlarının hesaplanmasıyla tek bir harf notu olarak verilir. Harf notlarının çeşit ve sıralaması üçüncü fıkradaki tabloda gösterilmiştir.

(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak ders başarı notunun hesaplanacağı dersin öğretim elemanı/elemanları tarafından akademik dönem başında öğrencilere duyurulur.

(3) Ders başarı harf notu skalası ve bunların 4’lük ve 100’lük sistemde karşılıkları şöyledir:

     Ders Başarı Harf Notu         4’lük Sistem                    100’lük Sistem

                    AA                              4,00                                 90-100

                    BA                              3,75                                  85-89

                    BB                               3,50                                  80-84

                    CB                               3,25                                  75-79

                    CC                               3,00                                  70-74

                    DC                              2,75                                  65-69

                    DD                              2,50                                  60-64

                    EE                               2,00                                  50-59

                    FF                                 0                                     0-49

                    FD                                                   0

                     G                                                 Geçti

                     K                                                  Kaldı

(4) Öğrencinin yükümlü olduğu bir dersten başarılı sayılabilmesi için dönem başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD veya EE notlarından birini alması gerekir.

(5) Yükümlü olduğu dersten başarısız olan bir öğrenciye ders başarı notu olarak; dersin başarı koşullarını yerine getirmediğinde FF notu, devam koşulunu yerine getirmediğinde FD notu verilir.

(6) Sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen derslerde başarılı olan öğrencilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere K (Kaldı) notu verilir.

Ders başarı notlarının ilanı

MADDE 60- (1) Ders başarı notları, dönem sonu sınavlarını veya bütünleme sınavlarını izleyen en geç beşinci günde ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir.

(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama, planlama, çalıştay, sergi ve benzeri uygulamalı derslerde ve bütünlemesi olmayan derslerde başarı notları, bütünleme sınavlarının sonunu takip eden en geç beşinci günde ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir.

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hatanın dersin öğretim elemanı tarafından resen tespit edilmesi halinde bir sonraki dönemin açılışına kadar yazılı olarak maddi hata gerekçesi ile ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle ilgili yönetim kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzeltilir.

Ders başarı notuna itiraz

MADDE 61- (1) Öğrenci, ders başarı notu girişlerinin son gününü izleyen yedi gün içinde, ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurarak yalnızca maddi hata yönünden sınav evrakının incelenmesini isteyebilir. İnceleme sonucu, ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren ilgili yönetim kurulu kararı, öğrenci bilgi sisteminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin, dönem kapatma tarihinden önce Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi

MADDE 62- (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.

(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ağırlıklı not ortalaması (K1xB1+K2xB2+K3xB3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K dersin AKTS kredisini, B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki karşılığını gösterir.

b) DNO, öğrencinin ilgili akademik dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

c) GNO, öğrencinin ilgili akademik dönem ile daha önce aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

ç) DNO ve GNO hesabı yapılırken ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan dönem sonu başarı notlarının tümü, serbest seçmeli derslerden ise sadece EE ve üzeri dönem sonu başarı notları hesaba katılır.

(3) Mezuniyet derecesi (mezuniyet başarı notu), mezun olan öğrencinin toplam ağırlıklı not ortalamasıdır.

Not dökümü (transkript)

MADDE 63- (1) Not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm dönem sonu başarı notları, derslerin alındığı akademik yıl ve dönem bazında gösterilir.

(2) Not dökümünde DNO, GNO ve harf notları ile ilgili açıklamalara yer verilir.

Mezuniyet

MADDE 64- (1) Bir lisans diploma programından mezun olabilmek için;

a) Öğretim planında yer alan ortak zorunlu dersler dâhil tüm zorunlu derslerden başarılı olunması,

b) Öğretim planında yer alan seçmeli dersler ile zorunlu sayıdaki serbest seçmeli derslerden toplam en az 60 AKTS kredisi alınarak başarılı olunması,

c) Toplamda en az 240 AKTS kredisi mezuniyet kredisinin başarıyla tamamlanması,

ç) Mezuniyet başarı notunun 4’lük sistemde en az 2,50 olması,

gerekir.

(2) Bir ön lisans diploma programından mezun olabilmek için;

a) Öğretim planında yer alan ortak zorunlu dersler dâhil tüm zorunlu derslerden başarılı olunması,

b) Öğretim planında yer alan seçmeli dersler ile zorunlu sayıdaki serbest seçmeli derslerden toplam en az 30 AKTS kredisi alarak başarılı olunması,

c) Toplamda en az 120 AKTS kredisi mezuniyet kredisinin başarıyla tamamlanması,

ç) Mezuniyet başarı notunun 4’lük sistemde en az 2,50 olması,

gerekir.

(3) Lisans programları için dört serbest seçmeli dersten fazla, ön lisans programları için iki serbest seçmeli dersten fazla ders, kredi ve ortalama hesabına dâhil edilmez.

Normal öğrenim süresinden önce mezuniyet

MADDE 65- (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlardaki mezuniyet yükümlülüklerini, normal öğrenim süresinden önce tamamlamaları halinde, normal öğrenim süresinden önce mezun olabilir.

Tek ders sınavı

MADDE 66- (1) Kayıt olduğu programdan mezun olmak için tek bir teorik ders hariç sorumlu olduğu diğer tüm derslerden başarılı olan öğrenciye, başarısız olduğu bu tek teorik ders için bütünleme sınavlarının bitiş tarihinin sonrasında akademik takvimde belirlenen tarihte tek ders sınavı yapılır.

(2) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci bu derse normal kayıt yaptırarak, devam zorunluluğu hariç dersin ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri tüm diğer yükümlülüklerini yerine getirerek alabilir.

(3) Daha önce alınmamış bir ders veya FD notu ile devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.

(4) Proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler ve diploma çalışması için tek ders sınavı yapılmaz.

Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencileri

MADDE 67- (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin durumu, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında, sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemeye devam ederler, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Sınav hakkı kullanma durumunda olan bir öğrenci bu hakkını, diğer öğrencilerle birlikte ilgili dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminden başlayarak ve bu derslerin açıldığı sınav dönemlerinde kullanır.

(4) Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen bir öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan bir öğrenci, uygulaması olan derslerde, dersin ilk açıldığı dönemden başlayarak uygulamalara devam etmek ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Mezuniyet diploması

MADDE 68- (1) Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları program veya programların düzeyine göre mezuniyet diploması verilir.

(2) Diplomalarda, Üniversitenin ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ile kayıtlı olunan programın adı belirtilir. Diplomalar ilgili dekan/müdür ile Rektör tarafından imzalanarak onaylanır.

(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan öğrencilere, ön lisans düzeyinde belge verilmesi ya da bu öğrencilerin meslek yüksekokuluna intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(4) Lisans öğrenimine devam ederken kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen ve dördüncü dönem sonuna kadar ilgili öğretim planında bulunan tüm dersleri ve ilgili öğretim planında olmasa dahi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili I ve Türk Dili II ve en az 4 AKTS kredisi değerinde zorunlu Yabancı Dil derslerini başarı ile tamamlamış olan ve dördüncü dönem sonu itibarıyla toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması 4’lük sisteme göre en az 2,50 olan lisans öğrencilerine, başvurmaları halinde ön lisans belgesi verilir.

(5) Değişim programlarından kaynaklanan ödenmemiş öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödenmeden diploma verilmez.

(6) Diploması düzenlenen öğrenciye, talebi halinde diploma eki verilir. Diploma ekinin şekli, içeriği ve kapsamı ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(7) Mezuniyet diploması ve diploma eki bir kez verilir ve tekrar düzenlenmez. Mezuniyet diploması üzerindeki kişisel bilgiler ile akademik birim ve onay bilgileri, diplomanın düzenlendiği tarihte geçerli olan bilgileri kapsar ve daha sonrasında değiştirilemez.

(8) Diplomanın yırtılması, kullanılamayacak kadar tahribat görmesi veya kaybolmuş olması hâllerinde, mezun olan kişi Rektörlüğe dilekçeyle müracaat eder ve adı geçene bir duplikata düzenlenir. Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır. duplikata üzerindeki imza ve onay bölümlerine asıl diplomadaki gibi imza sahiplerinin unvanı, adı, soyadı ve görevi yazılır, ancak imzalar atılmaz. Duplikatanın ön yüzünün sağ ve sol üst köşelerine kırmızı renkle ve büyük harflerle duplikata ibaresi yazılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, duplikatayı hazırladıktan sonra, arka yüzüne Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzası, Üniversite mührü ve ön yüzüne soğuk damgası basıldıktan sonra diğer imza için birime gönderir. Görev başında bulunan birim yöneticisi, duplikatanın arka yüzü sol alt köşesinde unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alanı imzalar ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı mührü, Daire Başkanı imzası ve görev başındaki birim yöneticisi imzası tamamlanan duplikata Rektörün imzasına sunulur. Görev başındaki Rektör unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alan imzasını duplikatanın arka yüzü sağ alt köşesine atar. İmzaları tamamlanan duplikatanın ön yüzü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Başarı sıralaması, onur belgesi ve ödüllendirme

MADDE 69- (1) Program, bölüm, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve Üniversite düzeylerinde başarı sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere bir belge verilir ve bu sıralamalar belirlenirken normal öğrenim süreleri dikkate alınır. Sıralamalarda eşitlik olması durumunda, öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayan öğrenciler sıralamada üst sırada yer alır. Öğrenci affı veya geçiş gibi uygulamalarla kayıt olanlar sıralamaya alınmaz.

(2) Mezuniyet başarı notu 4’lük sisteme göre 3,75 ve daha yukarı olan öğrencilere onur belgesi verilir.

(3) Öğrencilerin ödüllendirilmesine yönelik sıralamalara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 70- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 71- (1) 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ağırlıklı not ortalaması, DNO ve GNO hesaplamaları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/8/2017 tarihinden önce Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin ağırlıklı not ortalamaları hesaplamalarında aşağıdaki yöntem izlenir:

a) Ders başarı notu A olan derslerinin notu AA, B olan derslerinin notu BB, C olan derslerinin notu CC, D olan ders notu DD olarak değiştirilir.

b) Ders başarı notu F olan dersler not dökümlerinde gösterilmez ve bu dersler ortalamaya katılmaz.

(2) 1/8/2017 tarihinden önce Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin, 62 nci maddede yer alan DNO ve GNO hesabı için, 1/8/2017 tarihinden önce alınan ve başarılı olunan derslerin alındığı dönemde yürürlükte olan yönetmeliğe göre belirlenmiş MSGSÜ kredileri, sonrasında alınan derslerin AKTS kredileri hesaba katılır.

Seçmeli, serbest seçmeli ders, ders alma sınırı ve diploma çalışması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin, 1/8/2017 tarihine kadar aldığı ve başarılı olduğu seçmeli derslerden bu Yönetmelik hükümleri uyarınca hangilerinin seçmeli, hangilerinin serbest seçmeli ders olarak sayılacağı bölümün gerekçeli önerisi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir.

(2) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin mezuniyeti için bu Yönetmelikte yer alan serbest seçmeli ders alma şartı, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi ve ilgili kurulun kararı ile uygulanmayabilir. Bu durumdaki öğrenciler serbest seçmeli ders kredilerini seçmeli dersler ile tamamlayabilirler.

(3) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye kayıt olan öğrenciler için 42 nci maddede yer alan ders alma sınırları, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi ve ilgili kurulun kararı ile uygulanmayabilir.

(4) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye kayıt olan ve diploma çalışması yapmak zorunda olmayan öğrenciler ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile diploma çalışmasından muaf tutulabilir.

Mezuniyet kredileri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 1/8/2017 tarihinden önce Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin 64 üncü maddede düzenlenen toplam mezuniyet kredileri hesaplanırken 1/8/2017 tarihine kadar alınan ve başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredileri; bu derslerin alındığı dönemde yürürlükte olan yönetmeliğe göre belirlenmiş MSGSÜ kredileri ile öğrencinin mezuniyeti için bu Yönetmelikte belirlenmiş toplam AKTS kredisi oranından elde edilecek katsayılar çarpımı ile hesaplanır.

(2) 1/8/2017 tarihinden önce Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin, 64 üncü maddede yer alan mezuniyet kredilerini tamamlamış olsalar dahi, mezun olabilmeleri için kayıtlı oldukları program tarafından belirlenen ve mezuniyet için gerekli tüm zorunlu ders ve şartları tamamlamış olması ve mezuniyet notunun 4’lük sisteme göre en az 2,50 olması gerekir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 37 nci maddenin dördüncü fıkrası 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başına kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 72- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 73- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.